Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

Segédlet Szülői Szervezet alapításához

Szülői Szervezetet bármikor lehet alapítani, akár évközben is!

Törvény értelmében, az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői Szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [2011. évi CXC. Köznevelési törvény (Nkt.) 73. § (1)]

Figyelem!

Szülői Szervezet alapítása a szülők feladata. Az iskolavezetés és a pedagógusok nem vesznek részt az alapítási folyamatokban, nem jelölhetnek vezetőket, nem befolyásolhatják a szülői közösségeket az általuk alkalmasnak tartott szülők megválasztására.

Ugyanakkor az intézményvezető feladata az alakuláshoz szükséges feltételek biztosítása (helység, fénymásolás, meghívó kiküldése a szülőknek, stb.).

Az alapítás folyamata

Az intézményi szintű iskolai Szülői Szervezet ideális helyzetben úgy alakulhat, hogy az iskolában osztály szülői közösségek illetve óvodában, kollégiumban a csoport szülői közösségek 1-2 főt választanak és delegálnak az intézményi szintű Szülői Szervezet „vezető szervébe”, amit a szó szoros értelmében választmánynak lehet nevezni. A választmány a maga köréből 3-5 fős vezetőséget (elnököt, elnökhelyetteseseket, gazdasági elnökhelyettest, gyermekvédelmi felelőst, stb.) választ az alakuló ülésen.

Első lépés a szervező Bizottság létrehozása

Először egy legalább 3 főből álló, alapító csoportot, azaz szervező Bi­zottságot kell létrehozni az alapítást kezdeményező szülőkből.

A Bizottság bejelenti az intézményvezetőnek a Szülői Szervezet létrehozását.

Törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni a vezetők az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját, rendjét. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (1) g)]

A szervező Bizottság feladatai

A szülők írásbeli tájékoztatása

-  a szülői szervezet megalakításáról és új, felértékelődött szerepéről,

-  a szülői jogokról, és a szülői szervezet jogosítványairól

-  a szülői szervezet szervezeti felépítésérő, szülők delegálásáról, a tisztségviselők választás lefolyásáról,

-  szervezeti és működési szabályzat tervezetének elkészítése (vagy adaptálása).

A szülői képviselők megválasztásának szervezése

A szervező Bizottság felkéri az osztály szülői közösségeket vagy az óvodai csoportok szülői közösségeit, hogy válasszanak és delegáljanak szülői képviselőket az intézményi szintű szülői szervezetbe (választmányba).

Vagy a szülők dönthetnek úgy is, hogy osztály szintű vagy csoport szintű un. mini szülői szervezeteket alakítanak, tisztségviselőket választanak, akiket delegálnak az intézményi szintű szülői szervezet választmányába. A „mini” szülői szervezetek alapításáról itt találhatnak bővebb információt!

Az alakuló ülés összehívása

A Bizottság feladata az alakuló ülés időpontjának és helyének kijelölése és a megívók elküldése a választmány tagjainak.

Az alakuló ülés főbb napirendi pontjai, pl.:

-  A működési szabályzat elfogadása (a szabályzat nem lehet ellentétes az iskolai dokumentumokkal)

-  A tisztségviselők megválasztása

-  A szülői Szervezet éves munkatervének megszavazása

-  A Szülői Szervezet alakulásának megállapítása és nyilvánosságra hozatalának módja.

Az alakuló ülés levezetése

A jelenlévő szülők megválasztják az alakuló ülés levezetőelnökét   

A levezetést a szervező Bizottság egyik tagja is felvállalhatja.

Az alakuló ülés levezető elnöke megnyitja az ülést, és megállapítja a határozatképességet.

A szülői közösség összejövetele akkor szavazóképes, ha az osztályok, illetve a csoportok által delegált szülők több 2/3-a (minősített többség) vagy a szülők döntése alapján több mint a fele (50 % + 1 fő) jelen van (egyszerű többség).

A jelenlévő választmányi tagok maguk közül a jegyzőkönyvvezetőt és szavazatszámlálót választanak

A jegyzőkönyvet a megválasztott elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy szülő az aláírásukkal hitelesítik.

A jelenlévők megvitatják a működési szabályzat tervezetét (alapszabály) és elfogadják a végleges változatot

Törvény értelmében a szülői szervezet dönt a működésének rendjéről, amelyet a későbbi viták elkerülése érdekében célszerű egy működési szabályzatban (alapszabályban) rögzíteni. Szervezeti és működési szabályzat minta itt található!

Tisztségviselők jelölése

A választmány tagjai jelölteket állítanak a különböző tisztségekre (felkérés vagy önjelölés formájá­ban). A jelölés nyílt. Jelölt bárki lehet.  

A jelöltek nevét felírják, pl. a táblára, majd minden jelölt bemutatkozik, és kijelenti, hogy

-  vállalja a jelölést és a tisztséggel járó feladatokat,

-  vállalja, hogy bármikor elérhető a szülők számára (megadja a címét és a telefonszámát),

-  vállalja, hogy mindenben a gyermekeik érdekében eljáró szülők jogait és érdekeit képviseli,

-  tájékoztatják a szülőket minden fontos kérdésről, és kikérik a véle­ményüket,

-  vállalják, hogy aláírnak egy etikai nyilatkozatot.

A szülők a jelölteknek kérdéseket tehetnek fel személyükkel és vállalásaik­kal kapcsolatban.

Az intézményi szülői szervezet elnökének és elnökhelyetteseinek választása

A szülők felírják a jelöltjeik nevét a hitelesített (pl. a szervezők által aláírt vagy az intézmény pecsétjével ellátott) szavazócédulákra. A választás titkos.

A szavazatok meg­számlálása után a legtöbb szavazatot kapott személy lesz az elnök, a sor­rendben következő számú szavazatot kapott szülők lesznek a helyettesek.

Más tisztségviselők is választhatók, ha erre igény és jelölt van, nem árt ugyanis, ha több aktív szülő is részt vehet a szülői szervezet vezetésében. A tisztségviselőket külön-külön kell megszavazni.

A választások eredményét jegyzőkönyvet kell rögzíteni.

Az alapítási dokumentumok archiválása

A jelenléti ívet, a jegyzőkönyvet és a választási dokumentumokat a szavazócédulákkal együtt meg kell őrizni. (Legitimitás!)

A szülők tájékoztatása a Szülői Szervezet megalakulásáról

A szülőket az iskola, óvoda, kollégium hirdetőtábláján lehet tájékoztatni a Szülői Szervezet megalakulásáról, a tisztségviselők elérhetőségéről.

A szülők gyors és hiteles tájékoztatása érdekében a Szülői Szervezet saját honlapot készíthet és szülői hírlevelet szerkeszthet.

Az iskolavezetés tájékoztatása a Szülői Szervezet megalakulásáról

A Szülői Szervezet elnöke tájékoztatja az intézményvezetőjét a megalakulásról. és kérésre átadja az alakulási dokumentumok másolatait számára, mivel a nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért [Nkt. 69. § (2) h)]

Figyelem!

A jól működő szülői szervezet tisztségviselőit is érdemes évente új szavazással megerősíteni. A választásokat (az első szülői értekezlethez kapcsolódóan) lehetőleg szep­tember1-je és október 30-a között kell megtartani.

A működési szabályzatban kell rögzíteni, hogy a tisztségviselők visszahívhatók, ha azt a szülők meghatározott százaléka kezdeményezi. A visszahívást meg kell szavaztatni, a döntéshez minimum a szülők 50%-ának + 1 főnek az egyetértése szükségeltetik.

Iskolai Szülői Szervezet alapító okirat minta itt található!

Óvodai Szülői Szervezet alapító okirata itt!

A Szülői Szervezet alapításának szükségessége

Az osztály- és csoport szintű mini Szülői Szervezet alapítása

Bővebben a Szülői Szervezet üléseinek levezetéséről!

 
Jogértelmezési javaslatok

Segédlet az ülések levezetéséhez

Szülői Szervezet alapítása

Szülői szervezet levelezése

Osztály szülői szervezet gazdálkodása

Iskolai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szülői szervezet alapításának szükségessége

Osztály szintű szülői szervezet

Szülői szervezet költségvetése

Iskolai munkaterv véleményezése

Intézményi Tanács

Több szülői szervezet egy intézményben

Osztály szülői szervezetg gazdálkodása

Véleményezési jog (kötelező kikérni)


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum