Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Gyermekvédelem

Igazgatási bírság kiszabása a jogszabálysértő gyermekvédelmi intézményekkel szemben

Az 1997. évi XXXI. törvény szerint: "A gyermekvédelmi intézmény működést engedélyező szerv(?) gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki

  • a működtetővel, az intézményvezetővel, illetve a fenntartóval szemben, ha a működtető, a szolgáltató, az intézmény, illetve a fenntartó a gyermeknek a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben  (a továbbiakban: Gyvt.) biztosított jogait megsérti,

  • a működtetővel, az intézményvezetővel, illetve a fenntartóval szemben, ha a működtető, a szolgáltató, az intézmény, illetve a fenntartó

a tájékoztatási kötelezettséget megszegi, vagy

a gyermeket, a szülőt vagy más törvényes képviselőt,

az érdek-képviseleti szervet

akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a működést engedélyező szervhez, a gyermekjogi képviselőhöz vagy más hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezető, illetve a fenntartó a panaszt határidőben nem vizsgálja ki.

Bírság összege

A bírság legmagasabb összege 200 000 forint.

A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértéssel érintett gyermekek számára, a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott érdeksérelem nagyságára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell meghatározni.

A bírság – a jogsértés jellegétől, a jogsértők számától, illetve a felelősség mértékétől függően – több személlyel, illetve szervezettel szemben is kiszabható.

Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a működést engedélyező szerv vagy az ellenőrzési jogkörében eljáró gyámhatóság által megállapított határidőn belül nem intézkedik a jogellenesség megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható.

A bírság más jogkövetkezményekkel, illetve a feljelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg is alkalmazható.

Az intézményvezetőre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetőjén kívül arra a személyre is alkalmazni kell, aki az intézményvezető jogszabályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelyből származó jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével a jogsértést elkövették. [Gyvt. 100. §. (2-6)]

Figyelem!

Szülői panaszok szerint a fent felsorolt jogsértések általánosítás nélkül is általánosak, különös tekintettel a gyermekei jogok megsértésére és tájékoztatási kötelezettség elmulasztására.

A szülők többsége nem ismeri a gyermekvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok folyamatosan változó rendelkezéseit, ezért fokozott hangsúlyt kell helyezni a tájékoztatásukra.

Az óvoda, iskola feladata is a szülők naprakész tájékoztatása az aktuális gyermekvédelmi és más jogszabályokról, annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást végző intézmények jogsértő tevékenységével szemben."

Figyelem! Tapasztalataink szerint a gyermekvédelmi szolgáltatásokat végzők szándékos félrevezető magatartása mellet a sorozatos jogsértések oka a fenntartók, intézményvezetők és az alkalmazottak hiányos jogszabály ismerete.

Szakértői bizottság, szakértői vizsgálat, pedagógiai szakszolgálat tevékenysége itt!

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények hierarchiája! 

 
Szakértői bizottság, szakértői vélemény

Szociális segítő az óvodában iskolában

Gyermekek napközbeni ellátása

Iskolapszichológus, óvodapszichológus

Iskolaegészséügyi ellátás

Gyermekjogi egyezmény

Hátrányos helyzet megállapítása

Drogstratégia szövege

Gyermekvédelmi intézmények listája

Igazgatási bírság kiszabása a gyermekvédelmi intézményekkel szemben


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum