Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Rácsos ablakú iskolák! „Iskolaőr” vagy pedagógiai kultúra?


Ha iskolaőröket kívánnak foglalkoztatni minden iskolában, hogy a diákok ne tudjanak kimenni az iskolákból tanítási időben, és a gyermekeik érdekében eljáró szülők ne tudjanak bemenni az iskolába, akkor további intézkedéseket kell foganatosítani. Először is minden iskolaablakra rácsot kell szerelni, az iskolakerítésekre szögesdrótot kell szerelni és őrző-védő kutyákat kell tartani, hogy a kiskorú tanköteles gyerekek ne tudjanak kiszökni, ha már egyszer bementek tanulni a nevelés, oktatási intézményekbe. A következő lépés a motozás, átvilágítás bevezetése lesz.

Ez nem ironizálás, hanem következtetés. Ha ezeket további intézkedéseket nem teszik meg, akkor azok a tanulók, akik ki akarnak menni, azok ki fognak menni, azok a szülők, akik be akarnak menni azok be fognak menni az iskolába, hogy megvédjék gyermekeiket. Egy - remélhetőleg fegyver nélküli - iskolaőr nem lesz akadálya ennek. Erőszak erőszakot szül!

Statisztikai adatok bizonyítják, nincs több tanulói, szülői erőszakos cselekedet, mint 5, 10, 20 40 évvel ezelőtt, csak több kerül nyilvánosságra. A mai fiatalok nem rosszabbak, nem „lógnak” többen az iskolából, mint a mai felnőtt generáció volt, amikor még iskolába járt. De bizonyítható, hogy többszörösére növekedet tanulókkal szemben a pedagógusok által elkövetett testi, lelki erőszak. Kegyeleti okokból nem hozzuk nyilvánosságra, hány tanuló követett el öngyilkosságot, vagy tett kísérletet rá, iskolai kudarcai miatt.

A szülők nem azért mennek be az iskolába, hogy megverjék a tanárokat – azt iskolán kívül is megtehetik, ha erre vetemednek -, hanem azért, hogy eljárjanak gyermekük érdekében. hiszen ez törvényi kötelezettségük.

MSZOE javaslat

Javasoljuk, hogy az iskolaőrök alkalmazására tervezett összeget inkább az iskolák előtti gyalogátkelőhelyek, közlekedési lámpák létesítésére, tornatermekre, szertárak feltöltésére, a pedagógus hivatás megfizetésére fordítsa a költségvetés, ami hasznosabb és visszatérülő befektetés.

A tanulók és a szülők megfélemlítése ellentétes az Nemzeti köznevelési törvény alapelveivel


A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nktv.) szerint:

1.   §  (3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

Az oktatáspolitika belátta, hogy az iskolai nevelés, oktatás hatékonyságát nagyban befolyásolja tanulók iránti bizalom, és a tanulók bizalmának megnyerése.

Az „iskolaőr” intézményének bevezetése nem éppen a tanulók iránti bizalom és a szeretet jele.

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az utóbbi években a diákok fenntartásai az iskola értékátadó, értékközvetítő funkciójának hatékonyságával szemben egyre határozottabban fogalmazódnak meg.  A diákok problémáik, kérdéseik megbeszélésében nem tüntetik ki bizalmukkal a velük kapcsolatba kerülő pedagógusokat, akik ,véleményük szerint, nem éreznek „empátiát”, „szeretett” irántuk. Úgy érzik, hogy a tudásátadáson felüli nevelési feladatokat a pedagógusok szükséges rosszként, többletteherként élik meg. 

Kutatási eredmények is mutatják, hogy a pedagógusok sem érzik magukat felkészültnek a köznevelési törvényben által előírt nevelési feladataik ellátására, sokszor a problématerületek felismeréséhez szükséges elemi ismeretek is hiányoznak repertoárjukból. Az ismeretátadáson túlmutató nevelési feladatók hárításhoz jól jön az iskolaőri szolgálat intézményesítése.

Az oktatáspolitika megpróbál felülemelkedni a régi beidegződéseken és új alapokra (bizalom, partneri viszony) helyezi az iskolai nevelés, oktatás szereplőinek kapcsolatát, szükségtelen ezt az együttműködést megzavarni a szülők és gyermekeikkel szembeni fenyegetéssel, nyomásgyakorlással.

Az érem másik oldala

Nktv. 3. §  szerint: (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.

 (2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.

Ha komolyan vesszük, hogy a tanuló, a pedagógus és a szülő kötelességei és jogai egységet alkotnak, és együttműködésük alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele, akkor a tanuló viselkedése mellett vizsgálni kell a köznevelési intézmények és a pedagógusok jogkövető magatartását is.

Ha a tanuló vétkesen megszegi az oktatási rendszabályokat, akkor az iskola komoly szankciókat alkalmazhat vele szemben (fegyelmi eljárás, áthelyezés másik osztályba, másik iskolába, igazolatlan mulasztás esetén védelembe vétel, nem tanköteles tanuló esetén eltávolítás az iskolából, stb.).

Milyen szankciók lépnek életbe, ha a pedagógus késik az iskolából vagy a késve megy be az órára, és felügyelet nélkül hagyja a tanulókat, vag egyáltalán nem megy be az órára (lyukas óra)? Az iskolaőr fogja bekísérni vagy munkajogi felelősségre vonást alkalmaz vele szemben munkáltatója (intézményvezető). Ilyen felelősségre vonásról még nem volt híradás.

Milyen szankciók lépnek életbe, az iskolával szemben, ha a pedagógusok tanítási időben, pedagógus fórumokra, előadásokra, továbbképzésekre járnak és nem biztosított a szakmai helyettesítésük?

Mi van akkor, ha az iskola indokolatlanul vagy akár indokoltan pénzt szed be a tanulóktól, illetve a szülőktől, de nem ad elismervény, számlát róla, nem vételezi be, és nem könyveli el?

Nem növeli a pedagógu irániti bizalmat, ha fegyelmezési céllal egy órán, egy tantárgyból  három egyest ad  a gyereknek.

.

Nem soroljuk tovább a szülők jogos kifogásait, de az iskolai igazságtalanságok nem növelik a pedagógusok szakmai hitelét.

.

Ha a tanuló, a pedagógus és a szülő, kötelességei és jogai egységet alkotnak, akkor azonos mércével kell mérni a tanulók és a pedagógusok mulasztásait. Sőt.

Javaslatok a gyermekeik érdekében eljáró szülők nézőpontjából

Sajtóhírekre, hiedelmekre, szakmailag felkészületlen pedagógusok és kollaboráló iskolaigazgatók véleményére alapozva, előzetes felmérések és hatásvizsgálat nélkül nem lehet a magyar gyermekeket elítélő, megalázó intézkedéseket hozni. 

A jogalkotó az alábbi adatokkal tudná alátámasztani az iskolaőr szolgálat szükségességét:

Iskolatípusok szerint évente hány dokumentálható (jegyzőkönyv, fegyelmi eljárás) erőszakos cselekedet történt az iskolai alkalmazottakkal (tanárokkal) szemben az iskola területén? Hány esetben történt hatósági bejelentés az ügyben? Hány bírósági döntés született?

Iskolatípusok szerint évente hány dokumentálható (jegyzőkönyv, fegyelmi eljárás) erőszakos cselekedet történt a gyermekekkel, tanulókkal szemben? Hány esetben történt hatósági bejelentés az ügyben? Hány született bírósági döntés született?

Évente hány tanuló kísérel meg öngyilkosságot iskolai kudarcai miatt?

Iskolatípusok szerint évente hány dokumentálható iskolai gyermekbaleset (halálos baleset) történik az iskola és hány a tanuló hibájából?

Az adatokat a Statisztikai Hivataltól kérjék meg 10 évre visszamenőleg évente, és 10, 20 30 40 évre visszamenőleg tízévenkénti összegezve.

A hivatalos nyilatkozatok szerint az iskolaőr intézménye csak egyes földrajzi területeken működő szakiskolákba járó tanulók hatósági (közrendvédelmi) felügyeletére irányul, nem minden iskolára vonatkozik. A szakiskolai szegregáció már eddig is jóvátehetetlen károkat okozott a magyar közoktatásban.

Nem értünk egyet az „iskolai erőszak” és az „iskolai agresszió” kifejezések mögött álló „áltudományos” álláspontokkal, mert nem lehet ezek alapján a magyar közoktatás egészére vonatkozó, általános következtetéseket levonni. De van iskolai feszültség! A pedagógus-diák, pedagógus szülő,  és a diák-diák, tanár-tanár közötti feszültségek megoldásának kulcsa a  „nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúrája”.   

Ha sor kerül az iskolaőri szolgálat bevezetésére, akkor minden iskolába legyen ilyen státus, de előbb minden iskolában legyen független gyermek és ifjúsági felelős és iskolapszichológus.

Kérjük, hogy az oktatásért felelős miniszter védje meg a Nemzeti köznevelési törvény alapeszméit, és a gondjaira bízott gyermekeket, tanulókat.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Az iskolai erőszakról itt található MSZOE vélemény!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum