Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Szülői jogok, szülői státus

Az iskoláztatás problémája szülői nézőpontból

A szülő felelős gyermeke nevelésért oktatásáért, ezért a szülő az iskola jogilag felhatalmazott ügyfele

Magyarország alaptörvénye szerint:

„A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.” [Alaptörvény XVI. cikk (2) (3)]

Második vatikáni zsinat A keresztény oktatásról szóló Nyilatkozat szerint:

Mivel a szülő az, aki életet adott gyermekének az ő kötelessége, utódjának oktatása. Ezért a szülőknek fel kell ismerniük, hogy gyermekük első és legfőbb tanítói.”

Az alaptörvény és a hatályos jogszabályok a szülőt teszi felelőssé a gyermeke taníttatásáért, a pedagógusok ehhez szakmai segítséget nyújtanak.

Ha a szülő felelős gyermeke taníttatásáért, akkor a köznevelési intézményeknek a szülőt kell segíteni abban, hogy teljesítse törvényszabta kötelességét.

Ha a szülők gyermekük legfőbb tanítói és a szülők felelősek gyermekük oktatásáért, taníttatásáért (16 éves koráig), akkor ki kell mondani azt az alapelvet, hogy az tanulókat szüleik kívánságával összhangban kell nevelni, tanítani.

Ha szülő felelős elsősorban gyermeke taníttatásáért, akkor a Nemzeti alaptantervet a szülőknek kell elfogadni nem a pedagógusoknak (lásd Svédország)

A szülők vállalják a kockázatot gyermekük óvodai neveléséért és iskolai oktatásáért, amikor beíratják valamelyik nevelési, oktatási intézménybe.

Az állam által megbízott pedagógusoknak csak munkajogi felelősségük van a köznevelési intézményekben.  A pedagógus, nem kockáztatnak semmit, amikor megbuktatja a tanulót, vagy feljelenti igazolatlan mulasztásért.

A pedagógusok az állam megbízottai

Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek a pedagógus az állam megbízottja (közalkalmazottak, közfeladatot ellátó személyek).

Törvény értelmében a szülők felelősek gyermekeik iskoláztatásáért (tankötelezettség teljesítése).

A szülők azonban nem egyformán vannak tudatában kötelességüknek, és nem is egyformán hatékonyak kötelességük teljesítésében, sőt a szülők egy része inkább gondatlan és nem kompetens ezen a téren.

Az állam, miután a felelőséget a szülőkre ruházta, a pedagógusokon keresztül ellenőrzi, hogy a szülő teljesítette-e kötelességét.

A pedagógusok, mint az állam megbízottai, jelentik az iskolakerülőket, igazolatlan mulasztás esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek szülőkkel szemben és felfüggesztetik a családi pótlékot. A 16 éven felüli, már nem tanköteles kiskorú gyermekeket 30 óra igazolatlan hiányzás esetén eltávolítatják az iskolából. (Központilag előirt lemorzsolódtatás!)

A tanulók állandó a fegyelmezetlenségét jelenteni kell a szülőknek (intő, rovó) azon az alapon, hogy ők felelősek gyermekük taníttatásáért. Fegyelmi vétség esetén koncepciós fegyelmi eljárás keretében súlyos szankciókat léptetnek életbe a kiskorú gyermekekkel szemben.

A szülők megkérdezése nélkül – sokszor ellenükre - tanítják és megkövetelik a pedagógusok által elfogadott, a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben központilag előírt megtaníthatatlan mennyiségű tananyag ismeretét.

Ha a tanuló nem tudja, vagy nem akarja megtanulni a ráerőszakolt ismeretanyagot, akkor megbuktatják, javítóvizsgára utasítják, vagy évfolyamismétlésre ítélik, vagy megszűntetik tanulói jogviszonyát, ha elmúlt 16 éves.

Az állam, vagy az állami iskolafenntartó vagy az iskolavezetés fizetési kötelezettséget írnak elő az ingyenes köznevelésben, a pedagógusok behajtják a jogos vagy jogtalan követeléseket a szülőktől. (térítési díjak, kártérítések, osztálypénz, alapítványi befizetések, másolópapír, kréta, stb.)

Figyelem!

A pedagógusok felelősek a köznevelési rendszabályok végrehajtásáért és az oktatás minőségért.

A pedagógusbér emelése nem emeli az oktatás színvonalát!

Az iskolai oktatás és a pedagógusok szerepének túlértékelése

Az oktatás három fő területen történik; iskola, család és közösség. A család, a kortársak és a helyi közösség hatásaihoz hozzátehetjük még a televízió egyre növekvő hatását, valamint a többi médium befolyását. 

A gyermekek születésüktől 16 éves korukig ébrenléti idejüknek kevesebb mint 15%-át töltik iskolában.

A gyermek tanulásának legnagyobb része iskolán kívül történik, főként otthon.

Az iskola inkább gyermekmegőrző, mint oktatási intézmény.

 Az 50 perces tanórák felosztása

Az iskolában nincs elég idő az előírt tananyag átadására, megértésére.

A pedagógustekintély biztosítása érdekében 10-15 perc fegyelmezés (bemelegítésként négy-öt intő és egy pár elégtelen érdemjegy beírása), majd 20-30 perc feleltetés, így 10-20 perc idő marad a tananyag ismertetésére, magyarázatára (ha nem késett a tanár az óráról). Dolgozatírás esetén nincs szó „tananyagleadásról”.

„Írom a táblára”, „jegyzeteljetek” és „tanuljátok meg a tankönyv 25-36 oldalán található szöveget „– mondja a pedagógus. Nem is tud mást csinálni!

Az iskolában a tanórai foglalkozások száma – évfolyamtól függően - heti 25-30-35 óra, ami napi 5-6-7 óra „iskolai bent tartózkodást” jelent a tanulók számára.

A fent elemzett órafelosztás alapján ez mindössze 1-1,5 óra effektív tanítást, illetve tanulást jelent egy tanítási napon!

Ez nem ér meg több ezermilliárd forint költségvetési támogatást.

Az otthoni tanulás (felkészülés a tanórára) és a házi feladat elkészítése több órás munka a gyermekek számára, amelyet szülői segítség vagy óradíjas magántanár nélkül a kiskorú tanulók nem tudják teljesíteni az iskolai követelményeket (iskolán kívüli árnyékoktatás).

A magyar oktatási rendszer teljesítménynek mérése

A  magyar iskolarendszer teljesítményét több százezer buktatás, funkcionális analfabéták képzése, évente tízezres nagyságrendű lemorzsolódás, és a nemzetközi mérések átlag alatti eredménye minősíti!

A szülőknek meg kell védeni gyermekeiket az iskolától!

Minek járnak a gyermekek iskolába? Ennél jobb a távoktatás, vagy a levelező oktatás, vagy a magántanulói státus.

Figyelem!

Magyar iskolarendszer lényege, hogy munkahelyet biztosít többszázezer pedagógus és más oktatási szakember számára annak érdekében, hogy ellenőrizzék a tankötelezettség teljesítését, behajtsák az iskolai pénzköveteléseket, értékeljék és minősítsék a tanulók otthoni tanulásának eredményét, és leválasszák a gyermekeket családjukról.

Árnyékoktatás

Szülői Charta (szülői jogok és kötelességek) itt!

Szülőpolitika

Szülői jogok szülői státus

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum