Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tanulók védelme a szakképzésben

A tanulói munka díjazása iskolában

A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog (pl. valamilyen  termék vagy szellemi alkotás) értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A megfelelő díjazásban a tanuló és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.

A díjazás kérdésében egyedi megállapodás akkor köthető, ha olyan dologgal kapcsolatos vagyoni jog átruházása után járó díjazásról van szó, amelyet alkalmilag, egyedileg készített a tanuló.

A szülő szerepe a megállapodás megkötésénél

A megállapodás megkötésénél 14 éven aluli tanulók esetében a szülő egyetértését ki kell kérni.

14 életévét betöltött kiskorú tanuló korlátozottan cselekvőképes, ily módon a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre a jogszabály feljogosítja. A közoktatási törvény rendelkezései alapján, ha a tanuló betöltötte a 14. életévét jogosulttá válik arra, hogy megállapodjon a vagyoni jog átruházásával kapcsolatban az iskolával, kollégiummal. Nincs szükség arra, hogy nyilatkozatához beszerezzék a szülő beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását.

Jogutódlás

A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.

Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni a Ptk. szerint.

Tanítási órák keretében végzett munka díjazása

Más az eljárás abban az esetben, ha, a tanítási folyamat részeként rendszeresen osztály, csoport keretében elkészített dologról van szó (pl. tanműhelyben előállított termék). Ebben az esetben a díjazás megállapításának előfeltétele, hogy a teljes oktatási folyamatban részt vevők tevékenységével összefüggésben legyen olyan eredmény (nyereség), amely terhére díjazást lehet kifizetni.  Minden tanulót díjazásban kell részesíteni, aki részt vett a dolog előállításában. Ennek szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évis CXC. törvény (Nkt.) 46. § (9) bekezdés]

A díjazás adóterhet nem viselő járandóság

A tanuló az iskola, a kollégium között megállapodás speciális, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból eredő kötelezettségekre épülő megállapodás. Törvény értelmében adóterhet nem viselő járandóság, ha a köznevelési törvényben meghatározott nevelési, oktatási intézmény fizet a tanuló részére pénzbeli juttatást. Ebből következik, hogy nem kell megfizetni a társadalombiztosítással és a nyugdíjbiztosítással összefüggő terheket sem.

Összegezve: az iskola, illetve a kollégium által kifizetett díjazás nem tartozik az adóköteles jövedelem körébe, ennek megfelelően nem képezi járulékalap részét sem.

Szellemi alkotás

Ha az előállított dolog szellemi alkotás,  e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Figyelem!

Az egyes szakképző iskolák sokszor akár 100 milliós évi bevételt is elérnek a tanműhelyben dolgozó gyermekek munkájának eredményeként, például kőműves, burkoló, festő, mázoló, nyomdász, ruhaipari, stb. szakképesítések oktatása esetében.

Kevés olyan iskolát ismerünk, amelyik díjazásban részesítené a tanulóit a munkájukból származó bevételből. De van olyan is.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum