Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda 

Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata

(minta az új jogszabályok alapján pontosítva)

Az ajánlás keretet ad a működési szabályzat elkészí­téséhez, amely elengedetlen feltétele a Szülői Szervezet legitim működtetésének. A mintaszabályzat csak ajánlás, amely az igényeknek megfelelően átalakítható, kiegé­szíthető az óvoda sajátosságai és a szülői igények figyelembevételével.

Az óvodai Szülői Szervezet az óvoda része, attól nem különül el, létrehozására és működtetésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. és a 20/2012. évi EMMI rendelet előírásai érvényesek.

Jogszabály értelmében Szülői Szervezet dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az óvodai Szülői Szervezet alapítása a szülők feladata. Az óvodavezetés és az óvodapedagógusok nem vesznek részt az alapítási folyamatokban, nem jelölhetnek tisztségviselőket, nem befolyásolhatják az óvodai szülői közösséget az általuk alkalmasnak tartott szülői vezetők megválasztására.

Az eddigi gyakorlat azt bizonyítja, hogy az óvodában csak akkor tud eredményesen működni a Szülői Szervezet, ha hierarchikusan épül fel, ha a „csoportszintű” Szülői Szervezetek együtt hozzák létre az „intézményszintű” óvodai Szülői Szervezetet.

Óvodában a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Javasoljuk, hogy a csoportszintű és az intézményszintű Szülői Szervezet vezetőségét (tisztségviselőit) minden év szeptemberében (az első szülői értekezlet után) újra kell választani. A legitimitás érdekében jelenléti ívet kell vezetni, emlékeztetőt kell készíteni. (Ha kevés szülő megy el az első szülői értekezletre, akkor a választást írásban is megtehetik a távolmaradó szülők, mert szükséges az 50 % +1fő szavazat.)

Az óvoda működési szabályzata a tisztségviselőkre megállapíthat  összeférhetetlenségi szabályokat is (pl. pedagógus vagy a fenntartó munkatársa nem lehet tisztségviselő, akkor sem, ha gyermeke az adott óvodába jár).

A javaslat értelmében a szülői közösség szavazati joggal rendelkező tagjainak száma gyermekenként egy fő szülő (törvényes képviselő) lehet.

Tehát az intézményi szintű és a csoportszintű Szülői Szervezet létszáma azonos az óvodába, illetve csoportba járó gyermekek szüleinek számával (gyermekenként egy fő szülő). A tagság automatikus, nem szükséges belépési nyilatkozatot tenni, ha a szülők többsége egyetért az alapítással.  

A csoportszintű szülői szervezetek 1-2 főt delegálnak az intézményszintű Szülői Szervezet választmányába. A választmány az óvodai szintű Szülői Szervezet vezetősége. A választmány tagjai maguk közül elnököt, elnökhelyettest és más tisztségviselőt választanak (pl. gazdasági vezetőt, pénztárost). Az intézményszintű óvodai Szülői Szervezet létszáma azonos az adott óvodába járó gyermekek szüleinek létszámával (gyermekenként egy szülő),

Az óvodában különböző érdekek mentén szerveződő több önálló Szülői Szervezet is alakulhat (pl. kiscsoportosok Szülői Szervezete, vagy nagycsoportosok Szülői Szervezete).

„Ha az óvodában több Szülői Szervezet alakult, az a Szülői Szervezet járhat el az óvoda valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen Szülői Szervezet, közösség hiányában a Szülői Szervezetek a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik Szülői Szervezetet, közösséget a képviselet ellátására” (20/2012. EMMI rendelet)

Ha az óvodában több szülői szervezet működik, akkor célszerű belépési nyilatkozatot rendszeresíteni, amellyel hitelesen bizonyítható az adott szülői szervezetek taglétszáma.

Gyakorlat bizonyítja, hogy biztosítani kell a visszahívás lehetőségét, ha a tisztségviselő, vagy a delegált szülő nem a szülői közösség érdekében jár el.

Sok szülő lelkesen megválasztatja magát különböző tisztségekbe, de nem megy el a Szülői Szervezet üléseire, ezért fontos lehet az önkizárás szabályainak rögzítése is.

A Szülői Szervezet ülését a szülők hívják össze. Az ülések nyitottak, de elrendelhető zárt ülés is. A zárt ülésen pedagógus csak meghívásra lehet jelen.

A szülői szervezeti ülés nem tévesztendő össze a pedagógusok által szervezett „szülői értekezletekkel”.

Fontosnak tartjuk, hogy a Szülői Szervezet működési szabályzatát nyilvánosságra kell hozni (faliújság, honlap, vagy/és el kell juttatni minden szülőhöz, hogy megismerjék az óvodai demokrácia egyik legfontosabb intézményét a Szülői Szervezetet, és támogassák munkáját.

 Figyelem!

A minta szervezeti és működési szabályzat VI. fejezetében felsorolt Szülői Szervezeti jogosítványok közül a fontosabbakat be lehet építeni a működési szabályzatba,  a teljes listát mellékletként lehet csatolni a működési szabályzathoz, hogy minden szülő tudjon róla.

.

Óvodai Szülői Szervezet Működési Szabályzat

I. rész

Általános rendelkezések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés értelmében az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező óvodai Szülői Szervezetet hoznak létre.

Az óvodai Szülői Szervezet neve (lehet fantázianév is):

……………….………………………………………………………………………..

 Székhelye (az óvoda címe: ....................................................................................................

Az óvodai Szülői Szervezetének tagjai az óvodába járó gyermekek szülei gyermekük jogán, vagy más nevelésre jogosult személy (törvényes képviselő), gyermekenként egy fő.

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. ]Nkt. 24. § (2)]

II. rész

Az óvodai Szülői Szervezet alapvető célja

1) Az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében.

2) A nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.

3) Az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.

4) Az iskolai életre felkészítő óvoda megvalósításában való közreműködés.

5) Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet az óvodaszékbe delegált szülőknek képviselniük kell.

6) Az óvodai ellátás minőségének javítása az óvodába járó gyerekek érdekében.

7) Egyéb

III. rész.

Az óvoda Szülői Szervezetének alapvető feladata

1) Az óvodai Szülői Szervezet, figyelemmel kíséri a szülői és a gyermeki jogok érvényesülését, az óvodapedagógiai munka eredményességét.

2) A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális nevelési kérdésekről és véleményük kikérése a gyermekük nevelésével kapcsolatos kérdésekben.

3) Az óvoda Szülői Szervezete által megválasztott és delegált óvodaszéki szülők segítése véleményük kialakításában, és beszámoltatásuk az óvodaszék döntéseiről.

4) A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése

· szülők-szülői szervezet,

· szülők-óvodaszéki szülői tagok,

· szülők-szülők

között.

5) A kapcsolattartás kialakításában való részvétel formái

· a Szülői Szervezet üléseinek nyilvánossága,

· a Szülői Szervezet vezetőinek fogadó órája,

· levelezés a szülők és a Szülői Szervezet között,

· Szülői Szervezet hirdetőtáblája,

· Szülői Szervezet postaládája,

· Szülői újság (hírlevél), tájékoztató brosúrák szerkesztése és terjesztése,

· Stb.

6) A gyermekeik érdekében eljáró szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre.

7) Figyelemmel kísérni szülőkre és a gyermekekre vonatkozó jogszabályokat és azok végrehajtásának feltételeit. 

8) 6)  Szülői részvétel biztosítása az óvodán kívüli, helyi és országos szülői egyesületek érdek-érvényesítő munkájában.

9) Egyéb

 IV. rész

Az óvoda Szülői Szervezetének belső felépítése

A) Csoportszintű Szülői Szervezet (mini Szülői Szervezet)

1) A csoportszintű Szülői Szervezet az óvodaszintű Szülői Szervezet alapegysége.

2) A csoportszintű Szülői Szervezet tagjai gyermekenként egy szülő vagy egy nevelésre jogosult (törvényes képviselő).

3) A Szülői Szervezet tisztségviselőket, elnököt és helyettest (esetleg két helyet­test) választ határozott időre. (Célszerű nevelési évenként újraválasztani a tisztségviselőket.) A jelölés nyílt, a választás titkos (ez a demokratikus választás szabálya).

4) Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a csoportba beosztott gyermekek szüleinek több mint fele (50 %-a + 1 fő) támogat, több jelölt esetén pedig a leg­több szavazatot kapott személy.

5) A tisztségviselő visszahívható tisztségéből (leváltható), ha azt a csoportba beosztott gyermekek szüleinek 10 %-a (vagy 20 %-a) kezdeményezi.

6) A visszahívást meg kell szavaztatni, s az akkor lép életbe, ha a szülők leg­alább 50 %-a + 1 fő egyetért vele.

7) A csoport szülői közössége dönt, hogy az adott csoportot hányan és kik kép­vi­seljék az óvodaszintű Szülői Szervezet választmányában (lehet az elnök és a helyettese). A csoportszintű Szülői Szervezet a megvá­lasztott szülőket határozott időre megbízza a választmányi munka elvégzésével, de a megfelelő szabályok betartásával jogosult vissza is hívni. (pl. a visszahívás sza­vazati aránya meg kell, hogy feleljen a választás szavazati arányának).

 

B) Az óvodaszintű Szülői Szervezet választmánya

1)   A csoportszintű Szülői Szervezetek által delegált szülők alkotják az óvodaszintű Szülői Szervezet választmányát (vezetőségét).

2)   Az óvodaszintű Szülői Szervezetet a választmány irányítja.

3)   A választmány tagjai maguk közül elnököt és egy vagy több elnökhelyettest (általános elnökhelyettest, gazdasági elnökhelyettest) és más tisztségviselőt választanak. A jelölés nyílt, a választás titkos.

4)   Az elnök képviseli a Szülői Szervezetet. Képviseleti jogát az elnök választmány tagjaira átruházhatja.

5) Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a választmány több mint fele tá­mogat, több jelölt esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A tisztségviselő visszahívható, ha a választmány egy tagja (vagy 10%-a) ezt kezdeményezi.

6) A visszahívásról szavazással, legalább 50 % + 1 fő egyetértésével dönt a vá­lasztmány. A visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad.

7) A választmány meghatározhatja a tisztségviselők megbízási idejét (célszerű nevelési évenként megejteni az újraválasztást).

8) A választmány határozatképes, ha  a delegált tagok fele jelen van.

9) Ha a választmányi tag vagy a tisztségviselő kétszer (háromszor) egymás után nem jelenik meg a választmányi ülésen, akkor kizárja magát a vezetőségből, és a csoportszintű Szülői Szervezetnek új tagot kell delegálnia helyette. (Önkizárás)

10)Állandó és ideiglenes meghí­vottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken (pl. az óvodaszéki szülők, az óvodavezető, az óvodai alapítvány vezetője  stb.).

11)Az óvodaszintű Szülői Szervezet ülése kizárólag az óvodába járó gyermekek szülei számára nyilvános.  Zárt ülés bármikor elrendelhető.

.

D) Munkacsoportok

Az óvodai Szülői Szervezet. munkacsoportot alakíthat, illetve választhat. (pl. szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi, egészségügyi munkacsoport)

V. rész

Az óvodai Szülői Szervezet működési szabályai

A) Csoportszintű Szülői Szervezet működése

1) A csoportszintű Szülői Szervezet rendes üléseit nevelési évenként négy (lehet több vagy kevesebb) alkalommal tartja.

2) Összehívásról –meghívó kiküldésével - a csoportszintű Szülői Szervezet elnöke vagy helyettese gondoskodik, aki levezeti az ülést (levezetőelnök).

3) A csoportszintű Szülői Szervezet elnöke vagy helyettese az ülés előtt két héttel köteles írásban értesíteni a szülőket a napirendi pontokról.

4) Rendkívüli Szülői Szervezeti ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha kezdeményezi:

· egy szülő (vagy a szülők 10 %-a),

· a csoportszintű Szülői Szervezet vezetője,

· az óvodapedagógus,

· az óvoda vezetője.

5) A rendkívüli Szülői Szervezet ülését a kezdeményezéstől számítva 15 napon (72 órán, két héten, egy hónapon stb.) belül kell összehívni, vagy/és a kérdés sürgőssége szerint.

6) A csoportszintű Szülői Szervezet ülése határozatképes, ha a csoportba beosztott gyermekek 50 % + 1 fő részének szülei vannak jelen. Tisztségviselők választásához a csoport szülői közösségének 2/3 ának (vagy 50%+ 1 fő) jelenléte szükséges. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni.

7) A szülői közösség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

8) A csoportszintű Szülői Szervezet üléséről jegyzőkönyv (emlékeztető) készül, amit a levezető elnök és egy hitelesítő ír alá.

9) A csoportszintű Szülői Szervezet elnöke köteles tájékoztatni az ülésen történtekről és a határozatokról a meg nem jelent szülőket is (írásban).

10) Egyéb

B) Az óvodaszintű Szülői Szervezet választmányának működési szabályai

1) A választmány rendes üléseit nevelési évenként  ….. alkalommal tartja.

2) Összehívásáról – meghívó kiküldésével - a Szülői Szervezet elnöke (akadályoztatása esetén a helyettese) gondoskodik.

3) Rendkívüli választmányi ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha kez­deményezi

· választmány egy tagja (10 %-a,  fele, stb.),

· az óvoda szülői közösségének10 %-a (20-30 %-a),

· a Szülői Szervezet elnöke,

· az óvodaszéki szülői tagok,

· az óvodavezető,

· a nevelőtestület,

· az óvodaszék,

· egyéb

4) A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva ..... napon (72 órán, két héten, egy hónapon) belül kell összehívni, vagy a kérdés sürgőssége szerint.

5) A választmány ülését az elnök távollétében az elnök helyettese vezeti (levezető elnök)

6) A választmány ülésére az egyes napirendi pontokról írásos előterjesztést kell készíteni, amelyet a tagoknak az elnök az ülés előtt legalább két héttel köte­les megküldeni.

7) A választmányi ülés határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább a fele (vagy 2/3-a) jelen van. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni.

8) A választmány döntéseit a kérdések súlyosságának függvényében, külön­böző szavazati arányok előírásával hozhatja.

9) A választmányi ülések nyitottak az érdeklődő szülők számára. Egyes esetekben az elnök kivételesen elrendelhet zárt ülést is.

10) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és egy hitelesítő ír alá. Az ülésen keletkezett dokumentumokat és a szervezet más írásos anyagait (pl. levelezés) az elnökhelyettes iktatja és archiválja.

11) A választmány a határozatait köteles nyilvánosságra hozni. A határozatok tárát az elnök vezeti.

12) A Szülői Szervezet elnöksége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket (az összes szülőt) a munkájáról.

D) Tagozati Szülői Szervezet

Az óvodában több Szülői Szervezet működhet, az a Szülői Szervezet járhat el az óvoda valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába felvett gyermekek szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására. [20/2012. EMMI rendelet 119. § (1)]

(Igény esetén lehetséges több csoport összevonásával, pl. kiscsoportos vagy nagycsoportos Szülői Szervezet megalakítása is.)

VI. rész

Az óvodai Szülői Szervezet jogosítványai

A gyermekeik érdekében eljáró szülők érdekeinek érvényesítésére alakult óvodai Szülői Szervezet az alábbiakban felsorolt jogosítványai alkalmazásával vesz részt az óvoda működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és a saját működési szabályzatában foglaltak megvalósításában.

1) Az óvodai Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. [20/2012. EMMI rendelet 119. § (4)]

2) A Szülői Szervezet dönt

·  saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról;

·  tisztségviselőinek megválasztásáról;

·  az óvodaszékben a szülők képviseletét ellátó személyekről;

·  a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról;

·  a szülők körében megszervezendő, óvodát segítő munkáról;

·  az óvodai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. [20/2012. EMMI rendelet 119 § (2)]

3) A Szülői Szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntar­tóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. Ha a döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. [Nkt. 39. § (3)]

4) A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a szülői szervezet javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni.

[Nkt. 39. § (1)]

5) A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, ne­vének megállapításával, kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e meg­bízás visszavonása előtt. (Nkt. 75. §)

6) Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri az óvodaszék, az óvodai Szülői Szervezet véleményét.  [20/2012. EMMI rendelet 3. § (1)]

7) A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket, az óvoda köteles iktatni, és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez. [20/2012. EMMI rendelet 84. § (6)]

8) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál az Óvodai Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. [Nkt 43. § (1)]

9) A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények Szülői Szervezeteinek véleményét.

[Nkt. 75.§ (1)]

Óvodai SZMSZ szerint

10)  A Szülői Szervezet és az óvodavezetés közti kapcsolattartás formáját az óvoda szervezeti és működési szabályzata rögzíti. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (1)]

11)  Az óvoda szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni azokat az ügyeket, amelyekben az óvodai szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel.

[20/2012. EMMI rendelet 4. § (5) p)]

12)  A Szülői Szervezet működési feltételeiről az óvoda vezetője gondoskodik, az óvoda szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. [Lásd VII. rész (1)]

 

A Szülői Szervezet jogosítványai óvodaszék hiányában

13)  Ha óvodaszék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (5)]

14)  Az óvoda a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.

Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt óvodapedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról.

Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot az óvoda honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell.

A fentiekben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az óvodaszéket, vagy ha az nem működik az óvodai Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. (20/2012. EMMI rendelet 82. §)

15)  Az óvodában folyó – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 4. § (4) bekezdésében szabályozott – fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni óvodaszék vagy ennek hiányában, az óvodai Szülői Szervezet véleményét. [20/2012. EMMI rendelet 3. § (8)]

További fontos jogosítványok

16)  A Szülői Szervezet választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit az óvoda vezetése felé továbbítani, ha az intézmény egészét vagy egy óvodai csoportot érint.

17)  A Szülői Szervezet választmánya köteles az óvodába járó összes gyermek szülejét képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie.

18)  Az óvodai Szülői Szervezet jogosult óvodaszékbe szülői képviselőket delegálni és meg­bízni óvodaszéki munkával, de a megfelelő szabályok betartásával kezde­ményezheti azok visszahívását is.

19)  A Szülői Szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután az óvodaszékbe választott szülők rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek.

20)  A Szülői Szervezet köteles beszámoltatni munkájukról az óvodaszéki szülő­ket.

21)  A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli óvodaszéki ülés összehívását.

22)  A Szülői Szervezet választmánya felveszi a kapcsolatot az óvodán kívüli helyi és országos szülői egyesületekkel, és lehetőségeihez mérten részt vesz azok munkájában.

23)  Egyéb jogosítvány saját döntés alapján…

Ha jogszabály a Szülői Szervezet részére további jogosítványokat állapít meg, az akkor is kötelező érvényű, ha a fenti felsorolásban nem szerepel.

VII. rész

A Szülői Szervezet működésének finanszírozása és gazdálkodása

1) A működtető, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az óvodai a Szülői Szervezet működési feltételeiről. [Nkt. 84. § (1)]

 (Ebből az összegből fedezhetőek a Szülői Szervezet alapvető működési költsé­gei pl. a szülők tájékoztatása, a szülői újság előfizetése, az önkéntes munkát végző szülők költségtérítése, szakértői díjak kifizetése, szülői vezetők továbbképzése, stb.)

2) Tagdíj (Nem lehet kötelező. Az eddig nem hivatalosan beszedett „szülői munkaközösségi” pénzek legalizálhatók a tagdíj rendszerrel. (Természetesen a Szülői Szervezet dönt a felhasználás módjáról.)

3) Szülői alapítvány létesítése, amelyet a szülők alapítanak, a kuratórium tagjai csak szülők lehetnek. (Ide kerülhet önkéntes szülői támogatás, az adó 1%-ának átutalása, szponzorok befizetése, szülőknek szóló pályázatok elnyeréséből származó összegek, stb.)

4) Bankszámláról való rendelkezéshez három képviseletre jogosult szülő együttes aláírása szükséges. (Az óvodai szülői szervezet az óvoda szerves része, de nem jogi személy, ezért az Elnök vagy más vezető nevére lehet bankszámlát nyitni. Vannak olyan pénzintézetek, ahol számlát lehet nyitni a csoportpénz elhelyezésére.)

VIII. rész

Záró rendelkezések

(Ebben a részben a Szülői Szervezet működésével kapcsolatos speciális előírások – pl. hatályba lépések, értelmező rendelkezések stb. – fogalmazhatók meg.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai alapján az óvodában, a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére Szülői Szervezet alakult.

Dátum……………………….

         ..............................

                                                                                                                 elnök

                                                                                             ……………………………......                                                                                                      elnökhelyettes

Célszerű az óvodavezető írásos egyetértésének beszerzése, annak érdekében, hogy a szabályzat nem ellentétes az óvodai SZMSZ előírásaival.

………………………………

                                                                                      óvodavezető                                                                                             

                                                                                             

                                                                                     ph.

Figyelem!

Elfogadása után az óvodai Szülői Szervezet szervezeti és működési szabályzata hivatalos óvodai dokumentum, amelynek betartása minden érdekelt számára kötelező, az előírások vétkes megszegése jogszabálysértés.

 

 

Indoklás

 

A működési szabályzat megalkotásának szükségessége

A szülők, az óvodapedagógusok, a szülői szervezet és az óvodavezetés közötti jó kapcsolat és a viták elkerülése érdekében célszerű rögzíteni Szülői Szervezet működésének rendjét és szervezeti felépítését.

Nagyon fontos a részvételi szabályok és a szavazati arányok rögzítése.

Az óvodai Szülői Szervezet céljait az óvodai szülői közösség tűzi ki a jogszabályok és az óvoda speciális céljainak figyelembe vételével. 

Az óvodaszintű Szülői Szervezet feladatainak egy részét (jogosítványait) jogszabályok határozzák meg, másik részéről az óvodai szülői közösség dönt.

A csoportszintű (mini) Szülői szervezetek is készíthetnek saját működési rendet, az óvodaszintű Szülői Szervezet működési szabályzatának figyelembe vételével, hogy elkerüljék a csoporton belüli nézetkülönbségek kiéleződését is.

Figyelem!

Az óvodaszék megalakítása nem kötelező. Jogszabályok számos jogosítványt biztosítanak az óvodaszékek számára, de ha az óvodában nem működik óvodaszék, akkor az iskolaszék jogosítványainak egy része az óvodai Szülői Szervezetet illetik meg.

A fenti működési szabályzat minta változtatható (javítható, rövidíthető, kiegészíthető). Lényeges, hogy megfelelően szabályozza ennek a fontos testületnek a tevékenységét. Az elfogadott óvodai működés szabályzat minden szülőre kötelező érvényű!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum