Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Jelentkezés a középfokú iskolákba

A Magyar Köztársaságban - törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség az új rendelkezések szerint annak a tanévnek a befejezéséig tart, amelyikben a tanuló betölti a tizenhatodik életévét.

A nyolcadik évfolyamot sikeresen befejező tanköteles tanuló köteles továbbtanulni valamelyik  gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és a Hídprogramban 16 éves koráig.

Tartalom

Jelentkezés középfokú iskolába

Az általános iskola feladata a felvételi eljárásban

Szabad iskolaválasztás

Továbbtanulás azoknak a tanköteles tanulóknak, akiket felvételi eljárásban nem vettek fel középfokú iskolába

A tankötelezettségüket teljesített (16 éven felüli) gyermekek továbbtanulása

Iskolaváltás azoknak, akik 16 éves korukig nem fejezik be az általános iskolát

Érettségizett tanulók jelentkezése a szakközépiskolák szakképzési évfolyamaira

Középiskolát sikeresen befejező tanulók jelentkezése szakiskolába

Jelentkezés a felnőttoktatásba

Szakiskolai tanuló továbbhaladása a felnőttoktatásban

Jelentkezés az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe

Jelentkezés középfokú iskolába

Tanévenként közel 90 000 általános iskolába járó tanuló készül iskolaváltoztatásra, arra, hogy az alapfokú tanulmányait befejezve középfokon – nappali tagozatos gimnázium, szakgimnázium szakközépiskola, szakiskola - tanuljon tovább. 

A tizenhat éven felüli (nem tanköteles) tanulók a felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben is tovább tanulhatnak, vagy munkába állhatnak (közmunkások is lehetnek), sokszor eltartatják magukat szüleikkel.

A középfokú felvételi eljárásban az alábbi tanulók vesznek részt:

  1. Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanköteles tanulóknak minden év februárjában jelentkezni kell valamelyik középfokú iskolába, jogszabályban előírt felvételi eljárás keretében (KIFIR).

  2. Az általános iskola 8. évfolyamára járó 16 éven felüli, már nem tanköteles tanulók is részt vehetnek a középfokú felvételi eljárásban, de nem kötelesek jelentkezési lapot kitölteni.

  3. Az általános iskola 4. és 6. évfolyamára járó tanulók szüleik és saját döntésük alapján jelentkezhetnek a 8 illetve 6 évfolyamos gimnáziumba. Ne tudjon róla az általános iskola, ha nem veszik fel őket a gimnáziumba.

  4. Ha a tanköteles tanuló legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Hídprogramba.

Az általános iskola feladata a felvételi eljárásban

Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása lenne a továbbtanulási lehetőségekről,  a felvételi eljárás szabályairól, a jelentkezéshez előírt beküldendő dokumentumokról. Az általános iskola feladata a „Jelentkezési lap”, és a „Tanulói adatlap” kitöltésének tartalmi és formai ellenőrzése (kitöltése) és elküldése.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló és a szülő közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok (módosító adatlapok) feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

A felvételi eljárás ütemezése (időpontok itt!

Szabad iskolaválasztás joga

A felvételi eljárás lényege, hogy a középfokú iskola köteles felvenni azt a tanulót, akinek elfogadta a jelentkezését és kiküldte számára a felvételi értesítést, de a tanuló nem köteles beiratkozni az adott iskolába. Augusztus 31-ig választhat magának másik iskolát, ahová felveszik.

Továbbtanulás azoknak a tanköteles tanulóknak, akiket felvételi eljárásban nem vettek fel középfokú iskolába

A tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. [20/2012. EMMI rendelet 180. §  (1)]

A Híd I. program keretében teljesíti tankötelezettségét.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Utazhat a kiskorú gyermek a saját költségén a megye másik felébe!

A tankötelezettségüket teljesített (16 éven felüli) gyermekek továbbtanulása

Ha a tanuló 17 éves koráig sikeresen befejezi az általános iskola 8. évfolyamát, és tovább akar tanulni, akkor jelentkezhet:

-  valamelyik középfokú iskola (gimnázium, szakgimnázium szakközépiskola, szakiskola) 9. évfolyamára, de az iskola nem köteles felvenni a tanulót.

-  nappali rendszerű felnőttoktatásba (de a felnőttoktatást szervező iskola sem köteles felvenni ezt a gyermeket)

-  jelentkezhet iskolarendszeren kívüli pénzdíjas tanfolyami szakképzésre (felnőttképzésre), ha van elég pénze.

Figyelem! Ha 16 éven felüli, már nem tanköteles gyermek alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de a felvételi eljárásban nem nyert felvételt középfokú iskolába, akkor saját magának kell iskolát keresnie, ahová felveszik.

Iskolaváltás azoknak, aki 16 éves korukig nem fejezik be az általános iskolát

1. Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, abban a tanévben, amelyben 15. életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba.

E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta.

2. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és hat évfolyamot sem tud befejezni 16 éves koráig, a felnőttoktatásban szerezhet alapfokú iskolai végzettséget, vagy munkába állhat.

Érettségizett tanulók jelentkezése a szakközépiskolák szakképzési évfolyamaira

A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulója jelentkezhet az iskola szakképzési évfolyamán indított az ágazathoz tartozó szakképesítésre (technikus képzés).

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány megszerzése esetén a tanulók jelentkezhetnek a szakközépiskolák szakképzési évfolyamára államilag elismert két éves érettségihez kötött felsőközépfokú és emeltszintű szakképesítések tanulására.

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével is, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat szakiskolai végzettség birtokában is, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozottak szerinti, érettségire történő középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, hogy a tizennegyedik (második szakképzési) évfolyam a középiskola befejező évfolyamának elvégzése nélkül már nem kezdhető meg.

A jelentkezés eljárási rendje:

Azok a tanulók, akik a szakközépiskolai szakképző évfolyamain kívánják tanulmányaikat tovább folytatni, felvételi kérelmüket közvetlenül nyújtják be a választott szakképző iskolában, az iskola által meghatározott módon és időben. Mindenképpen a választott szakképző iskolában kell érdeklődni a felvételi időpontjáról, lehetőleg még márciusban. Ha a tanuló kiskorú, akkor a felvételi kérelmet a szülő (mind a két szülő) és a jelentkező is aláírja. A nagykorú, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jelentkezési lapját csak a jelentkező írja alá.

Figyelem!

Sem a tanév rendjében meghatározott felvételi eljárás, sem az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer (KIFIR) nem vonatkozik a szakképző iskolák szakképzési évfolyamaira történő jelentkezésre. A középfokú beiskolázáshoz a tanév rendjében előírt központi jelentkezési és tanulói adatlapot nem lehet felhasználni a szakképzési évfolyamokra való jelentkezésnél!

Középiskolát sikeresen befejező tanulók jelentkezése szakiskolába

Sok érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanuló szeretne valamilyen középszintű szakképesítést tanulni, amihez nem kell érettségi végzettség. Elvileg érettségivel is lehet jelentkezni alapfokú iskolai végzetséget igénylő (általános iskolai) középfokú szakképesítések tanulására. Keresni kell olyan szakiskolát, ahol fogadják a tanulókat.

Azok a tanulók is jelentkezhetnek alapfokú iskolai végzettséghez kötött középszintű szakképesítés tanulására, akik nem fejezték be a középiskolát (kimaradtak).

A szakközépiskola vagy a gimnázium tanköteles tanulója kérheti átvételét szakiskolába, ha úgy érzi, hogy nem tudja teljesíteni a középiskola tanulmányi követelményeit.

Jelentkezés a felnőttoktatásba

1. Tankötelezettségüket teljesített tanulók jelentkezése a felnőttoktatásba a köznevelési törvény szerint

A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban a köznevelési törvényben és a szakképzési törvény foglaltak szerint vehet részt.

Az alapfokú, az iskolai rendszerű szakképzést is magában foglaló középfokú nevelés-oktatás és a felsőoktatás az oktatási rendszer egymásra épülő, szerves részei. A köznevelés bármely iskolai szinten felnőttoktatásként is folyhat.

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti (nem tanköteles).

2. Tankötelezettségüket teljesített tanulók jelentkezése a felnőttoktatásba a szakképzési törvény szerint

Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.

Szakiskolai tanuló továbbhaladása a felnőttoktatásban

Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti szakirányú szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább öt éves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.

Jelentkezés az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe

Felnőttképzési tevékenység természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége (tanfolyami képzés)

a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés ( OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, amely részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés;

c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés

A felnőttképzés (nem felnőttoktatás) más néven a tanfolyami képzésekre bárki jelentkezhet, akinek van ideje és van pénze a tandíjak kifizetésére.

További információ a középfokú beiskolázásról a jobb oldali –Érdekvédelem - oszlopon található!

 A középfokú felvételi eljárás ütemezése itt!

Bukott tanulók beiskolázásáról információ itt!

A beiskolázási információ alapja a felvételt hírdető középfokú iskola Felvételi Tájékoztatója itt! Ezt tanulmányozzák.

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=164&v=marad&fid=86&hol=jobb


 

 

 


 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum