Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitó oldal: Beiratkozás az első évfolyamra

Kötelező iskolai foglalkozások az első évfolyamon

A nemzeti köznevelési törvény pontosan meghatározza a kötelező iskolai foglalkozások körét és a szolgáltatás végrehajtáshoz biztosított finanszírozott óraszámokat.

A szülőknek kell megkövetelni, hogy az iskola maradéktalanul biztosítsa a törvényben előírt és lentebb felsorolt kötelező foglalkozásokat az elsős tanulók számra, akkor rend lesz az iskolákban.

Ha a tanulók nem kapják meg a törvényben előírt kötelező köznevelés szolgáltatásokat, akkor az iskola súlyos törvénysértést követ el.

(Tanuláshoz való alkotmányos jog korlátozása, az előírt feladatok végrehajtásának megtagadása, szabotálása, normatíva csalás, a tanulók fejlődésének veszélyeztetése, stb.)

A tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A tanulók engedélyezett (finanszírozott) heti foglalkoztatási időkeretét Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete határozza meg.

Az első évfolyamon a tanulók minimum óraszáma heti 25 óra

Az évfolyam számára engedélyezett (finanszírozott) heti órakerete 52 óra

A minimum óraszám és az engedélyezett órakeret különbsége 52-25=27 óra

A heti 25 minimum óraszám a Nemzeti alaptantervről szóló 110/2012. Kormányrendelet 8. § és 9. § szerint szinte korlátlanul túlléphető! Nézzék meg!

Az első évfolyamra járó kisiskolásoknak reggel 6-7 órától délután 16-17 óráig iskolai foglalkozásokon kell részt venni, utána otthon még tanulni kell, és házi feladatot kell írni sokszor este 22 óráig.

Hol van a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás lehetősége?  

Kötelező iskolai foglalkozások szervezése

Jogszabály értelmében, az iskolában a nevelés-oktatást a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni.  [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27§ (1)]

(Egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.)

Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét (első évfolyamon heti 27 óra) tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe. [Nkt. 27. (4)]

Az általános iskola, köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére (heti 27 óra) a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat. [Nkt. 27. § (5)]

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett. (Tehát az engedélyezett heti 52 óra felett!) [Nkt. 27.§ (5)]

Biztosítani kell, hogy az elsős tanulók legalább heti két alkalommal csoportos egyéni foglalkozásokon vegyenek részt. [Nkt. 27.§ (6)]

Finanszírozott iskolai foglalkozások (oktatási szolgáltatások) az első évfolyamon

Kötelező tanórai foglalkozások

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások

Egyéb (tanórán kívüli) kötelező foglalkozások

Osztálybontás

Csoportbontás

Egyéni foglalkozás

Csoportos egyéni foglalkozás

Egy-három fős fejlesztőfoglalkozás

Tehetségkibontakoztatás (tehetséggondozás)

 Felzárkóztatás

Tehát az első évfolyamon heti 25+27+1 órát összesen 53 órát kell biztosítani az iskola költségvetésében a fent felsorolt oktatási szolgáltatások biztosításához. Tovább nem folytatjuk, pedig lehetne.

Figyelem!

Ha ezeket a kötelező szolgáltatásokat biztosítani akarja az iskola, akkor az első évfolyamokon legalább kettő pedagógusra van szükség, akár mekkora az osztálylétszám!

Jogszabályi háttér

Egyéni, csoportos és egyéb foglalkozások

Nkt. 27. § (1) Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás).

Időkeret különbözet

Nkt. 27. § (4) A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.

1-3 fős foglalkozások és plusz 1 kötelező többletóra

Nkt. 27. § (5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett

Egyéni foglalkozás az 1-4 évfolyamokon

Nkt. 27. § (6) Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Különleges bánásmód (óraszám)

Nkt. 27. § (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

Szülői fellépés nélkül ezeket a jogszabályokat soha sem fogják betartani az iskolák!

Továbbra is megvonják a kötelező oktatási szolgáltatásokat a tanulóktól (szabotázs) és „elspórolják” az erre a célra biztosított költségvetési támogatásokat.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum