Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A tankönyvek kiosztása csak szeptemberben kezdődhet

Nem lehet arra kényszeríteni a tanulókat, hogy szakítsák meg a nyári szünetet és augusztusban vegyék át a tankönyveiket!

Tanévnyitó ünnepélyt sem lehet tartani augusztus végén a szünidő terhére! (szombaton és vasárnap pláne nem)

A tankönyvek árát csak az átvétel után kell kifizetni!

Csekk befizetési határidő: 2015. szeptember 15.

Nem lehet visszatartani a tankönyvek átadását, ha a szülők nem fizetik ki a tankönyvcsomag árát, mert az szabotázs 

16 fontos szabály a 2015. évi tankönyvkiosztáshoz

Alaptétel: a tankönyvhasználata nem kötelező!

Nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem az iskola helyi tantervében meghatározott tananyagot!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a tanuló köteles tankönyvből tanulni!

Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a szülő köteles a tankönyveket megvenni!

Nincs olyan jogszabály, amely előírja, hogy a tankönyvet be kell vinni az iskolába!

A tankönyv célja, hogy a szülők ellenőrizni tudják, hogy az adott pedagógus mit tanított meg a gyermekének és hogyan.

A tankönyveket csak szeptemberben lehet kiosztani!

A legújabb rendelkezések szerint a tantankönyvek megrendeléséért, beszerzéséért és kiosztásáért, minőségéért, és darabszámért az iskola felel. (Eddig a tanuló és a szülő felelt!)

Nem lehet arra kényszeríteni a tanulókat, hogy szakítsák meg a nyári szünetet és augusztusban vegyék át a tankönyveiket!

Ugyanakkor tankönyvosztással megbízott pedagógusok számár a nyári szünet „tanítás nélküli munkanap”, ezért nyáron is kötelesek az iskolában tartózkodni, ha éppen nincsenek szabadságon.

Az etikusan működő iskolákban szeptember elsején minden tanuló padjára leteszik a tankönyveit, akik majd utólag kifizetik (egyben vagy részletekben), ha egyáltalán ki tudják fizetni.

Az iskolának megéri tankönyvet osztani!

A tankönyvkiosztás pedagógusok munkaköri feladata!

A tankönyvek szállításával megbízott Könyvellátó Nonprofit Kft. (KELLO) saját nyereségéből tanulónként 300 forintot biztosít az iskoláknak.

Nem a diákokkal kell a tankönyveket behordatni az iskolába, nem a diákokkal kell összeállítatni a névre szóló tankönyvcsomagokat, hanem fizetett alkalmazottakkal vagy közmunkásokkal!

A tankönyvek árát csak szeptemberben, a tankönyvek hiánytalan átvétele után, kell kifizetni a szülőknek!

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, átadás/átvételi bizonylat kíséretében. Ebből 1 eredeti aláírt példány a szülőnél marad, a 2. eredeti aláírt példányt az iskola visszajuttatja a KELLO részére. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. 

Csekk befizetési határidő: 2015. szeptember 15.

Befizetés módja: banki átutalás, csekk, iskolakezdési utalvány

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek.

Iskolakezdési utalvánnyal a Kello-Infopontjain és a kijelölt postahivatalokban, fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják http://webshop.kello.hu/elerhetosegeink

Figyelem!

Csak akkor fizessenek, ha átvették az összes tankönyvet. Ha a tankönyvcsomagból hiányzik egy  tankönyv, akkor addig ne fizessék be a csekken található összeget, ameddig nem kapták a hiányzó tankönyvet.

A tanuló joga a részletfizetési kedvezmény igénylése

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (4) bekezdése szerint: a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

Ha nincs pénzük és nem jogosultak a fizetés alóli mentességre, akkor kérjék, hogy az iskola intézkedjen, hogy a halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kapjanak.

A tankönyvet semmilyen indokkal nem lehet visszatartani!

Az iskolának nem feladata annak ellenőrzése, hogy a szülő befizette-e tankönyv árát vagy sem. A tankönyvfelelősnek nincs joga elkérni a fizetésről szóló csekket. Őrizzék meg a feladóvevényt, ne adják ki a kezükből!

A szülők által igényelt és az iskola által megrendelt tankönyveket, akkor is át kell adni a tanulóknak, ha nem fizette ki határidőre az ellenértékét (csekk).

Semmilyen indokkal nem lehet visszatartani a tankönyvek átadását, ha a szülők nem fizetik ki a tankönyvcsomag árát, mert az törvénysértés (szabotázs).

 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól ráfizetést nem lehet kérni!

A tanulói tankönyvtámogatás összege 12 000 Ft/fő. Ha az iskola által összeállított tankönyvcsomag többe kerül. mint tankönyvtámogatás összege, akkor azt az iskolának kell kifizetni, nem az ingyenességre jogosult tanulónak.

Etikátlan dolog a rászorulóktól pénzt kérni. Ne fizessék ki a pénzkövetelést.

Kölcsönözni csak tartós tankönyveket lehet az iskolai könyvtárból!

Tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.

Minden tartós tankönyvre rá van nyomtatva, hogy a könyv tartóshasználatra készült. Nézzék meg, és ne fogadjanak el olyan kölcsöntankönyvet ingyenesség címén, amelyikre nincs ráírva, hogy „tartós tankönyv”.

A kölcsönzött tankönyveket tanév végén nem lehet visszakövetelni

Az iskolai könyvtárból ingyenesség címén kölcsönzött tankönyvet nem lehet visszakérni a tanév végén, ha az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, akár több tanéven keresztül, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt.

Használt tankönyvet ingyenesség címén nem lehet kiadni a jogosultaknak

A tanulóktól „visszaszedett” vagy visszavásárolt egyszer használatos tankönyveket le kell selejtezni!

Az ingyenesség nem évül el!

Bármikor keletkezik az ingyenességre való jogosultság, az arra jogosult tanulónak ingyenesen kell adni a tankönyveket. A tanév közben iskolát váltó tanulónak is ingyenesen jár az újabb tankönyv.

A térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultság igazolásának végső időpontja

A jogosultság igazolásának végső időpontja október 1.

Ha a jogosultság igazolás október 15. napjáig nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig be kell fizetni.

Az „ingyenes” tankönyvellátás addig jár a tanulónak, ameddig iskolába jár

A tanuló 25 éves koráig vehet részt a nappali rendszerű iskolai oktatásba. Tehát az ingyenesség nincs életkorhoz kötve.

Ingyenesen jár a tankönyv a szakképző iskolákba járó tanulóknak is

A szakképző iskolák szakképzési évfolyamaira járó érettségizett tanulónak is jár a térítésmentes tankönyvellátás, ha megfelelnek  jogosultság követelményeinek (rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesül, három vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg vagy fogyatékos, saját jogán jogosult családi pótlékra).

A tankönyvnek egy ára van (iskolai ár)

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló - tanulói azonosító számmal rendelkező - tanulóktól nem lehet felárat követelni, nem lehet kiskereskedelmi (bolt áron) adni a második-harmadik tankönyveket sem, ha elveszt vagy megrongálódik.

Az évközben megrendelt tankönyvekért nem lehet szállítási díjat kérni!

Az iskola évközben is köteles megrendelni és „iskolai áron” átadni a tankönyvet a tanuló számára, ha iskolát vagy osztályt vált, elveszti vagy megrongálódik a tankönyve

A tankönyvet tanévközben is a tankönyvjegyzéken levő áron kell biztosítani.

A tankönyvvel nem lehet kereskedni, kiskereskedelmi hasznot rátenni, nem lehet, szállítási költséget felszámolni a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak.

A más településről, más kerületből bejáró tanulónak is biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást!

A normatív támogatást az iskolába járó gyerek létszáma után kapja az iskolafenntartó, nem a tanuló lakóhelye szerint.

Nem lehet azzal a tanulóval is megvetetni az új tankönyvet, aki más úton is hozzá tud jutni!

A szülő nem köteles új tankönyvet vásárolni.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. [17/2015. EMMI rendelet 30. § (2) bekezdés]

Ha a szülő nem igényli az iskola által javasolt tankönyveket, mert már megvette vagy nagyobb testvértől örökölte vagy  ismerőstől kapta, akkor az iskola nem kényszerítheti rá, hogy új tankönyvet vásároljon.

A három gyermekes család akkor is három gyermekes marad, ha az egyik gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója lesz

25 éves koráig a hallgatói jogiszonyban levő gyermek is beszámít a gyermekszámba. Tehát a közoktatásban tanuló testvérei jogosultak az emeltszintű családi pótlékra. így a térítésmentes tankönyvellátásra!

Jogorvoslati lehetőség

A tankönyvellátással kapcsolatos panaszaikat először az iskolafenntartó Tankerületi Igazgatónak címezzék.

Kedvezőtlen válasz estén, a területileg illetékes Kormányhivatal Vezetőjéhez kell fordulni felülbírálati kérelemmel!

Figyelem!

Több ezer iskola a jogszabályok betartásával szervezi a tankönyvellátást, sőt több településen és kerületben minden tanuló ingyen kapja tankönyveit.

Ugyanakkor több száz iskola valamilyen indokkal mégis vállalja a jogszabálysértő tankönyvkiosztást, nincsenek tekintettel a rászoruló családok helyzetétére.

Több milliárd forintot spórolhatnak a szülők, ha megkövetelik az iskoláktól a tankönyvellátással kapcsolatos jogszabályok következetes betartását.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

A tankönyvterjesztő (KELLO) levele a Szülőknek itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=472&v=marad&fid=129&hol=jobb

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum