Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Ki a felelős a köznevelés színvonalának folyamatos csökkenéséért?A pedagógusok felelősek az iskolai oktatás minőségért

Az oktatás minősége az osztályteremben dől el. A pedagógusokon múlik, hogy megtanítják-e a rájuk bízott gyermekeket írni, olvasni, számolni az általános iskolában, vagy funkcionális analfabétákat, iskolaelhagyókat, „képeznek ki” tízezer számra.

Pedagógus autonómia

Amikor a pedagógus becsukja az osztályterem ajtaját, akkor saját értékrendje, világnézete és szakmai felkészültsége szerint - akár a szabályok áthágásával is - oktathatja, osztályozhatja, és fegyelmezheti a tanulókat. A szülők és a külvilág kizárva Ez a pedagógus autonómia.

Törvény értelmében a pedagógus joga, hogy a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza.  A módszertani szabadság is része a pedagógus autonómiájának.

Az iskolavezetés sem szólhat bele abba, hogy milyen módszerekkel oktasson a pedagógus, még akkor sem, ha ezek a módszerek rosszak, illetve eredménytelenek.

A pedagógus joga, hogy az iskola helyi tanterv alapján megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. A tanuló nem mérlegelhet, hogy használja-e a pedagógus által meghatározott eszközöket és felszereléseket. A szülők nem dönthetnek úgy, hogy nem vásárolják meg a pedagógus által előírt dolgokat. Ez a pedagógus autonómia.

Az oktatás színvonalát nem emeli a köznevelés jogszabályok folyamatos módosítása, a 7 színnyomású tankönyvek számának sokasága, a 20 ezerforintos iskolatáska, a megtanulhatatlan mennyiségű tananyag, sem az egyenruha bevezetése.

Egyértelmű, hogy az iskolai oktatás színvonala első sorban a pedagógusok szakmai felkészültségétől, hivatástudatától és a pedagógus-tanulók osztálytermi viszonyáról függ.

Az oktatás színvonala nem függ a pedagógusok béremelésétől!

Kinek a feladata a tanulók nevelése

A köznevelési törvény 3. § (2) bekezdése szerint: A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.

Ugyanakkor a pedagógusok azt mondják, hogy a szülők neveljék a gyermekeiket, a nevelés feladatok nem minősülnek szakmai munkának.

A pedagógusok nem szeretik, ha a szülők bemennek az iskolába és beleszólnak a nevelési kérdésekbe. Annak a szülőnek befellegzett, aki kétségbe vonja az iskola nevelési-oktatási módszereit. A szülők félnek, hogy gyermekeik látják a kárát, ha véleményt mernek nyilvánítani a pedagógusok munkájáról. Ez is hozzátartozok a pedagógus autonómiájához.

Az iskola úgy terrorizálja a szülőket, hogy túszul ejti gyermekeiket!

 A pedagógusok számára az iskolai nevelési és oktatási feladata szétválik. A tudásátadáson túlmutató nevelés feladatok szükséges rosszként, többletteherként jelennek meg számukra.

Akkor miért nevezik az iskolát nevelési és oktatási intézménynek?

Az oktatáspolitika felelős a köznevelés állapotáért a norma- és értékrendszer zavaráért

A magyar iskolarendszerben általánossá vált a normaszegés és a szabályok tiszteletének hiánya (anómia), ami első sorban a törvényhozók felelőssége.

Hogyan lehet biztonságosan tanítani és tanulni az iskolában, ha Köznevelési törvényt 2014-ben 143 helyen, 2015-ben 81 helyen módosították.

A köznevelési törvény végrehajtásáról szóló a 20/2012. EMMI rendelet pedig két év alatt 270 helyen került módosításra, nem beszélve a kapcsolódó jogszabályokon végrehajtott sorozatos változtatásokról.

A jogbizonytalanságot okozó nagyszámú módosítás igazolja a jogalkotók tanácstalanságát és hozzá nem értését.

Új Oktatási Minisztérium „felállítása”

Magyarországnak évek óta nincs Oktatási Minisztere, aki megvédi a felügyeletére bízott iskolák, iskolaigazgatók, pedagógusok érdekeit és a szülők kívánsága szerint szervezi az iskolarendszert.

Javasoljuk az önálló Oktatási Minisztérium létrehozását. Az Oktatási Miniszter tökéletesen tisztában legyen az általa aláírt oktatási rendszabályokkal, személyesen ismerje az igazgatókat, közvetlen hatásköre alá tartozzanak a tanfelügyelők, és ne az iskolaátadási ünnepségeken és más helyeken tartott beszédekkel töltse idejét. 

Figyelem!

A jogszabályváltozások miatt az iskolai szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kellene, de sok iskola évek óta nem módosította a házirendjét, a szervezeti és működési szabályzatát, helyi tantervét, mert nincs aki ellenőrízze az igazgatókat. 

Ez jogszabálysértés. Az állami fenntartású iskolák ezért évek óta törvénytelenül működnek.

Magyar iskolarendszer lényege, hogy munkahelyet biztosít többszázezer pedagógus és más oktatási szakember számára annak érdekében, hogy ellenőrizzék a tankötelezettség teljesítését, a tanulóktól behajtsák a jogos és jogtalan pénzköveteléseket, értékeljék és minősítsék a tanulók otthoni tanulásának eredményét, és leválasszák a gyermekeket a szüleikről.

ORSZÁGOS SZÜLŐI TESZT

Mielőtt létre jön a pedagógus sztrájkbizottság és az oktatásirányítók közötti megegyezés, egy országos felmérés keretében meg kell kérdezni a gyermekeik nevelésért, oktatásáért „első sorban” felelős szülőket, mit és hogyan tanítsanak az iskolában a pedagógus alkalmazottak.

A Nemzeti alaptantervet a szülőknek kell elfogadni, nem a pedagógusoknak!

A szülők szerint az ismeretátadáson kívül az iskola feladata a diákok döntéshozási, érzelem-feldolgozási készségeinek fejlesztése, jövőképének alakítása is.

Figyelem!

A pedagógusok nagy szerényen 25 pontban fogalmazták meg követeléseiket, a szülők 125 pontban.

 Bővebb információ az Országos Szülői Kérőívről majd itt!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum