Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Óvodai gyermekbántalmazás 2016.

Új nevelési módszer a kisgyermekek kezének összekötözése és szájuk leragasztása?

Ha az óvodai alkalmazottak a rájuk bízott kisgyermekkel szemben fegyelmezés címén testi, verbális vagy érzelmi erőszakot alkalmaznak, akkor elkövetik a Btk. 208 § (1) bekezdésében meghatározott kiskorú veszélyeztetése büntettet.

Az óvodában nincs fegyelmezés, de van önfegyelemre nevelés!

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi

[Lásd: Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet]

A hatékony óvodai nevelés érdekében csökkenteni kell az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszámot 1/8 arányban!Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család

Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint: „A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.”

A családi nevelés kiegészítése nem jelenti az óvodáknak kiszolgáltatott kisgyermekek fegyelmező büntetését, testi fenyítését, szidalmazását, megalázását, megfélemlítését. 

Az iskolában lehet, óvodában tilos „fegyelmezni” a gyermekeket. Az óvodában nincs fegyelmezés, de van önfegyelemre nevelés.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg.

Az óvodapedagógus alapvető feladata a szülők által rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 62. § (1) bekezdés]

Az alapprogram szerint elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.

A kisgyermek kezének összekötözése nem utal derűs, szeretetteljes óvodai légkörre.

Illegális fegyelmezés az óvodákban

Szülői panaszok sokasága jelzik, hogy a magas csoportlétszámok miatt túlterhelt, fáradt, magánéleti és anyagi problémákkal küzdő óvodapedagógusok a felügyeletükre bízott gyermek neveléséhez különböző tiltott fegyelmező eszközöket vetnek be, pl.:

Tettlegesség (lökdösik a gyerekeket, meglegyintik a fejüket, beragasztják a száját, leöntik vizzel, stb.)

Sértegetés, szidás, (a gyermek testi tulajdonságainak emlegetése: kövér vagy, buta vagy ügyetlen vagy, stb.)

Testi kényszert alkalmaznak a rosszízű ételek elfogyasztásához, vagy hagyják, hogy a gyermek éhen maradjon.

„Kiabálás”, „üvöltözés” a gyerekekkel.

Újabban sok szülői panasz érkezik be hozzánk, hogy az óvodapedagógusok és a dajkák megalázó módon kiabálnak a gyermekekkel. Egy szülőnek azért kellet elviniaz óvodából gyermekét, mert fütyürészett!

Ha az óvodai alkalmazottak nem éreznek szeretetett a gondoskodásukra szoruló gyermekek iránt, akkor legalább tiszteljék gyermeki mivoltukat. és ne bántalmazzák őket.

Figyelem!

Az Alapprogram szerint: „A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be.”

Hát jól nézünk ki!

Pedagógiai eszközök hiánya az óvodai nevelésben  

A pedagógus szervezetek és az egyes pedagógusok azt mondják, (pl. a sajtóban), hogy nincsenek eszközeik a „rosszalkodó kisgyermekek” megrendszabályozásához. Akkor milyen nevelési módszereket tanultak a főiskolákon, egyetemeken?

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését.

Ha a kisgyermekek kezének összekötözése, szidalmazása, a kiabálás, lökdösés az innovatív pedagógiai módszermódszertani szabadság része, akkor baj van az óvodapedagógusok értékrendjével.

Kiskorúak veszélyeztetése

A Büntető törvénykönyv (Btk.) 208. § (1) bekezdés értelmében: a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

További büntető tételek:

Megfélemlítés, fenyegetés 1 év

Kiszolgáltatott személy megalázása 1 év

Becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata 1 év

Bár ismereteink szerint megvalósult a gyermek veszélyeztetése, zaklatása, megalázása, megfélemlítése a szankciók mégis elmaradtak.

Ha a szülők kötözik össze gyermekük kezét vagy leragasztják a száját, az családon belüli erőszaknak minősül. és bilincbe verve viszi el a lakásából.

Ha az óvodapedagógusok teszi ugyanezt, akkor az ejnye-ejnye megjegyzésen kívül más büntetést nem kapnak érte.

Munkajogi felelősségvállalás sincs, pl. alkalmassági vizsgálat, foglalkoztatástól való eltiltás.

MSZOE törvénymódosító javaslata az óvodai csoportlétszámok csökkentésére

Az óvodai nevelés hatékonysága érdekében csökkenteni kell az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszámot, amely nem haladhatja meg a 8 főt. Törvény értelmében szülői igény estén 8 fővel indítható kistelepülési óvoda. [(Nkt. 69. § (1)]

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az Nkt. 4. melléklet határozza meg.

 

A

B

1

Intézménytípus/Oktatási forma

Csoportlétszámok

2

 

BA minimum

BB maximum

BC átlag

3

Óvoda

13

25

20

Törvény értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt, [Nkt. 24. § (7)]

Kistelepülési óvodákban általános gyakorlat a 30-35-40 fős vegyes csoport szervezése. Álláspontunk szerint az 5-6-7 éves gyermekeket nem lehet egy csoportba beosztani 3 és 4 évesekkel.

A maximális létszámmal működő vegyes csoportok kialakítása jelenleg általános gyakorlat az önkormányzati fenntartású óvodákban, ezért módosítani kell a köznevelési törvény 4. sz. mellékletétben meghatározott óvodai minimum és maximum csoport létszámot az alábbiak szerint:

Javaslat az óvodai csoportlétszámok módosítására

 

A

B

1

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2

 

BA minimum

BB maximum

BC átlag

3

Óvoda

13 4

25 8

20 6

Törvényben kell előírni a gyermekek életkora és fejlődési szintje szerint történő óvodai csoportok szervezésének szabályait. Pl. egy harmincfős óvodai gyermeklétszámot életkoruk szerint három csoportra (kis- közép- és nagycsoport), ezen belül a gyermekek egyéni fejletségi szintje szerint még legalább két-két csoportra kell osztani.

A javaslat értelmében a maximum csoportlétszám 8 fő, amelyet semmilyen körülmények közözött nem lehet túl lépni. 8+1 fő beiratkozó gyermek esetén egy 5 és egy 4 fős óvodai csoportot kell indítani.

A minimum csoportlétszám 4 fő gyermek, amelyet az igényeknek megfelelően csökkenteni lehet.

A csoportbontáshoz biztosítani kell személyi feltételeket (csoportonként kettő óvodapedagógus (két órás átfedéssel), továbbá a szükséges tárgyi feltételeket és területet (2,0 m2/fő csoportszoba).

Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célok és nevelési elvek hatékony megvalósítása érdekében javasolt 1/8 pedagógus-gyermek arány finanszírozásán kívül minden más megoldás kamu!

A kötelező óvodai ellátásban való részvétel mind a szülők, mind a gyermekek és az óvodai alkalmazottak számára kínszenvedés lesz, ha nem kerül elfogadásra a fenti csoport létszámra vonatkozó MSZOE javaslat

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Jogorvoslati lehetőségek a köznevelési intézményekben elkövetett jogszabálysértések és érdeksérelmek ügyében

Óvodai nevelés országos alapprogram teljes szövege itt található.

Pedagógusok etikai kódexe itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum