Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Újabb tanévkezdési probléma a

TANTÁRGYVÁLASZTÁS

A tanuló joga különösen, hogy évente válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül

Sok iskolában arra kényszerítik a tanulót, hogy az előző tanévben választott tantárgyat válassza, akkor is ha azt nem akarja tovább tanulni!A tanuló joga különösen, hogy évente válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 46. § (6) bekezdés]

Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet

kötelező,

kötelezően választandó és

szabadon választható tanítási óra.

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül  a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát,

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.

Az iskola helyi tanterve határozza meg továbbá a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait. [20/2012. EMMIr. 7§ (1)]

A tantárgyválasztás szabályai

-   Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.

Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell.

Figyelem!

Ha az iskola nem tájékoztatja a  szülőt írásban, akkor  a tanuló nem köteles részt venni a szabadon választható foglalkozáson, vagyis nem osztályozható és a hiányzását nem kell igazolni Az írásbeli tájékoztatás az iskolának bizonyítani kell.

-   A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

Figyelem!

Ha az iskola nem tudja felmutatni a szülő jognyilatkozatát, akkor  a jognyilatkozat hiányában a tanuló bármikor abbahagyhatja a szabadon választott tantárgy tanulását.

-   Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. [20/2012. EMMI rendelet 14. §]

Figyelem!

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket az iskola házirendje állapítja meg. Nézzék meg, ha egyáltalán benne van.

A tanulók tájékoztatása a választható tantárgyakról

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. [20/2012. EMMI rendelet 15. § (1)]

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

Figyelem!

A tájékoztató közzé tételének és/vagy a vélemény beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés!

A tantárgy választás bejelentése és lemondása

A tanuló május 20-áig jelentheti be írásban a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.

A tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek május 20-áig írásban kell bejelentenie azt is, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán.

Példa a egy kötelezően választandó tantárgy választásra

Az állami iskola 1–8. évfolyamán az „erkölcstan óra” vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett „hit- és erkölcstan óra” a kötelező tanórai foglalkozások része.

Ha a szülő és a tanuló úgy dönt, hogy a következő tanévben a hit és erkölcstan óra helyett inkább az iskolai erkölcstan órán kíván rész venni (vagy fordítva), akkor május 20-áig kell bejelentenie az iskola igazgatójánál.

Tantárgyválasztás módosítása tanév közben

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. [20/2012. EMMI rendelet 15. § (3)]

Figyelem!

Ha a szülők fentebb leírtakat megismerve megkövetelik az iskolától a tantárgyválasztással kapcsolatos előírások betartását – határidők közzétételét, írásos tájékoztatást, szülői nyilatkozat beszerzését, az iskolaszék véleményét, stb. -, akkor már nagy lépést tettek előre a társadalmi ellenőrzése területén!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

A tantárgyválasztásról további speciális tájékoztatást itt találhatnak!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum