Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tankötelezettség 2018-2019.

Tankötelezettség kezdete 5 éves korban

Javasoljuk a tankötelezettségi életkor leszállítását 5 éves korra, hogy a kisgyermekek minél előbb iskolai körülmények között tudjanak fejlődni

„Rossz kezekben” vannak az 5-6 éves gyermekek az önkormányzati fenntartású óvodákban.

 Szülői panaszok sokasága jelzi, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákban visszaélnek a helyi lakosok kiszolgáltatottságával.

A helyi önkormányzatok független polgármesterei kiskirályként viselkednek azokkal a helyi lakosokkal szemben, akik nem szolgálják ki Hivatal és a helyi elit politikai, gazdasági érdekeit, vagy nem veszik ki részüket a közmunkákból.

Az óvodákon keresztül úgy terrorizálják a helyi lakosokat, hogy túszul ejtik a gyermekeiket.

Hozzájárulást kérnek az ingyenes óvodai ellátásért, sok helyen a szülőkkel vetetik meg az ágyneműt, a játékokat, és más felszereléseket. Csoportpénzt szednek vagy szedetnek a szülőkkel elismervény és elszámolás nélkül.

Évente többször zárva tartják az óvodákat (nyári és évközi szünetek) nehéz helyzetbe hozva a dolgozó szülőket (hová tegyék a gyereket, ha bezár az óvoda?). Szünetek alatt szünetel a ingyenes gyermekétkeztetés. A rászoruló családoknak az illegális szünetekben sem lesz több pénze, hogy élelmezni tudják gyermeküket.

Az óvodából igazoltan távolmaradók (pl. beteg gyermekek) szülei nem vihetik haza az ebédet, mert nem adják oda nekik. Hová lesz az állami normatíva?

Ha egy szülő nem fizet vagy szóvá tesz valamit, akkor jaj neki. Ráuszítják a többi szülőt, vagy megbosszulják gyermekén. Az is előfordul, hogy a családnak el kell hagynia települést, mert kiközösítik (megverik).

Az óvodákban nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételei az 5 éves kort elérő gyermekek neveléséhez

Az óvodapedagógusok nincsenek szakmai eszközeik az iskolába készülő gyermekek speciális nevelésére, nincs idejük arra, hogy az 5-6 éves gyermeket - külön választva a „kicsiktől” - testileg és szellemileg (értelmileg) felkészítsék az iskolai életre.

Az óvodák többségében nem működik az életkor, illetve a fejlődési szint szerint csoportbontás. Az óvodapedagógusnak együtt kell nevelni az életkoruk miatt különböző fejlettségű gyermekeket. A 3-4 éves kisgyermekek egy nagy létszámú un. vegyes csoportba osztják a be az 5-6-7 éves gyermekekkel, hogy elspórolják a csoportonként előírt alkalmazotti létszámot, az óvodapedagógusok és a dajkák bérét.

Ráadásul egy terembe zsúfolják össze gyermekeket, nem tartják be a csoportszobák alapterületére előírt a 2nm/fő jogszabályi előírást.

Az óvodák – törvénysértő módon - követik az iskolaszervezési előírásokat

Az önkormányzati fenntartású óvodákban bevezették a 6-8 hetes nyári szünetet. Sok helyen illegális őszi, téli, tavaszi nevelési szünetet rendelnek el.

Pedig az óvoda egész évben folyamatosan működő köznevelési intézmény. Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nem gyermekmegőrző intézmény. Az óvodában a gyermek életkorának megfelelő pedagógiai nevelés folyik. Nem engedhető meg, hogy a gyermekek fejlesztését heteken, hónapokon keresztül szüneteltessék az önkormányzati óvodák. Ez szabotázs!

A beiskolázás egyik feltétele az óvodai szakvélemény

A tankötelezettség megállapításához szükséges  az óvodának a gyermekek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalása. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító gyermek nevére kiállított óvodai szakvéleményt.

1. Ha sok a 6 éves iskolaköteles gyermek településen, akkor a fejlődésben lemaradó, további óvodai fejlesztésre szoruló kisgyermekeket is iskolaérettnek nyilvánítja az óvodavezetés.

2. Ha kevés a gyermek, akkor a pedagógiai szakszolgálatok segítségével visszatartják még egy évig a 6 éves iskolaérett gyermeket is az óvodában.

A szülők panaszolják, hogy az óvodák visszaélnek véleményezési jogukkal.

A pedagógiai szakszolgálatok összejátszanak az óvodákkal és sajátos nevelési igényűnek vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdőnek nyilvánítják a gyermeket, hogy további óvodai fejlesztésre kényszerítsék. Megbélyegzik egy életre.

A 9 évfolyamos általános iskola bevezetésének problémája szülői nézőpontból

(a nyolcadik évfolyam után még egy évfolyam az általános iskolában)

Az oktatáspolitika évek óta lebegteti a 8+1, azaz a 9 évfolyamos általános iskola bevezetését, aminek megvalósítása súlyos terhet jelentene a szülőknek és a társadalomnak

Egyértelmű, hogy a szülőknek egy évvel tovább kell gondoskodni gyermekük eltartásáról (étkeztetés, ruházat, lakhatás, iskoláztatási költségek)

Meghosszabbodik az év vesztessé váló tanulók életpályájának állomásai: egy évvel későbben fejezik be iskolai tanulmányaikat, egy évvel későbben tudnak munkába állni.  

Egy évvel későbben mehetnek nyugdíjba (ami jó az állami költségvetésnek).

Nem az általános iskola nyolcadik évfolyama után kell beiktatni egy újabb évfolyamot, hanem egy évvel korábban kell kezdeni az általános iskola első évfolyamát.

A 9 évfolyamos általános iskola bevezetésének problémájáról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=612&v=marad&fid=189&hol=jobb

Figyelem!

Ha a tankötelezettség teljesítése öt éves kortól kezdődik, akkor egy év alatt ki lehet küszöbölni a családi háttér (szülők iskolai végzettsége, vagyoni és jövedelmi viszonyok, stb.) okozta fejlődési különbségeket.

Az 5 éves kortól kezdődő tankötelezettség szükségességének további indoklása

Mivel a helyi önkormányzatok által fenntartott óvodákban nincsenek meg a gyermekek életkor szerinti fejlesztésének személyi és tárgyi feltételei, ezért célszerű az 5 éves gyermeket nevelését (fejlesztését) iskolai keretek között folytatni.

Az iskolák első évfolyamára beíratott 5 éves gyermekeknek speciális „felkészítő” tantervet kell készíteni, amelynek lényege a játékos tanulás. Tantárgyi felosztás nincs.

A főbb képzési területek lehetnek a gyermeknevelés szakmai feladatai mellett:

1. Testi nevelés (testkép, fizikai képesség megismerése, spontán mozgás, önfegyelmezés)

2. Egészséges életmódra nevelés (mindennapi testmozgás, tiszta levegő fontossága, tiszta víz, vegyszermentes élelmiszerek fogyasztása, mértékletesség, stb.)

3. Társas kapcsolatok, együttélési szabályok (illemtan)

4. Életviteli kultúra normáinak begyakoroltatása (pl. öltözködési szabályok ismertetése, tisztaság iránti igény, étkezési szokások gyakorlására min. egy órát kell biztosítani a menzai étkeztetésre.).

5, Szülővé nevelés (fiú és lány szerep, a szülők tisztelete)

Az egyes tanórai foglalkozások integráltan tartalmazzák a különböző foglalkozási területek tartalmi követelményeit.

Időterhelés: maximum 30 perces órák 20 perces szünetekkel.

Az új típusú első évfolyamot évközi érdemjegy, félévi és év végi osztályzat nincs. A tanulót nem lehet megbuktatni. A szülő kérésére sem lehet évfolyamot ismételni.

Figyelem!

Az új típusú első évfolyam ismeretanyagát össze kell hangolni a Nemzeti alaptanterv előírásaival. Az előírt ismeretanyagot gyermekek életkori fejlettségéhez kell igazítani.

 A „tananyag” mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy a rendelkezésre álló iskolai időben a gyermekek a helyszínen meg tudják tanulni és az iskolában tudják gyakorolni. Otthoni tanulás, házi feladat nincs. A szülőkkel való együtt töltött idő a szerető nevelés része. Lesz idő a házi munkában való részvételre.

Az új típusú első évfolyam nem iskola előkészítő évfolyam

Egy időben kis létszámú osztályokban helyezték el lassabban gondolkodó vagy magatartási problémáik miatt nehezebben kezelhető gyermekeket, ahonnan - megalázó módon - nem lehetett többé kikerülni.

Későbben: ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére. Nem buktatták meg, de meg kellett ismételnie az első évfolyamot vagy gyógypedagógiai iskolába küldték. [Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. § (8)]

Jelenleg az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 57. § (1)]

Figyelem!

Az 5 éves korban kezdett első évfolyamon a tanulók saját haladási ütemükben felkészülnek a második évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítésére, nincs szükség arra, hogy értékeljék és minősítsék teljesítményüket.

A tanköteles életkor leszállításával felszámolható különböző fejlettségű gyermekek közötti szintkülönbség.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum