Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Őszi szünet az iskolákban

A tanulók örülnek az őszi szünetnek, de a munkavállaló szülők rettegnek az ötnapos iskolai szünettől

Az őszi szünet napjain, az iskolát nyitva kell tartani és gondoskodni kell a tanulók testi épségének megóvásáról, foglalkoztatásáról és étkezésének megszervezéséről

Az őszi szünetben nem illik házi feladatot feladni!A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (4)]

Legalább hat nap az nem lehet öt nap!

A Tanév rendjéről szóló 28/2015. EMMI rendelet 5.§ (6) bekezdés szerint:

„A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő)”.

Ez csak öt nap szünet!

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet!

Az őszi szünet időpontját és a kapcsolódó intézkedéseket az iskola munkatervében kell rögzíteni.

Az őszi tanítási szünetről és a tanulók felügyeletéről és az étkezési lehetőségekről a szülőket írásban kell tájékoztatni.

A felügyeletet és az étkeztetést igényelni kell.

A munkavállaló szülőknek nincs elég szabadsága, hogy otthon maradjon kiskorú gyermekével az ősz, téli, tavaszi és a nyári szünetekben.

Figyelem!

Jogszabály értelmében az iskola módosíthatja a szünetek kezdő és befejező napját (hosszabb szünetet is adhat), ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Tanulók pedagógiai felügyelete és étkeztetése az őszi szünetben

Az szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. [2015-2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. § (6) bekezdés]

A felügyelet azt jelenti, hogy a tanítási szünetek munkanapjain az iskolát nyitva kell tartani, és gondoskodni kell a tanulók foglalkoztatásáról, testi épségének megóvásáról és étkezésének megszervezéséről, különös tekintettel a térítésmentes és kedvezményes étkeztetésre jogosult tanulók számára.

Magyarországon kb. 720 000 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult rászoruló, beteg, fogyatékos vagy nagycsaládos tanuló jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre az őszi szünetben is!

Október 22-én, csütörtökön, még kapnak ebédet a rászoruló tanulók, a következő héten - hétfőtől péntekig - már bezárják a legtöbb iskolát és a menzát az éhes gyermekek előtt.

Az állam azért gondoskodik a 720 000 tanuló ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetéséről, mert a szülőknek nincs elég jövedelme gyermekeik ellátásához.

Nem lehet egyik napról a másikra étkeztetés nélkül hagyni 720 000 tanulót.

A gyermekek étkeztetése az őszi szünetben a települési önkormányzatok feladata!

Figyelem!

Hová teszik a gyermekétkeztetésre biztosított költségvetési támogatást az önkormányzatok, ha az őszi szünet öt napján nem adnak enni a tanulóknak?

A pedagógusok számára nincs őszi szünet

„A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.” [326/2013. Kormr. 30. § (3)]

A pedagógusok munkaideje is heti 40 óra ugyanúgy, mint a munkavállaló szülőknek.

Tehát nincs személyi akadálya az iskola nyitva tartásának és a tanulók felügyeletének maradéktalan ellátásának az őszi szünetben.

Figyelem!

Mit csinálnak a pedagógusok egy hétig, ha az őszi szünetben bezárják az iskolákat? Tanmenetet készítenek, dolgozatokat javítanak, pályázatot, portfóliót írnak, vagy továbbképzésre járnak?

Szakiskolai tanulók megkülönböztetése az őszi szünetben

 1. tétel

Az iskolai rendszerű szakképzésben őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. [Szt. 26. § (3)]

 2. tétel

A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, „lehetőleg” a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani. [Szt. 38. § (2)]

Figyelem!

Az egyik bekezdés kizárja a gyakorlati képzést, a másik bekezdés előírja. Érthető ez az ellentmondás? Ráadásul szabadnap kiadása is csak lehetőség.

A kollégiumokban nincs őszi szünet

A kollégiumokban nincs őszi szünet. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat az őszi szünet idejére! Biztosítani kell számukra a teljes kollégiumi ellátást, felügyeletet, egész napos étkeztetést. De mégis haza küldik őket!

Az óvodákban nincs ősz, téli, tavaszi sem nyári szünet.

Szülők panaszolják, hogy az óvodákat is bezárják az iskolai szünetek idejére. Ez súlyos törvénysértés. (Normatíva lenyúlás, a gyermekétkeztetés költségeinek elspórolása, a köznevelési szolgáltatások megtagadása, a gyermekek veszélyeztetése, stb.)

Az őszi szünet örömei tanulói nézőpontból

A 6-8 órás tanórai foglalkozások és a 2-4 órás otthoni tanulás a után tanulók természetesen örülnek, ha nem kell iskolába járni, hat napig, nem kell tanulni (figyelni, felelni) és nem kell eltűrni az iskolai igazságtalanságokat.

Lehet pihenni, kikapcsolódni, szórakozni, játszani, szabadon mozogni (kirándulni, sportolni).

Még az sem baj, ha megpróbálják behozni lemaradásukat.

Figyelem!

Az őszi szünetben nem illik házi feladatot feladni!

Az őszi szünet problémái szülői nézőpontból

Ha a munkavállaló szülőknek van elég szabadságuk, vagy nem dolgoznak, akkor felhasználhatják a szünetet családi együttlétre, kirándulásra, közös programokra, stb.

Az is igaz, hogy nem olyan régen kezdődött a tanév, még ki sem osztották a tankönyveket, gyermeküknek még nincs érdemjegye minden tantárgyból, még egy intőt sem kaptak, még nem alakult ki bennük az iskolába járási feszültség (undor). Még a pedagógusok sem fáradtak el a sziszifuszi munkától.

Szülői nézőpontból kissé korai ez a tanítási-tanulási szünet!

A munkavállaló szülőknek sok gondot (aggodalmat) okozhat gyermekükről való gondoskodás, ha az iskola nem tart nyitva az őszi szünetben és nem látja el maradéktalanul gyermekük felügyeletét.

A munkavállaló szülők hozzászoktak, hogy az általános iskola 16-17 óráig vigyázz gyermekükre és biztosítja számukra a megfelelő étkeztetést. Most hirtelen rájuk szakadt ez a gond.

Ha az iskolák nem teljesítik nyitva tartási kötelezettségüket az őszi szünetben, akkor megnövekszik az utcán tartózkodó (csavargó), vagy a lakásból kizárt, éhező kiskorú gyermekek száma.

Szülői nézőpontból szükségtelen az őszi szünet.

Felesleges megszakítani a tanítást és ráterhelni a munkavállaló szülőkre gyermekük felügyeletének biztosítását, ameddig munkahelyükön tartózkodnak, hiszen oda nem vighetik magukkal gyermeküket.

MSZOE javaslat

Az őszi szünet hat tanítás nélküli napját ketté kell osztani három napot a téli (karácsonyi) szünet napjaihoz kel hozzáadni, három napot pedig a tavasz szünethez. 

A két hosszabb évközi szünet jobb a tanulóknak, jobb az iskolának és a szülők jobban tudják tervezni szabadságukat, szabadidejüket.

Természetesen az iskolákat nyitva kell tartani a hosszabb iskolai szünetek ideje alatt is!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)

Bővebb információt az iskolai szünetekről itt találhatnak

Egy szülői levél az őszi szünetről

A tanulók étkeztetése az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetekben itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum