Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Iskolakezdés költségei 2011. „Márkaháború” a szülők pénztárcája ellen


Az új közoktatási törvény bevezetésének hírére tömegessé vált a „régi”, de még hatályos közoktatási rendszabályok megsértése. Az átmeneti időszakban az önkormányzatok saját hatalmi és szakmai érdekeiknek megfelelően szervezik a helyi közoktatást, nincs hatékony ellenőrzés, nem működik a társadalmi (szülői) kontroll. Az oktatásirányításnak nincsenek megfelelő eszközei, hogy beavatkozzon a törvénysértő folyamatokba.

Nehéz tanéve lesz az óvodába, iskolába járó gyermekek szüleinek, ha az önkormányzati intézményfenntartók tovább szűkítik kötelezően ellátandó közoktatási feladataik körét, és gátlások nélkül hárítják át a fenntartási költségeket a szülőkre.

A legujabb szülői panasz, hogy a helyi önkrmányzati fenntartók indokolatlanul korlátozzák napközis foglalkozásokra jelentkező tanulók számát, vagy negyven fős csoportokat indítanak. A napközös és tanulószobai foglalkozásokról itt található bővebb tájékoztatás!

Anómia*

A helyi önkormányzati fenntartók nem biztosítják az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát, amelyeket a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére kell megszervezni.

Nem biztosítják a kötelező szemléltető eszközöket, elspórolják az ingyenes tankönyvellátáshoz nyújtott állami támogatást vagy ráfizetést kérnek az ingyenességre jogosultaktól. Megszűntetik az osztálybontást, túllépik az előírt maximális osztálylétszámot, a dologi kiadások egy részét áthárítják a szülőkre (pl. kréta, másolópapír, tisztasági eszköz, padjavítás, tanteremfestés, stb.), vagy alapítványi befizetésre osztálypénz szedésre kényszerítik őket.

(*Anómia = Társadalmi állapot, melyben az uralkodó normák meginognak, megsértésük tömegessé válik. Törvénytelenség.)

Nem a versenyszférával van a baj, nem a tanszerárusító cégek élnek vissza a kényszervásárló szülők kiszolgáltatottságával, hanem az önkormányzati fenntartók és az általuk működtetett óvodák, iskolák hozzák nehéz helyzetbe őket az indokolatlan anyagi követeléseikkel.

Nem a tankönyves vállalkozók élnek vissza a szülők bizalmával, hanem az iskolai tankönyvellátásért felelős iskolák, amikor a legdrágább tankönyveket és sokszor felesleges segédkönyveket vetetnek meg a szülőkkel, hogy magasabb legyen a jutalékuk.

A szülők nem mérlegelhetik, hogy megveszik-e az iskola által előírt nélkülözhetetlen tanszereket, felszereléseket, tankönyveket


Az óvodai foglalkozások és az iskolai alapellátások és az alapellátásokat kiegészítő szolgáltatások ingyenesek, vagyis a közoktatás ingyenes közszolgáltatás.

A törvény értelmében: „a pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.” [Közoktatási törvény, a továbbiakban Kt.. 19. § (2)]

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az adott tantárgy oktatásához szükséges taneszközök és felszerelések listája, az iskola helyi tantervében van rögzítve, tehát csak az itt meghatározott dolgokat követelheti meg az iskola!

   Figyelem!

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. [Kt. 44. § (2)]

Az ingyenesség helyett márkaháború

A törvényi rendelkezések ellenére az iskolák különböző márkájú, sokszor szükségtelen felszerelések, tanszereket vetetnek meg a szülőkkel. De a szülői ambíció, és a márkabűvölet miatt nincs határa a szülői költekezésnek.

Az ilyenkor konjunktúra helyzetbe kerülő vállalkozásoknak nem kell az árakat direkt emelni, elég, ha egy-egy tanszerből öt-hat különböző márkajelzésű terméket kínálnak, különböző árakon. Lehet kapni ceruzát 10-20-50-100 forintért, spirálfüzetet 50-300, golyós tollat 30-500, iskolatáskát 300-5000 forint között, stb.

Nagy trükk a termékek olyan „divatos” mesefigurás matricával való ellátása, amelyeket a gyerekek éppen kedvelnek. Így lehet a laikus szülőket és a tanulókat befolyásolni a drágább vagy tetszetősebb termék megvásárlására.

Másik üzleti fogás az akciózás, amikor egy terméket un. akciós áron kínálnak, de lehet, hogy azok más üzletekben még olcsóbban árulnak.

Sok helyen előre becsomagolt füzetet vagy írószert árulnak, de lehet, hogy olyan felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba, amire nincs szüksége a tanulónak.

Mindezekhez az üzleti manőverekhez joguk van a vállalkozásoknak, tehát a szülőkön múlik, hogy bedőlnek-e ezeknek a reklámfogásoknak.

Az árkategóriáktól függően, ki lehet kerülni a tanévkezdő vásárlási csapdából, hiszen némi körültekintéssel, pl. az általános iskola első évfolyamán ki lehet jönni a tankönyvekkel együtt 10-20 ezer forintból, de lehet 30-50 ezer forint is a szülői kiadás.

A tanszer- és tankönyv csomagok ára az első évfolyamon, a „tagozatváltás” miatt az ötödik és az iskolaváltás következtében a kilencedik évfolyamokon a legmagasabb, leginkább itt kell „résen” lenni a szülőknek!

Mit tehet a szülő, ha nem maradt pénze az iskolakezdéshez?

A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. [Kt. 10. § (4) bekezdés]

Figyelem!

Jogszabály értelmében, óvodában a gyermek, iskolában, kollégiumban a 18 éves koráig kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. [11/1994. MKM rendelet 3.§ (5) bekezdés]

A szülői nyilatkozat beszerzésének elmulasztása jogszabálysértés!

Tehát minden óvodában, iskolában, kollégiumban minden szülő egyenként kell megkérdezni írásban, hogy a tudja-e vállalni azoknak a tanszereknek, tankönyveknek, felszereléseknek a megvásárlását, amely minden gyermek számára kötelezően elő vannak írva. Ha a szülő úgy nyilatkozik, hogy nem tudja kifizetni az iskola kezdés költségeit, akkor az iskolának, illetve a fenntartónak kell biztosítani az előírt eszközöket.

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. [Kt. 44. § (2)]

Azoknak a szülők, akiknek augusztusban megélhetési költségeken kívül „nem marad egy fillérjük sem” írásban (méltányossági kérelem) kérjék az intézmény vezetőjét, hogy biztosítsa gyermekük számára a szükséges eszközöket, felszereléseket, vagy biztosítson részletfizetést vagy fizetési halasztást.

Az iskola köteles kezdeményezni a szociális támogatás megállapítását a települési önkormányzatnál azon tanulók részére, akik nem jogosultak szociális támogatásra, de egyéb körülményeik miatt rászorulók.

További javaslat szülőknek a spóroláshoz

Csak az iskola által jogosan követelt tanszereket és felszereléseket vegyék meg. Óvodában az étkezési térítési díjon felül semmit sem kell fizetni!

Ha nem kaptak év végén listát arról, mit kell megvenni gyermekük részére, akkor várják meg az első tanítási napot és kérdezzék meg, mielőtt össze-vissza vásárolnak mindent.

Várják meg az augusztus végi árleszállításokat, amikor akár 50 százalékos árengedménnyel juthatnak hozzá a szükséges tanszerekhez és felszerelésekhez (ez nem akció, hanem olyan árleszállítás, amikor a termékeken megtalálható az eredeti ár).

Ne kérkedjenek, illetve ne vásároljanak olyan drága dolgokat, amelyekhez gyermeke osztálytársai nem tudnak hozzájutni, nem biztos, hogy ezzel jót tesznek vele.

Szeptember első szülői értekezletek célja megvágni a szülőket?

Nem elég, hogy az óvodák őszi, téli, tavaszi szüneteket tartanak jogtalanul, és nyáron is több hétre, hónapra zárva tartanak, ráadásul szeptember elején különböző jogtalan követelésekkel állnak elő, sok helyen a tisztasági csomagon kívül még az ágyneműt is a szülőknek kell bevinni.

A szeptemberi szülői értekezleteken iskolánként, iskolatípusonként változó évfolyamoktól függően havi 10 000 forinttól, középiskolákban akár 100 000 forintig is terjedhet az iskola indokolatlan pénzkövetelése, pl. az ingyenes tanulmányi kirándulásra, erdei iskolára iskolai, sportkörre, törvénytelen az osztálypénz szedése, a kötelező alapítványi befizetés. Sok középiskolában kilencedik évfolyamtól kezdődően fejenként havi 5-10 000 forint a gyűjtenek a ballagási ruhára, az érettségi bankettra. Stb.

Az iskola a szülők ellen neveli a gyermeket, aki látva osztálytársai márkás cuccait, azt kérdezi: milyen szülő vagy te, ha még egy 100 forintos ceruzát vagy 5000 forintos iskolatáskát sem tudsz megvenni nekem. Milyen szülő vagy te, ha nem tudod kifizetni a 40 000 forintos bécsi kirándulást, bezzeg a Kovács Józsi szülei mindent fizetnek.

Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) érdekérvényesítő feladatai tanévkezdés előtt

A szülői szervezet egyik feladata az oktatási intézmények törvényes működésének ellenőrzése (társadalmi kontroll). Lásd a szülői szervezet címszó alatt a nyitóoldal jobboldalán az „Érdekvédelem” oszlopban.

A csoport- vagy osztályszintű szülő szervezetnek nem az a feladata, hogy segítsen beszedni az óvodapedagógusnak, illetve osztályfőnöknek az indokolt és indokolatlan pénzköveteléseket, vagy törvénysértő módon csoportpénzt vagy osztálypénzt szedjen a szülőktől, hanem azt kell vizsgálnia, hogy jogosak-e a pénzkövetelések.

A szülői szervezet egyik feladata lenne, hogy figyelemmel kísérje a tanévkezdéssel kapcsolatos intézkedések és eljárások törvényességét.

Példaként bemutatunk egy eljárási sorrendet, amit az iskolának be kell/kellene tartani:

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

A kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan iskolai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

Ha az iskola betartotta ezeket a rendelkezéseket, akkor azt kell vizsgálni, hogy a vásárlási listán szereplő eszközök benne vannak-e a helyi tantervben.

Az iskolakezdés költségeiről itt találhatnak még bővebb információt

Osztálypénz 2011.

Sajtószóvivők: Keszei Sándor (06-30/433-8754) vagy Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum