Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitólap: Gyermekvédelem

„Új”

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

(Bevezetve 2017-2018. tanév)

Ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek a köznevelési intézményekben.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. [15/1998. NM rendelet 25. § (1)]

Beköltöznek az óvodákba és az iskolákba a szociális munkások?

A szociális segítő szolgáltatás bevezetésének célja

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése nevelési és oktatási intézményekbe - a 2018. évtől kezdődően - azt bizonyítja, hogy a gyermekek test, lelki, érzelmi és erkölcsi veszélyetetésének kitüntetett helyszínei az óvoda és az iskola.

Ezért szükségessé vált, hogy gyermekvédelem közvetlenül az óvodában és az iskolában vizsgálja meg, milyen mértékben veszélyezteti a köznevelés rendszere az óvodás gyermeket és a tanulókat.

Vagy

Az iskolai szociális segítő szolgáltatás újabb erőszakos beavatkozás a családok (szülők és gyermekeik) életében és szociális segítés címén a pedagógusokkal összejátszva próbálják áthárítani a szülőkre a felelősséget az óvodás gyermekek rossz mentálhigiénés állapotáért és a tanulók egyre romló iskolai teljesítményéért és fizikai állapotáért.

 Figyelem!

A rendeletből nem tudjuk megállapítani, hogy kinek az érdekében akar fellépni a szociális segítő. A gyermek, tanuló érdekében, a szülővel vagy a pedagógussal szemben, vagy a pedagógus érdekében a szülővel és a gyermekkel szemben.

Nincsenek jó tapasztalataink az óvoda, iskola életébe beavatkozó külsős szakemberek munkájáról.  Például nem érzékelhető az óvodapszichológus, iskolapszichológus tevékenysége, mivel a szülők nemigen találkozhatnak velük. A védőnő pontos szerepe is rejtélyes az  óvoda és iskolahasználók számára. A pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadással foglalkozó szakemberei tanácsadás helyett utasításokat adnak a hozzájuk forduló szülőknek.

A szociális segítő feladta az óvoda, iskola belső működésének vizsgálata is

Közvetlen segítséget kaphatnak a szülők és gyermekeik az óvoda, iskola működtetésével kapcsolatos panaszaik orvoslásához, ha a szülői közösségek igénybe veszik ezt az újabb gyermekvédelmi szolgáltatást.

Úgy gondoljuk, hogy a szociális segítő feladta megvizsgálni, hogy a családok szociális helyzete (rossz anyagi körülmények) milyen hatással van az óvodás gyermekek fejlődésére és a tanulók iskolai teljesítményére.

A szociális segítő feladata, hogy a kiskorú gyermek szülője számára a gyermeke gondozását és nevelését segítő köznevelési, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátásokról, természetbeni és  pénzbeli támogatásokról részletes tájékoztatást adjon.

Véleményünk szerint a szociális segítő feladata feltárni, hogy a családoknak milyen szociális biztonságát veszélyeztető anyagi terheket kell vállalniuk az ingyenes óvodai ellátásban, és az ingyenes iskolai oktatásban, többek között:

Szülői hozzájárulás a fenntartás költségeihez (festés, mázolás, padjavítás).

Hozzájárulás a dologi kiadáshoz (másolópapír, tisztasági- és tisztálkodási eszközök, stb.).

Szülők hozzájárulása tanítási időben szervezett iskolai és iskolán kívüli tanórai. foglalkozások költségeihez (úszásoktatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb.)

Nagyösszegű befizetés a pedagógusok által alapított óvodai, iskolai Alapítványokba.

Indokolatlan óvodai csoportpénz és osztálypénz befizetések és behajtások.

A szociális segítő feladata, megállapítani, hogy a tanulók milyen mértékben és minőségben jutnak hozzá a köznevelési közszolgáltatásokhoz, pl. a tanórai és egyéb foglalkozások (lyukas órák száma), osztálybontás, csoportbontás, stb.

Véleményünk szerint a szociális segítő feladata egyéni foglalkozások, felzárkóztatás, tehetséggondozás, stb. biztosításításának vizsgála az iskolában.

Továbbá

A szociális segítő feladata segíteni a szülőknek, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák, és élni tudjanak vele.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az állami és önkormányzati támogatásokhoz.

A szociális segítő feladata segíteni a rászoruló családokat, hogy hozzá jussanak az óvodai, iskolai támogatásokhoz, pl. tanszer és tankönyvtámogatás, étkezési támogatás, fizetési könnyítések, stb.

A szociális segítő feladata vizsgálni a gyermekek, tanulók életét szabályozó intézményi dokumentumok (házirend, pedagógiai program, SZMSZ, stb.) tartalmát, érvényességét (hatályosságát) és alkalmazását.

Folytatjuk a sort…

A szociális segítő képesítése

Felsőfokú végzettség

Felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.

A felsőfokú képzettséggel rendelkező szociális segítők tolongani fognak az álláshelyekért, ha megfelelő munkabért kínálnak számukra. Csak az a probléma, hogy nincsenek olyan speciálisan képzett emberek, akik elvállalnának ilyen kétes értékű álláshelyet.

Középfokú szakképesítés

A miniszteri rendelet szerint előírt „szociális segítő” középfokú (OKJ) szakképesítést nem találtunk Országos Képzési Jegyzékben. De állítólag már létezik a szociális segítő középfokú szakképesítés, amit iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésben lehet elsajátítani.

54

762

01

Szociális segítő

2 év

Ugyanakkor létezik egy olyan érettségihez kötött szakképesítés, amit ide lehet számítani.

54

762

02

Szociális asszisztens

2 év

A szociális segítők létszámminimuma

Ha minden köznevelési intézmény köteles szociális segítőt foglalkoztatni, akkor min. 6000 fő képzett szociális segítő „munkásra” lenne szükség.

Ha valamelyik köznevelési intézményben nincs „szociális segítő”, akkor az odajáró gyermekeket, súlyos diszkrimináció éri.

A hatályos 15/1998. NM rendelet 1. számú melléklete szerint a szociális segítők létszáma 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve csak 1 fő lehet.

Hogyan láthatja el a feladatait egy óvodai szociális segítő, ha az óvodai átlaglétszám pl. kistelepülésenként 100 fő gyermek, és így 10 óvoda jut egy szociális munkásra. Utazó szociális munkás.

Figyelem! Megoldási javaslat

Ha kevés a szakember, akkor a szociális segítőnek jelentkezőket fel kell menteni a képesítési előírások teljesítése alól!

A szociális segítő munkaideje

A szociális segítő kötetlen munkaidőben dolgozik. Ez azt is jelenti, hogy egy napon több óvodában vagy iskolában „utazó” szakemberként teljesíthet szolgálatot. Ide-oda vándorolhat. Mehet gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközzel, használhat saját vagy kölcsön gépjárműt, stb. Ha a segítő napi 4 órát köteles eltölteni egy óvodában, akkor utazással együtt naponta egy intézményt tud elérni.

Kérdés az, hogy hány tanulóval, családdal (ügyféllel) tud tárgyalni naponta, hetente, havonta?

A 15/1998. évi MN rendelet 1. számú mellékletben meghatározott létszámelőírás esetében (1000 gyermek) a 25 ellátott család számításakor csak azok a megállapodással rendelkező családok vehetők figyelembe, ahol

a) a szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás megszervezésére és dokumentálására sor kerül, vagy

b) hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik.

Jogszabály értelmében egy fő családsegítő a havi átlagban legfeljebb 25 családot támogathat szociális segítő munkával.

Figyelem!

Ha figyelembe vesszük a szociális segítők számára lentebb leírt feladatokat, akkor a szociális munka eredményessége érdekében 1000 fő/gyermek esetén 10-15 szociális munkás alkalmazására lenne szükség.

A szociális segítőkről szóló rendelkezés kissé komolytalan elképzelésnek tűnik!

A szociális segítő jogszabályban előírt feladatai

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. [15/1998. NM rendelet 25. § (2)]

1. „Ennek keretében segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében.”

Figyelem!

Ez köznevelési tevékenység, pedagógus munkakör, amely nem lehet a szociális segítő feladata.

Mikor és hol fejleszti a gyermekek kompetenciáit? Bemegy az órára vagy az óraközi szünetben?

2. "Segíti a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában."

Figyelem!

Ez köznevelési tevékenység (pedagógus munkakör) és munkaügyi feladat, amely nem lehet a szociális segítő feladata.

Az óvodások és a kisiskolásokat még nem kell felkészíteni a közmunkára.

3.  "Feladata segíteni a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását”

Figyelem!

Ez szociális és gyermekvédelmi feladat.

Mi vagy ki akadályozhatja meg a tanulókat a tanulmányi kötelezettségének teljesítésében? A rossz életkörülmények? Vagy a szülők, akik egész nap dolgoznak?

Álláspontunk szerint a tanuló teljesítményét az adott iskolában folyó oktatás színvonala határozza meg, tehát elsősorban az iskola felelős a tanuló rossz teljesítményéért.

Törvény értelmében az általános iskola reggel 8-16 óráig köteles biztosítani a tanulók pedagógiai felügyeletét, testi épségének védelmét, foglalkoztatását, nevelését, oktatását, rendszeres étkeztetését.

A szociális segítő szakember feladata vizsgálni, hogy az óvoda, iskola mennyiben és milyen színvonalon teljesíti törvényben előírt köznevelési feladatait, milyen mértékben járul hozzá a rábízott gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez.

4. „Segít a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.”

Figyelem!

Gyermekvédelmi vagy családsegítő tevékenység fog folyni az óvodákban, iskolákban?

A szociális segítő feladata a szülők felelősségre vonása nevelési problémák miatt?

A szociális segítő összefoghat a pedagógusokkal és közösen léphetnek fel a szülőkkel szemben.

5. „Feladata segíteni prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését.”

Figyelem!

Ez egy igazi gyermekvédelmi feladat. Kérdés az, hogy ki veszélyezteti a gyermekeket az óvodában laikus szülő vagy a szakmailag alulképzett hivatásos pedagógus.

6. „Részt vesz a jelzőrendszer működésében”

Figyelem!

A szociális segítő köteles hatósági eljárást kezdeményezni az óvodás gyermek és a tanuló bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Minden állampolgár –így a szülő is - köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, akkor miért kell miniszteri rendeletben is előírni. (Gyvt. 17. §)

Együttműködési megállapodás a bizalmatlanság jegyében

„Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.”

„Az együttműködési megállapodás tartalmazza az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét, a külön helységet, az infrastruktúrához való hozzáférést és hogy a szociális segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben.

Figyelem!Az intézményvezetőnek nincs jogosultsága együttműködési megállapodást kötni a család- és gyermekjóléti központtal a fenntartó felhatalmazása nélkül.

Mi van akkor, ha a köznevelési intézményben nincsenek meg munkafeltételek?

A fogadó köznevelési intézmény Nyilatkozata

A 15/1998. NM rendelet 26. § (2) bekezdése szerint: „A köznevelési intézmény nyilatkozik arról, hogy biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe.”

Figyelem!

Nagy ellenállásra számít a jogalkotó, ha nyilatkozatban kell rögzíteni, hogy a szociális segítőt egyáltalán beengedjék az óvodába, iskolába! Bizalomhiány?

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az óvodában, iskolában

„Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.”

Figyelem! 

A köznevelési intézményekben nincs státuszt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatásához. Magyarázat lentebb.

Ugyanakkor az Nkt. 69. § (2) bekezdés szerint: „ A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.”

Ha ez azt jelenti, hogy az óvodavezető vagy az iskolaigazgató megbíz egy pedagógust a kötelező óraszámon felüli a gyermekvédelmi feladatok elvégzésére akkor azt dokumentálnia kell.  (Óvodában még nem láttunk ilyet.)

Ha köznevelési intézményben van megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, akkor már ketten lesznek.

A szociális munkásnak nem a pedagógusokkal kell összefognia, hanem a szülői közösséggel.

Az óvoda, iskola hozzáállása a szociális segítőhöz

Kérdés az, hogy az intézményvezetés és az egyes pedagógusok, hogyan fogadják a szociális munkásokat. Partnereknek vagy nem kívánatos személyeknek tekintik őket, akik kívülállóként beleláthatnak az óvoda, iskola életébe, szakmai és gazdasági ügyeibe.

„Az óvoda, iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek.” Mondja egy szakember.

Figyelem!

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos frissítéséről. Lásd itt:

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum