Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Óvodai, iskolai Szülői Szervezet

Több szülői szervezet működése egy nevelési, oktatási intézményben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés szerint:

„Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.”

Az óvodai, iskolai, kollégiumi Szülői Szervezetet tehát a szülők hozzák létre és a szülők működtetik. A Szülői Szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az intézményi szintű Szülői Szervezetnek tagja minden szülő, ezért külön tagnyilvántartásra (belépési nyilatkozatra) nincs szükség.

Természetesen a Szülői Szervezet része az óvodának, iskolának, kollégiumnak, attól nem különülhet el, nem önálló jogi személy, létrehozásához és működte­téséhez alkalmazni kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit.

Figyelem!

Törvény értelmében a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét [Nkt. 4. § (1)]

Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több Szülői Szervezet működik az intézményvezetés köteles a működési feltételeiket biztosítani, együttműködni és kapcsolatot tartani valamennyi Szülői Szervezettel.

Több szülői egyesület esetén „saját” fejléces levélpapír és bélyegző használata ajánlott. Fejléc minta a lentebb található!

Kettő vagy több intézményi Szülői Szervezet működésének írott és íratlan szabályai

20/2012. EMMI rendelet 119. § (1) bekezdés szerint:

„Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet)”.

Közös képviselet

1. Ha nincs olyan Szülői Szervezet, melyiket szüleinek a szülők több mint ötven százaléka választott meg, akkor a szülői közösségeknek kell megegyezni abban, hogy melyik Szülői Szervezetet bízzák meg az összes szülő képviseletének ellátására.

2. A jogszabály értelmében az intézményen belüli Szülői Szervezetek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre. Ez azt jelenti, hogy a közös szervezetnek is vezetőt (képviselőt) kell választani, aki egyeztet a többi szervezettel a közös álláspont kialakítása érdekében, és tárgyal az intézményvezetéssel.

Ezt nevezik intézményi demokráciának, ami biztosíték lehet arra, hogy a kisebbségi vélemények is megjelenjenek a szülői érdekvédelemben.

Tagnyilvántartás

Ha egy intézményben több Szőlői Szervezet működik, akkor megoszlik a tagság, ezért célszerű egységes „Belépési nyilatkozatot” készíteni és aláíratni a szülőkkel, hogy a tagnyilvántartásból meg lehessen állapítani,  a szülők melyik Szülői Szervezetbe kérte felvételét és melyik Szülői Szervezet éri el az 50% +1 fő taglétszámot. Egy Belépési nyilatkozat minta lentebb található!

A tagfelvétel és a tagság megszűnésének szabályait a Szülői Szervezet működési szabályzatában kell rögzíteni.

Figyelem!

Nincs akadálya annak, hogy a szülő évközben kérje felvételét vagy átvételét másik Szülői Szervezetbe. Kérdés az, hogy ott szívesen fogadják vagy elutasítják kérelmét.

A szülő megteheti, hogy egyik Szülői Szervezetben sem kíván tag lenni, de ekkor szülői érdekvédelem nélkül marad, vagyis nincs beleszólása az intézmény működésébe. Ugyanakkor el kell fogadnia a többségi vélemény alapján tett intézkedéseket.

Annak sincs akadálya, hogy évközben alakuljon egy újabb szülői szervezet.

Tagfelvétel és a tisztségviselők újraválasztása több Szülői Szervezet esetén

Az első (szeptemberi) iskolai osztály vagy óvodai csoport szülői értekezleten a szülő nyilatkozhat arról, hogy melyik Szülői Szervezet tagja kíván lenni.

A viták elkerülése érdekében egységes Belépési nyilatkozatot kell aláíratni a szülőkkel. Az egységes Belépési nyilatkozatot a Szülői Szervezetek képviselői és az intézményvezető közösen készíti és az szeptemberi első szülői értekezletet tartó pedagógus osztja ki a jelenlévő szülőknek.

Akár egy, akár több Szülői Szervezet működése esetén - az intézménybe évenként belépő és távozó gyermekek, tanulók szülei miatt is - javasolt a Szülői Szervezet tisztségviselőinek évenkénti újraválasztása.

A zavartalan működés érdekében a tagfelvételt és a tisztújítást az első (szeptemberi) szülői értekezlet után közvetlenül vagy később megtartott Szülői Szervezeti ülésen célszerű lebonyolítani az adott működési szabályzatban meghatározottak szerint. 

A Szülői Szervezet ülései nyilvánosak, de az elnök elrendelhet zárt ülést is. Íratlan vagy a működési szabályzatban rögzített szabály, hogy a Szülői Szervezeti ülésen pedagógus csak akkor vesz részt, ha meghívást kap.

A szülői szervezetek egyeztetett munkaterve

A Szülői Szervezet munkatervét az elnök készíti el az elnökség egyetértésével, de a taggyűlés hagyja jóvá a működési szabályzatban meghatározott szavazati arányok betartásával.

A munkatervben meghatározott tevékenységek nem lehetnek ellentétesek az intézményi szabályzatokkal.

A munkatervet össze kell hangolni az óvoda, iskola, kollégium munkatervével, ezért tartalmát az intézményvezetővel is egyeztetni kell. Az nem lenne helyes, ha az egyeztetést megtagadná az intézményvezető.

A munkatervet a többi Szülői Szervezettel is egyeztetni kell, hogy ne ütközzenek egymással a különböző programok, rendezvények vagy más megmozdulások.

Az lenne a helyes, ha a munkatervekben meghatározott rendezvényekről vagy más tevékenységekből nem zárnák ki a azokat a szülőket és gyermekeiket, akik nem tagjai az adott Szülői Szervezetnek.

Természetesen lehetnek intézményen kívül vagy belül szervezett zártkörű összejövetelek is.

Figyelem!

Kollégium esetén a fenti javaslatokat a értelemszerűen kell alkalmazni. Kollégiumban javasolt, pl. az évfolyam szintű Szülői Szervezetek alakítása.

A kollégiumokba járó - otthonuktól távol levő - tanulók számára még fontosabb lenne a szülőket összefogó Szülői Szervezetek működtetése. (Bár a nagy távolságok, miatt nehéz a szülők összejövetele, de az interneten keresztül megoldható az intenzív kapcsolattartás is.

1.      melléklet: Fejléc minta

Pl. Arany János (óvodai) iskolai Szülői Szervezet

Székhely:.……az intézmény címe…………

Levelezési cím:…….az elnök saját címe……..

E-mail:.…. az elnök saját címe….. Telefon: … az elnök saját telefonszáma.…

2.      melléklet

Belépési nyilatkozat

Tagsorszám: ………(utólag)

Alulírott szülő egyetértek a/az ……………………………………óvodai (iskolai) Szülői Szervezet* céljaival és annak érvényre juttatását támogatom azzal, hogy a Szülői Szervezet tagja kívánok lenni a működési  szabályzatában meghatározott feltételek figyelembevételével.

A belépő adatai

Név: ………………………………………………………………………...........…………………..

Lakcím:

irányítószám…………………. város, település. …………………………....…………………..

utca, tér, házszám..…………………………………………………………............……..….……

Telefon/mobil………………………………..………. E-mail……………............………………..

Gyermek/ek neve:……………………………………életkora:…...osztály/csoport……...……...

Gyermek/ek neve…………………………………….életkora……osztály/csoport…...…………

 

 

Dátum: ……………………………….

                                                                   Aláírás:……………………………….

 

 *Annak a Szülői Szervezetnek a megkülönböztető fantázianevét kell beírni, amelyikbe a szülő be akar lépni.

Figyelem!

A szülői értekezleten kitöltött belépési nyilatkozatokat a választott Szülői Szervezetet képviselő szülőnek kell átadni.

A belépési nyilatkozat tagnyilvántartási „kartonként” is használható, ha utólag rávezetésre kerül a „Tagsorszám”. A tagnyilvántartó vállalásokat is tartalmazhat.

 
Jogértelmezési javaslatok

Segédlet az ülések levezetéséhez

Szülői Szervezet alapítása

Szülői szervezet levelezése

Osztály szülői szervezet gazdálkodása

Iskolai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szülői szervezet alapításának szükségessége

Osztály szintű szülői szervezet

Szülői szervezet költségvetése

Iskolai munkaterv véleményezése

Intézményi Tanács

Több szülői szervezet egy intézményben

Osztály szülői szervezetg gazdálkodása

Véleményezési jog (kötelező kikérni)


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum