Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Kevés a pedagógus az iskolákban!

Kb. 40-50 000 pedagógus hiányzik az iskolarendszerből

Az állami iskolafenntartó (KLIK) elspórolja a pedagógusbért?

A kötelező egyéni foglalkozások elvonásával nem lehet szabotálni a tanulók nevelését.

Magas a szakhelyettesítés nélküli lyukasórák száma az állami iskolákban!A törvényben előírt (kötelező) osztálybontás, az egyéni és csoportos foglalkozás hatékony eszköz és garancia az oktatás hatékonyságára.

Az iskolában a nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni. [Nkt. 7. § (1) bekezdés]

Az iskolai oktatás alacsony hatékonyságának egyik oka a csoportbontásokhoz és a tanulókkal való egyéni foglalkozásokhoz biztosított többletóraszámok költségeinek elspórolása (lenyúlása) az iskolákban.

A hatékony nevelő, oktató munka akadálya az irreálisan magas osztálylétszámok előírása

A magas osztálylétszámok miatt az osztálybontás, az egyéni és csoportos foglalkozás előírása hatékony eszköz lenne az oktatás színvonalának emelésére, ha volna elég pedagógus az iskolákban.

Mivel nincs elég pedagógus az osztálybontásokra, az egyéni és csoportos foglalkozások megtartásához, ezért a tanulók nem kapják meg ezeket az ingyenes köznevelési szolgáltatásokat. Ez szabotázs.

Nem az általános iskolák az évfolyamainak számát kell növelni, hanem csökkenteni kell az osztálylétszámokat és biztosítani kell a csoportbontáshoz és az egyéni foglalkozások megtartásához szükséges pedagóguslétszámot.

Az általános iskolák finanszírozott óraszámai lehetővé teszik a tanítás, tanulás hatékonyságát növelő kötelező csoportbontást és az egyéni foglalkozást

Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz, egyéni foglalkozásokhoz veheti igénybe.

Törvény szerint az első, második és harmadik évfolyamokon a heti kötelező óraszáma 25 óra, az engedélyezett (finanszírozott) heti időkeret 52 óra. Az óraszám különbözet 27 óra, amit osztálybontásra csoportbontásra és egyéni foglalkozásra kell felhasználni!

A negyedik évfolyamon heti 28 finanszírozott óra keret áll rendelkezésre osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az ötödik, hatodik évfolyamokon csak 23 óra (miért?), a hetedik nyolcadik évfolyamokon 25-25 óra.

Ez azt jelenti, hogy a kötelező óraszámokon felül évfolyamonként heti 23-28 finanszírozott óra áll az iskolák rendelkezésére, amelyet osztálybontáshoz, egyéni foglalkozásokhoz lehet és kell felhasználni.

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. [Nkt.  27. § (6)]

A törvény rendelkezésének betartásához az általános iskola 1-4 évfolyamain osztályonként legalább 2 fő szakképzett pedagógus szükséges!

Figyelem!

Nem az alsó tagozatos évfolyamok számát kell növelni, hanem megfelelő pedagógus létszámot kell biztosítani az általános iskolai oktatáshoz.

Évente kb. 4 ezer tanuló kerül ki az általános iskolákból alapfokú iskolai végzettség nélkül!

Tanítást-tanulást akadályozó magas osztálylétszámok az általános iskolában

Az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7)]

Osztálylétszámok az általános iskola 1-8. évfolyamain: minimum 14 fő, a  maximum 27 fő plusz 20 % = 32,4 tanuló lehet.

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint, ha a felvételre jelentkező tanulók magas száma miatt az osztálylétszám meghaladja a maximum létszámot, akkor mem 20%-o-s emelést kell végrehajtani, hanem az adott osztály tanulóit kétfelé kell osztani, és két min 14 fős osztályt kell indítani.

Helyettesítés elrendelése helyett „lyukasóra”

Tudni kell, hogy a pedagógusok munkaideje - más munkavállalókkal azonosan - heti 40 óra,

A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. [Nkt. 62. § (6)]

Szülők és tanulók panaszolják, egyre több a helyettesítés nélkül elmaradt órák száma. Vannak olyan 3-400 fős iskolák, ahol a pedagógus létszámhiány miatt a lyukas órák száma eléri a heti 120-160 órát, ami 3-4 pedagógus álláshely megtakarítást jelent a fenntartók számára és  a tanulók kárára.

Ha elmaradnak az órák, akkor kevesebb idő marad a tanításra és a tananyag átadására és elsajátítására, vagyis a tanulók nem kapják meg az előírt köznevelési szolgáltatásokat.

Felkészítési és felkészülési hiányosságok miatt tanévenként 250 000 tanulót buktatnak meg az iskolák és 50 000 gyermeket utasítanak évfolyamismétlésre.

A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának képlete nem tartalmazza a pedagógusszabadságolások miatt kieső munkaerő szükségletet, ezért a köznevelési intézmények „házon belül” oldják meg (vagy nem oldják meg!) a szabadságon levő pedagógusok helyettesítését, hogy ne kelljen igénybe venni a megyei „pedagógushelyettesítési” rendszert.

A fenntartók nem akarják fizetni a szabadságolások miatt helyettesítő pedagógusok bérét, inkább növelik az elmaradt órák (lyukasórák) számát. 

MSZOE javaslatok az iskolai nevelés-oktatás hatékonyságnak növelése érdekében szülői nézőpontból valamennyi iskolatípusra vonatkozóan  

A törvényesség betartása, (a köznevelési jogszabályok és az iskolai dokumentumok ismerete és alkalmazása, az iskola által elkövetett jogszabálysértések felderítése és szankcionálása).

Az általános iskolai oktatás ingyenességének biztosítása (az indokolatlan iskolai pénzkövetelések megszűntetése).

Az iskolai igazságtalanságok (protekció, korrupció) felderítése és megszűntetése.

Azonnali 50 %-os tananyagcsökkentés és a tanulók érdeklődésének megfelelő, korszerű, készség fejlesztő ismeretanyag közvetítése.

Az előírt köznevelési feladatokhoz (csoportbontás, egyéni foglalkozás) szükséges pedagógus létszám biztosítása és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazotti kör kibővítése (pl. pedagógus asszisztensekkel).

Az iskola felelősségre vonása az elmaradt órák (lyukasórák) száma és a pedagógusok óráról való késése miatt.

A tanítás, tanulás hatékonysága érdekében a maximális osztálylétszámok 30 %-os csökkentése, amit nem lehet túllépni.

Az iskola és a pedagógusok felelősségre vonása a buktatásokért.

A buktatás intézményének megszűntetése az általános iskolában !

A 16 óráig nyitva tartó általános iskolára vonatkozó jogszabályok betartása, pl.

  • tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások,

  • egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,

  • tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozások,

szervezése. lehetővé teszi a tanuló minőségi felkészítését.   

A fenti elemzést is figyelembe véve hatékonyabb oktatásszervezési, irányítási és pedagógiai módszerek bevezetésére, kellő számú, jól felkészült pedagógusokra és etikusan működő iskolákra van szükség, nem pedig évfolyamszám emelésre.

Figyelem!

A pedagógusbér emelés nem emelte az oktatás színvonalát.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Vélemény a 9 évfolyamos általános iskoláról itt található! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=473&v=marad&fid=86&hol=jobb

PISA jelentésről szülőknek itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=176&v=nem&hol=bal

8-16 óráig nyitva tartó általános iskoláról itt található bővebb információ! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=315&v=marad&fid=86&hol=jobb

Az egész napos iskola az más mint a 16 óráig nyitva tartó általános iskola Lásd itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=318&v=marad&fid=86&hol=jobb

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum