Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulók értékelése és minősítése

.

Javítási lehetőség korlátozása az iskolában

Az érdemjegyek javítása tanév közben

Szülői és tanulói panasz, hogy az iskola, illetve a tantárgyat tanító pedagógus nem biztosít folyamatos lehetőséget az érdemjegyek javítására. Azt mondják, hogy nem fér bele a tanítási időbe. Ez hihető érv, mivel a – szülői panaszok szerint - a tanulók többségének nincs havi érdemjegye (esetleg fél évenként egy-két jegy található az osztálynaplóban az adott tantárgyból). Persze az is lehet, hogy a tanulók lapítanak és örülnek ennek.

Álláspontunk szerint tanulói igény esetén az iskolának biztosítani kell a szóbeli és írásbeli beszámolás (javítás) lehetőségét tanítási órán kívül is.

A 16 óráig nyitva tartó általános iskolákban magától érthető, hogy a tanítási órák után marad idő az egyéni foglalkozások szervezésére, tanulók felzárkóztatására, ezen belül az érdemjegyek javítására is, csak elő kell írni az iskola pedagógiai programjában és a házirendben.

A pedagógus munkaideje heti 40 óra, a kötelező óraszáma 22-26 óra. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat lát el.

A csoportbontásokhoz és az egyéni foglalkozások megtartásához szükséges személyi feltételek tehát adottak

MSZOE javaslat

Általános iskolában tilos a buktatás!

Ha a tanköteles tanuló a társaihoz képest egyáltalán nem tud teljesíteni, képtelen a felzárkózásra, akkor pl. az erre a célra létrehozott gyógypedagógiai iskolába, osztályba kell áthelyezni.

A középfokú iskolákban az intézményvezető elrendelheti, hogy a le nem kötött munkaidő terhére pedagógus biztosítsa a tanulók számára a javítás lehetőségét egész tanévben, különösen a félévi és a tanév végi minősítés előtt.

Az osztályzatok javításának biztosítása a fél év és tanév vége előtt

Az osztályzatok lezárására a félév és tanév vége előtt néhány nappal megtartott osztályozó értekezleten kerül sor. A pedagógus joga, hogy a tanuló évközi érdemjegyei alapján megállapítsa a tanuló végleges osztályzatát.

Az osztályozó értekezleten a nevelőtestület csak akkor változtathat a pedagógus által, a tanuló javítási eredményei alapján, véglegesített osztályzatokon, ha a félévi, év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér. [Nkt 54. § (6)]

Mivel a tanuló csak a nevelőtestületi konferencia után tudja meg végleges osztályzatait, nincs lehetősége a javításra, sem független osztályozó vizsgára.

MSZOE javaslatok

 Ahhoz, hogy a tanuló igénye a javításra ne a pedagógus jóindulatától vagy szabadidejétől függjön, jogszabályban kell meghatározni az alábbiakban javasoltakat.

Jogszabályban kell elő írni, hogy az iskola minden tanuló számara köteles biztosítani tantárgyanként havonta egy - tanórai vagy tanórán kívüli - szóbeli beszámolási lehetőséget és értékelést (érdemjegy).

A pedagógus nem teheti meg hogy az egyik tanulónak havonta három (legtöbbször elégtelen) érdemjegye legyen beírva az osztályozó naplóba (sokszor egy napon belül) a másik tanulónak egy vagy egy sem.

Elő kell írni, hogy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az iskola köteles szóbeli vagy írásbeli javítási lehetőséget biztosítani a tanulók számára, tanítási órán kívüli időben is.

A pedagógus a félévi és az év végi osztályozó értekezlet időpontja előtt 30 nappal köteles megállapítani a tanuló végleges osztályzatát és erről köteles írásban értesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

A 30 napos időszakban - a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére - iskola köteles javítási lehetőséget biztosítani a tanulók számára.

A félévi és az év vége előtti 30 tanítási napon csak a tananyag ismétlése, és az osztályzatok javítása érdekében történő beszámoltatás folyhat, új tananyagot nem lehet tanítani.

Törvényben kell rögzíteni: Ha a tanuló osztályzata a tanuló előnyre tér el lényegesen, akkor a protekció és a megvesztegetés gyanújának elkerülése végett - vizsgálni kell az érintett tanuló értékelésének és minősítésének szabályosságát. 

Az iskola feladata a bukott tanulók felkészítése a nyári szünetben

Ha az iskola nem tudja megtanítani tanulóit a megtaníthatatlan mennyiségű tananyagra szorgalmi időben, akkor kötelessége, hogy a megbuktatott tanulóit a nyári szünetben felkészítse a javítóvizsgára.

Jogszabály értelmében a szülők kérhetik, hogy a tanítási év lezárását követően az iskola a javítóvizsgára utasított tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezzen. Csak az a baj, hogy a szülők nem tudnak róla, és az iskola nem nagyon akarja a tanítási és tanulási hiányosságokat kiküszöbölni, könnyebb évfolyamismétlésre utasítani a tanulókat, [2018-2019.Tanév rendjéről szóló 13/2018. EMMI rendelet  2. § (5) bekezdés]

MSZOE javaslat

Javasoljuk, hogy az állami fenntartású iskolákban központilag oldják meg a bukott tanulók javítóvizsgára történő ingyenes felkészítését a nyári szünetben. 

Javítóvizsga szervezése itt!

Független javítóvizsgáról bővebben itt!

 
Független vizsgabizottság

Javítóvizsga jogszabályi háttér

Javítóvizsga szervezésének szabályai

Értékelési szabályzat

Jogorvoslati eljárás a javítóvizsgán

Javítási lehetőségek korlátozása

Intézményesített buktatás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum