Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A mindennapos testnevelés 2018.

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11)]

A mindennapos testnevelés hivatalos indoklása

Az új Köznevelési törvény egészségesebb társadalom megteremtésének célját szem előtt tartva nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését. A heti öt testnevelés óra bevezetésével jelentős, döntő lépést tesz a minden napos testmozgás tényleges megvalósulása felé.

Mindennapos testnevelés bevezetését a parlamenti Ifjúsági és sportbizottság terjesztette az Országgyűlés elé.

Az EMMI köznevelési államtitkársága szerint „a mindennapos testnevelés bevezetésével járó óraszám-növekedés várhatóan nem okoz majd túlterhelést a tanulók számára, hanem éppen ellenkezőleg, szellemi felfrissülésüket szolgálja”.

Mindennapos testnevelés bevezetése a tanulók szabadidejének lerövidítésével járt

A köznevelési államtitkárság úgy verte át a laikus törvényhozókat, szülőket és a tanulókat, hogy megváltoztatta a tanulók legmagasabb heti óraszámát előíró törvényi rendelkezést.

A „felfrissülés” érdekében a tanuló évfolyamonként megállapított legmagasabb heti óraszámát öt órával megemelték.

Pl. az első, második és harmadik évfolyamon a heti 20 óra helyet heti 25 órát kell a kisgyermekeknek az iskolába tölteni felfrissülés címén.

 

A tanulók heti legmagasabb óraszáma

2011. előtt

Testnevelési órák száma

A tanulók heti legmagasabb óraszáma

testneveléssel

első évfolyam

20

5

25

második évfolyam

20

5

25

harmadik évfolyam

20

5

25

negyedik évfolyam

22

5

27

ötödik évfolyam

23

5

28

hatodik évfolyam

23

5

28

hetedik évfolyam

26

5

31

nyolcadik évfolyam

26

5

31

kilencedik évfolyam

30

5

35

tizedik évfolyam

31

5

36

tizenegyedik évfolyam

30

5

35

tizenkettedik évfolyam

30

5

35

Vagyis a heti öt testnevelési órát a tanulók szabadidejének rovására kell megszervezni.

Figyelem!

A tantárgyi lobbik azt is elérték, hogy a régi Közoktatási törvény által előírt akkori heti 2,5 óra testnevelési óra helyett most már közismereti tantárgyak oktatására folyik az iskolákban. Testnevelési óra helyet matematika óra! Ezt nevezzük felfrissülésnek.

A tanulói terhek (óraszám) növelése mellett a heti öt testnevelési többletóra finanszírozása milliárdos költségvetési kiadást jelent a magyar államnak (pedagógus álláshely, pedagógusbér, infrastruktúra).

A mindennapos testnevelés a Nemzeti alaptanterv szerint

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nemzeti alaptanterv Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy - az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően - különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).

A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy - a tanuló kérelme alapján - sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.

A kötelező testnevelési óra kiváltása

Részben a magyar iskolarendszer jelenlegi infrastrukturális helyzetére tekintettel törvény lehetővé teszi heti két testnevelés óra kiváltását, ugyanakkor ez az esetek többségében a testnevelés óránál magasabb szintű­ sporttevékenységet jelent. (Tehát az öt testnevelési óra csak három lett.)

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

Új d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással

váltható ki. [Nkt. 27. § (11) bekezdés]

A kiváltás zűrzavaros szabályairól itt találhatna bővebb magyarázatot!

A mindennapos testnevelés sportpolitikai célja

A kiváltás lehetőségével és a sportköri foglalkozások pedagógiai képzettséggel is rendelkező szakedzők és sportszakemberek általi tartásának lehetőségével biztosítja az iskolák és a sportegyesületek kapcsolatának kialakítását, mely az utánpótlás szempontjából válhat előnyössé. (Eszerint nem csak testnevelő tanárok fejleszthetik gyermekeink testi készségeit, hanem sportszakemberek, edzők is.)

A testnevelési óra hiánya  a szakképzési évfolyamokon

Sajnálatos tény, hogy a szakgimnáziumok (volt szakközépiskola átnevezés 2016. szeptember 1-től) az érettséghez kötött 13. és 14. szakképzési évfolyamain már nincs közismereti oktatás, ezért ott nem lesz mindennapos testnevelés. Sőt ezeken a szakképzési évfolyamokon ezentúl egyáltalán nem lesz a testnevelési foglalkozás, ez komoly megtakarítást jelent az államnak, de diszkriminálja a szakképzésben tanulókat, megfosztva őket a testmozgás lehetőségétől.

Hatályba léptetés

Az Nkt. 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kellett bevezetni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelési órát kellett beépíteni.

Ezek szerint a mindennapos testnevelés felmenőrendszerben történő bevezetése a 2015-2016. évben befejeződött.

A mindennapos testnevelés szervezése és a kiváltás szabályai

A mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételei

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum