Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankötelezettség 2017.

Nem tanköteles (16 éven felüli) tanulók védelme az iskolában

A tankötelezettségüket teljesített 16 éven felüli tanulók kiszolgáltatottsága az iskolarendszerben

Tizenhat éven felüli (nem tanköteles) tanulók tanuláshoz való jogának sérelme

Évente 12-15 000 fő tizenhat éven felüli tanuló kerül ki az iskolarendszerből viskola égzettség nélkül, többségük a szakképző iskolákból.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 45. § (3) bekezdés szerint: „A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a tizenhatodik életévét.”

Ezért súlyos törvénysértés, ha a tanuló 16. születés napján – tanév közben - az iskola valamilyen indokkal vagy különösebb indok nélkül megszűntetheti tanulói jogviszonyát.

Figyelem!

Meg kell akadályozni, hogy a 16 éves tanulókat tanév közben, a születésnapjukon eltávolítsák az iskolából!

Ugyanakkor: "Megszűnik a 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonya, ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján."

Ha a tanulónak elege volt az iskolai megaláztatásokból vagy elmegy a kedve felesleges tananyag tanulásától, vagy nem tanulhatja azt a szakmát, amelyiket szeretne, vagy amelyik megfelel képességeinek, egészségi állapotának, akkor a szülővel közösen  dönthet úgy, hogy kimarad az iskolából.

Tehát a szülő - a tanuló egyetértésével - tanév közben is megszüntetheti gyermeke tanulói jogviszonyát amikor betölti a tizenhatodik életévét, de ezt az iskola nem teheti meg. 

Figyelem!

Meg kell védeni a tanulókat a felnőttektől és önmaguktól.

A tankötelezettségüket teljesített 16 éven felüli tanulók védelme iskolában tartásuk érdekében fontos oktatáspolitikai kérdés, amelyet a jogalkotónak azonnal meg kell oldani, ezért javasoljuk Nkt. azonnali módosítását

MSZOE közérdekű javaslatai a tizenhat éven felüli tanulók védelme érdekében

A 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonyát csak a jogszabályban előírt fegyelmi tárgyalás keretében lehet a megszüntetni, ezért törvényben kell előírni:

1. Törvényben kell előírni: „A tizenhat éven felüli (nem tanköteles) tanuló tanulói jogviszonyát csak, fegyelmi tárgyalás keretében bizonyított alapos indokkal lehet megszüntetni”

2. A 16 éven felüli tanuló átvétellel 25 éves koráig folytathatja tanulmányait másik iskolában, ha az egyik iskola megszűnteti tanulói jogviszonyát. Fegyelmi határozatnál alkalmazni kell a tankötelesekre vonatkozó szabályokat, vagyis a szülő kereshet gyermekének másik iskolát. Nagykorú tanuló is. Általános gyakorlat, hogy a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iskolai döntést a szülők végítéletnek tekintik és a tanuló véglegesen kikerül az iskolai rendszerű oktatásból (lemorzsolódik).

MSZOE szövegszerű javaslata

„Ha a tizenhat éven felüli (nem tanköteles) tanuló tanulói jogviszonya az adott iskolában bármilyen okból megszűnik, akkor 25 éves koráig másik iskolában kezdhet új tanévet.”

 „A tanulói jogviszonyt megszüntető határozatban az iskolai köteles feltüntetni, hogy a következő tanévben a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskola azonos évfolyamán.

3. Törvény értelmében megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

Figyelem!

Fizetési hátralék miatt a tanulót nem lehet eltávolítani az iskolából, ezt az előírást törölni kell a törvényből. Az ingyenes köznevelésben nem keletkezhet semmilyen fizetési hátralék. A jövedelem nélküli tanulóktól semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni.

5. Törvény értelmében megszűnik a már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya, ha az iskolai kötelező foglalkozásairól 30 óránál igazolatlanul többet mulasztott.

Figyelem!

A tankötelezettségüket teljesített 18 éves koráig kiskorú tanulók esetén ugyan azokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a tankötelesek mulasztásánál, vagyis igazolatlan hiányzás miatt a tanuló jogviszonyt nem lehet megszűntetni.

(Az igazolatlan hiányzással kapcsolatos 30 órás szankciót jobb iskolák nem is alkalmazzák.)

6. Törvény értelmében: "Megszűnik a 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonya, ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján"

Figyelem!

Vizsgálni kell, hogy a tanuló akar kimaradni az iskolából vagy a szülő kényszeríti rá, mert nem akarja eltartani!

7. A középfokú beiskolázás szabályait (KIFIR) újra kell gondolni. Ha a tanuló nem tanköteles, akkor sokszor elutasítják a „túlkorosok” a jelentkezését vagy beiratkozás után kiteszik a középfokú iskolából (évi 10-12  000 fő)

MSZOE javaslat

Az általános iskolát sikeresen befejező tanulókat életkoruktól és tanulmányi eredményüktől függetlenül fel kell venni középfokú iskolába. Tanítási év közben az felvételt biztosító iskola nem szüntetheti meg a tanulói jogviszonyukat.

Az iskolából kimaradó 16 éven felüli tanulók a következő tanévben folytathatják tanulmányaikat másik iskolában,

Általános gyakorlat, hogy a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iskolai döntést a szülők végítéletnek tekintik és a tanuló véglegesen kikerül az iskolai rendszerű oktatásból (lemorzsolódik).  A lemorzsolódók azt hiszik, hogy csak a felnőttoktatásban vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben tanulhatnak tovább az érdeklésüknek megfelelő szakképesítés megszerzése érdekében. Álláspontunk szerint ez súlyos tévedés!

A Köznevelési törvény (Nkt.) 56. § (3) bekezdés szerint: „Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.”

Törvény értelmében a tanulót - fegyelmi eljárás keretében – el lehet tiltani az adott iskolában a tanév folytatásától, ki lehet zárni az iskolából, de nem lehet kitiltani az ország összes iskolájából.

Álláspontunk szerint a tanulói jogviszonyt megszüntető határozatban az iskolai köteles feltüntetni, hogy a következő tanévben a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskola azonos évfolyamán!

Ha a 16 éven felüli tanuló saját elhatározásából akar kimaradni az iskolából, akkor az iskola köteles tájékoztatni arról, hogy kérheti a tanulói jogviszonyának szüneteltetését.

A tankötelezettség teljesítése után bekövetkező "iskolaelhagyási hullám" megszűntetése érdekében törvényi garanciákat kérünk a 16 éven felüli tanulók védelmére, hogy megkezdett tanulmányaikat tovább tudják folytatni a tankötelezettségük teljesítése után is, és be tudják fejezni a középfokú iskolai tanulmányaikat.

MSZOE álláspont

Figyelembe véve tanuláshoz való jogot a 16 éven felüli kiskorú tanuló csak saját döntése alapján maradhat ki az iskolai rendszerű oktatásból, kitiltani nem lehet őket, ezért a köznevelési rendszernek olyan továbbhaladási utakat kell biztosítani, amely minden tanulót be tud fogadni.

 

 
16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt

16 éven felüli tanulók védelme

Tankötelezettség kezdete 5 éves korban


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum