Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

Tanuló elhelyezése másik osztályban

Negyedik büntetési fokozat

Szülői panaszok sokasága jelzi, hogy az iskola eltiltja a tanulót a tanítási időben szervezett iskolán kívüli foglalkozásoktól és egy másik osztályba helyezi el.

A „másik osztályban való elhelyezés” törvénysértő iskolai gyakorlat indoklása (többek között):

  • A pedagógus megelőzi a tanuló fegyelmezetlen viselkedésének következményeit, ezért „otthon” hagyja.

  • A pedagógus nem vállalja a felelősséget a tanuló iskolán kívüli viselkedéséért, ezért kizárja az iskolán kívüli foglalkozásból.

  • A szülő nem fizeti be az iskolán kívüli szervezett a térítésmentes tanórai foglalkozásért illegálisan megkövetelt összege.

  • A szülő nem fizeti be az osztálypénzt, amelyből az iskola fedezi tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, sportverseny, úszásoktatás, osztályfestés, másolópapír, iskolai bélyegző, ellenőrző könyv, felzárkóztatás, stb. költségeit. (Vagyis az iskola áthárítja a fenntartás és az oktatás költségeit a szülőkre.)

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 53. § (3) bekezdése értelmében a tanuló másik osztályban történő elhelyezése csak súlyos fegyelmi vétség miatt indított fegyelmi eljárás keretében, fegyelmi büntetésként alkalmazható. (A jogszabályt pontos szövegét lásd lentebb.)

Figyelem!

A tanulót semmilyen indokkal nem lehet eltiltani az iskolán kívüli tanórai

 

foglalkozásokon való részvételtől. (Tanuláshoz való alkotmányos jog megsértése.)

Jogszabály értelmében a tanítási időben szervezett pedagógiai programban előírt vagy a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli foglalkozás térítésmentesen biztosított köznevelési közszolgáltatás.

Ha a tanuló valamilyen okból nem vehet rész, vagy nem tud részt venni az iskolán kívül szervezett tanítási időben szervezett tanórai foglalkozáson akkor biztosítani kell számára a pedagógiai felügyeletet az iskolában, de nem lehet egy másik osztályközösségben elhelyezni, mert az súlyos fegyelmi büntetésnek számít!

Tanítási időben iskolán kívül szervezet tanórai foglalkozásokért nem lehet térítési díjat kérni (pl. tanulmányi kirándulás, erdei iskola, múzeumlátogatás, sportverseny, vagy más közösségi megmozdulás, stb.).

Nem lehet pénzt kérni a mindennapos testnevelés keretében szervezett, pedagógiai programban előírt úszásoktatásért sem.

Jogszabályi háttér

Tanuló fegyelmi büntetése a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint

Nkt. 58. § (3) „Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.

(4) A fegyelmi büntetés lehet

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,

f) kizárás az iskolából.

(5) Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.”

Ingyenesen igénybe vehető intézményen kívüli köznevelési szolgáltatások a  229/2012. Kormányrendelet szerint

33. § (1) „Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

b) általános iskolában és középfokú iskolában

ba) a tanórai foglalkozás,

bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,”

A tanítási időben szervezet úszásoktatás tanórai foglalkozás, amely a kerettanterv alapján készült iskolai helyi tantervben előírt tananyag alapján folyik.

Az úszásoktatás a testnevelési óra része. A testnevelés pedig ugyan olyan tantárgy, mint az órarendben szereplő többi tantárgy (magyar, matematika, földrajz, stb.).  

A helyi tantervben rögzített úszásoktatás kötelező tanórai foglalkozás, amit iskolán kívül biztosítanak a tanuló számára,és amiből a tanulót semmilyen indokkal nem lehet kizárni. Ha a tanuló nem vesz rész az úszásoktatáson, akkor a mulasztását igazolnia kell.

A magyar óráért sem lehet pénzt kérni, a magyar óráról sem lehet a tanulót kizárni és egy másik osztályba elhelyezni szabályosan lebonyolított fegyelmi eljárás nélkül.

Tehát a mindennapos testnevelés keretében szervezett iskolán kívüli úszásoktatás térítésmentesen szervezett köznevelési közfeladat.

Figyelem!

Újra gyakorlattá vált, hogy a rosszul viselkedő tanulót kiküldik a tanórai

 

foglalkozásról, ami súlyos törvénysértés.

Fegyelmi eljárásról itt találhatnak bővebb információt

Úszásoktatás itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum