Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Fegyelmi eljárás és fegyelmező intézkedések az iskolában 2018.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (3) bekezdése szerint: „Abban az esetben, ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető.”

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.

Fegyelmi eljárás lefolytatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kötelességszegés vétkes és súlyos. A vétkességen a szándékosságot és a gondatlanságot kell érteni. Hogy mit jelent a „súlyos” kötelességszegés, azt minden esetben, az adott ügyben külön-külön kell mérlegelnie a fegyelmi büntetés kiszabására jogosult nevelőtestületnek.

Figyelem!

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. [Nkt. 58.§ (3)]

Ez az egyik legfontosabb tanulói jog, éljenek vele!

Ezzel lehet kivédeni az illegális iskolai fegyelmezési manővereket, ugyanis egy a szabályosan lebonyolított iskolai fegyelmi eljárásnál a pedagógusok nem kerülhetik ki a törvényekben előírt eljárási szabályokat.

Bővebb információ az önfeljelentésről itt található!

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. [Nkt. 53. § (1)]

Az Nkt. meghatározza, hogy melyek azok a fegyelmi büntetések, amelyeket az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén az iskola, illetve a kollégium megalapíthat.

Fegyelmi eljárás keretében hozott határozatban rögzített fegyelmi büntetések lehetnek

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (ez a büntetés a szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki),

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (a másik iskolába való áthelyezés fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható),

f) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható).

Bővebb magyarázat a fegyelmi büntetések alkalmazásának szabályairól itt található!

Figyelem!

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható!

Fegyelmező intézkedések

A fegyelmi eljárást és a fegyelmi eljárás keretében kiszabható fegyelmi büntetést nem szabad összetéveszteni az iskolában és kollégiumban alkalmazható fegyelmező intézkedésekkel.

A 20/2012. EMMI rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint: „A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola, illetve a kollégium Házirendjében kell meghatározni.”

A fegyelmező intézkedés kiszabására a kisebb súlyú kötelességszegés esetén kerülhet sor.

Fegyelmező intézkedések lehetnek, például:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->szaktanári figyelmeztetés, intő, rovó: órai munka megtagadása, használata órán, házi feladat hiány, felszerelés hiány, órai fegyelmezetlenség, passzivitás,

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó: a tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségeinek megszegése, és a házirend megsértése,

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó,

Az iskola az enyhébb vétségek terén támogathatja a jóvátételt. A tanuló megbánása jeleként jóváteheti vétségét a károsult féllel szemben. Ebben az esetben a büntetés mértéke csökken – a tanár vagy az igazgató megítélése alapján.

Figyelem!

Fegyelmező intézkedésként nem hozható olyan döntés, nem állapítható meg olyan büntetés, amely a közoktatásról szóló törvény szerint a fegyelmi büntetések körébe tartozik.

Fegyelmi eljárás megindítása

Fegyelmi eljárás megindítása azt jelenti, hogy a szülőt, a tanulót meghallgatják, csak ha vitatják a kötelességszegést, akkor kell tárgyalást tartani.

Fegyelmi eljárás lebonyolítása

Fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját védekezését előadja.

Tényállás tisztázása

A fegyelmi büntetés megállapítása előtt minden esetben fegyelmi eljárás keretében kell tisztázni a tényállást.

Ennek során vizsgálni kell azt, hogy

ki követte el a kötelességszegést,

fennáll-e a vétkesség, valamint

fel kell tárni minden olyan tényt és körülményt, amely a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól.

Mi a konkrét vétség?

Mikor követte el a vétsége, mi a tényállás?

Mi bizonyítja, hogy a tanuló követte el?

Milyen írásos anyagok vannak figyelmeztetés, jegyzőkönyv?

Kik a tanúk?

Stb.

Figyelem!

Ha tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő megismeri a konkrét vétséget és az időpontot, akkor lehet, hogy nem vitatják a kötelességszegést!

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg

Folytatás hamarosan…

Nehéz feladat lesz, de erről máshol nem találhatnak hiteles információt.

 

Bővebb magyarázat a fegyelmi büntetések alkalmazásának szabályairól itt található!

Bővebb információ az önfeljelentésről itt található!

 

 
Egyeztetési eljárás a fegyelmi tárgyalás előtt

A tanuló elhelyezés másik osztályban

Fegyelmi büntetések


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum