Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Pedagógus Etikai Kódex szülői szemmel 2015.

20 éves késéssel elkészült a pedagógusok etikai kódexe tervezete

Pedagógusok készítették pedagógusoknak

Olyan, amilyen, de legalább van!A pedagógushivatás

Az „Etikai Kódex” tervezete többször hivatkozik a pedagógushivatásra (hivatástudatra), de nem fogalmazza meg a pontosan pedagógushivatás kritériumait, ezért javasoljuk a pedagógus hivatás pontos meghatározását a Kódexben

A szakirodalom szerint a hivatás szaktudás, képzettség

Az irodalom szerint a hivatás fő kritériumai:

szaktudás, képzettség,

mások iránti szolgálat (különösen ügyfelek iránt),  

az etikai viselkedés kódexe és

felelősségérzet.

Ha ezt elfogadjuk, akkor nem az a kérdés, hogy a pedagógus pálya hivatás-e vagy sem, hanem az, hogy az egyes pedagógus mennyire felel meg a hivatásbeliség követelményeinek.

Véleményünk szerint az etikai Kódexnek elsősorban hivatásbeliség követelményeit kell megfogalmazni, figyelembe véve a gyermekeik érdekében eljáró szülők megbízói és a köznevelési szolgáltatást igénybe vevő tanulók fogyasztói státusát.

A pedagógusfelelősség

Az Alaptörvény szerint a szülő felelős elsősorban gyermeke taníttatásáért. és ebben a vonatkozásban őket lehet az iskola elsődleges ügyfeleinek tekinteni.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák és az iskolák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.

A szülő vállalja a kockázatot gyermeke jövőjéért, amikor óvodát, iskolát, pedagógust választ számára!

A pedagógus nem teszi kockára az életét hivatásáért, de felelősséget kell vállalnia a gyermekek, tanulók neveléséért eredményes felkészítéséért.

A pedagógusnak felelősséget kell vállalni a tanulási kudarcaik miatt iskolaelhagyó (lemorzsolódó) diákok számának növekedéséért.

A pedagógusnak felelősséget kell vállalnia azért, amikor elégtelen év végi osztályzattal javítóvizsgára vagy évfolyamismétlésre utasítja a tanulót, ami sokba kerül a családnak és az államnak (adófizetőknek). Az évvesztés miatt a tanuló egy évvel később állhat munkába, ami nyugdíjazásnál csökkenti az elérhető szolgálati időt.

A pedagógusnak felelősséget kell vállalni a tanítványai iskola és iskolán kívüli viselkedéséért.

A pedagógusok felelőssége, hogy magyar diákok szövegértése és matematikai eszköztudása az OECD országok átlaga alatt van Lásd PISA jelentés..

A pedagógus felelősségének kérdését tanítványai jövőjéért nem tárgyalja a Kódex!

A pedagógus jogilag nem tartozik sem szakmai, sem erkölcsi sem anyagi felelősséggel az általa tanított gyermek teljesítményéért, a gyermekek, a tanuló egész életére kiható döntéseiért, ezért társadalmi elvárás a pedagógusok önkéntes felelősségvállalása. (Csak munkajogi felelőssége van.)

Szövegszerű javaslat a Kódex tartalmához:

A pedagógus felelősséget vállal az általa oktatott tanulók eredményes felkészítéséért, tanítványai mérhető fejlődéséért.

Néhány javaslat a pedagógus etikai kódex kiegészítésére szülői nézőpontból

A pedagógus nem vehet részt semmilyen az iskolai pénzgyűjtésben, pénzkezelésben.

(Nem kezelheti a csoport vagy osztálypénzt, nem gyűjtheti be a tanulmányi kirándulás, az erdei iskola, színházi belépő, stb. költségeire begyújtott pénzeket, az ebédpénzt sem kezelheti..)

-  A pedagógus iskolán kívüli végzett korrepetálásért csak akkor kérhet pénzt, ha másodállást létesít és számlát ad a szolgáltatásért elkért óradíj összegéről a szülőnek..

(Általános jelenség, hogy az egyik iskolában megbuktatott tanuló a másik iskolába tanító pedagógus készíti fel a javítóvizsgára. A feketegazdaság egyik formája az un. árnyékoktatás, ha  a szülő nem kap számlát különóráért fizetett összegről.)

-  A rábízott gyermekeket, tanulókat nem alázhatja meg, nem sértegetheti, nem alkalmazhat illegális fegyelmező eszközöket.

(Nem adhat barackot a nebuló fejére, nem zárhatja be a tanulót iskolaidő után az osztályba, nem követelheti meg, hogy a tanuló írjon le százszor valamilyen mondatot, stb. A tanulók sértegetése: 2Ti abortusz maradékok!” „Már az anyád is ilyen hülye volt, mielőtt munkanélküli lett.” )

-  Figyelemmel kíséri és kezeli a tanulók közötti erőszakos megnyilvánulásokat, megvédi a tanulókat az internetes zaklatásoktól.

(Az osztályfőnökök és pedagógusok erkölcsi kötelessége, hogy megvédjék az egyes tanulókat az áldozattá válástól, akár az iskolában, akár tanulók nyilvános levelezésének kontrolján keresztül is.

-  Megismeri és betartja a köznevelési és más jogszabályok továbbá az iskolai dokumentumok rendelkezéseit.

(Általános szülői panasz, hogy a pedagógusok nem ismerik kellően az iskolai dokumentumokat, a pedagógusok rosszul idézik a hatályos folyamatosan változó jogszabályokat.)

-  Naprakészen tájékoztatja a tanulókat a személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekről, és minden olyan iskolai intézkedésről, amely érinti a tanulókat.

(A tanulók hiteles tájékoztatása az aktuális iskolai intézkedésekről nevelési alapkérdés. A tájékozatlan (dezinformált) tanuló nem tudja követni az iskolai elvárásokat, ezért az információhiány miatt magatartása hamar közösségellenessé (deviánssá) válhat.)  

Nem késhet a tanórákról.

(Ha a pedagógus késik az óráról, akkor a tanulók pedagógiai felügyelet nélkül maradnak (veszélyeztetés). 5-10-30 perces késés azt jelenti, hogy a tanulók nem kapják meg az előírt köznevelési szolgáltatásokat (fogyasztók megkárosítása).

-  A tanulói teljesítmény értékelése és minősítése ösztönző, következetes, lehetőséget biztosít javításra, az osztályozó naplót naprakészen vezeti, és naponta lezárja.

(A magyar iktatási rendszer legnagyobb problémája a tanulók teljesítményének, értékelése és minősítése, a mely a pedagógus autonómia rész, tehát megtámadhatatlan. Évente 250 ezer tanulót buktatnak meg pedagógiai céllal, Ebből 50 ezer tanuló évfolyamismétlésre kényszerül.

Szülők és tanulók panaszolják, hogy időhiányra hivatkozással nem kapnak lehetőséget érdemjegyeik javítására.

A 8. évfolyamon (iskolaváltás előtt) és az érettségi vizsgán nagy értéke van egy jeles osztályzatnak. Gyakori az érdemjegyek utólagos beírása és az egy órán három elégtelen érdemjegy. A protekció és a megvesztegetés gyanújának elkerülése véget is fontos a pedagógus önkontroll és a kollegák odafigyelése egymás értékelési szokásaira.) 

-  Megtagadja a hivatásával és szakmai meggyőződésével ellentétes utasítások végrehajtását.

(A pedagógusok szilárd erkölcsi magatartásnak fő jellemzője, ha nem hajtja végre a szülő és tanuló ellenes központi és iskolai előírásokat és utasításokat. Tucatját tudnánk sorolni! )

-  Nem él vissza a számára biztosított pedagógus autonómia eszközeivel.

(Többek között az értékelés, minősítés, a tankönyv, taneszköz, felszerelés választás, a saját világnézete szerinti oktatás a pedagógus autonómia részei.)

-  Nevelő-oktató munkája során mindenben a gyermek, tanuló mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.

(Az ENSZ gyermekjogi egyezmény előírása a gyermek mindenekfelett álló érdekének szem előtt tartása, ami a pedagógushivatás, az etikai Kódex és a jogalkotási folyamatok alapelve.)

Figyelem!

A pedagógus etikai kódexe tervezete olyan evidenciákat tartalmaz, amelyeket nem lehet kihagyni egy ilyen fontos dokumentumból, ezért javasoljuk a szülői panaszok alapján megfogalmazott fenti konkrét javaslataink beépítését a tervezetbe.

Az etikai kódexben kell megfogalmazni a hátrányos helyzetű pedagógus fogalmát.

Felmerül a kérdés, hogyan tudják meg a szülők és a tanulók, ha a pedagógust az etikai bizottság elmarasztalja?

A Kódex nem az egész embert átmelegítő, rendíthetetlenül

megvalósult erkölcs maga – csak mankó, amelyet majd egyszer

eldobhatunk, mert a töréseket kihevert, ép csontozatú emberlénynek

már semmiféle külső támogatásra sem lesz szüksége. De addig

örüljünk neki: használjuk. Segít. Erősít. Véd.” (Mondta valaki)

 .

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Az iskolai házirend, mint illegális tanulói etikai kódex itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum