Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Gimnáziumi felvételi vizsgák szigorítása

"Elitgimnáziumok" a tehetős családok gyermekeinek?

Másodrangú tanulók a szakgimnáziumokban?

Kettészakadt a magyar oktatási rendszer!

Meg kell fizetni a szakmunkás tanulókat vagy kimaradnak a szakképző iskolákból!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)A szabad iskolaválasztás korlátozását jelenti, ha szigorúbb felvételi vizsgarendszert vezetnek be a gimnáziumokba.

A többszörös túljelentkezés előnyeit élvező un. elitiskolák, különleges felvételi eszközök birtokában, évek óta szabadon válogathatnak az általános iskolát sikeresen befejező tanulók között.

A kitűnő bizonyítvány megkövetelése mellet – szóbeli elbeszélgetés formájában - vizsgálják a tanulók szüleinek iskolázottságát, munkahelyét (állásából adódó befolyását) és anyagi és vagyoni helyzetét, hogy mennyit tudnak befizetni az iskolai alapítványokba és az osztálykasszába.

Szülői panaszok jelzik, hogy szelektív a középfokú felvételi rendszerben (KIFIR) jelenleg is dúl a protekció és sokszor felmerül a szülői megvesztegetés (korrupció)gyanúja is.

Mi lesz akkor, ha szigorítják a felvételi követelményeket?

A „megnehezített” gimnáziumi felvételi vizsgát a jelenleginél kevesebb, csak speciális társadalmi helyzetben levő szülők gyermekei tudják teljesíteni.

Szülők panaszolják, hogy gyermekük valamilyen okból hátrább került a felvételi rangsorban, mint az alacsonyabb pontszámot elért másik jelentkező társuk és nem tudjá, miért.  

1. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye az általános iskolai oktatás színvonala miatt:   

Egyértelmű, hogy a szerényebb körülmények között működő kistelepülési általános iskolákban járó gyermekek hátrányba kerülnek színvonalasabb oktatást biztosító városi iskolákban tanulókkal szemben. Hiába kitűnő a tanuló bizonyítványa, ha a gimnázium által gyengébbnek minősített általános iskolából érkezet a felvételiző, akkor eleve hátrányból indul.

2. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők anyagi helyzete miatt:   

A magasabb jövedelemmel rendelkező családok tanév közben is meg tudják vásárolni gyermeküknek az iskolán kívüli oktatási szolgáltatásokat, pl. különórák, magántanár, idegen nyelvvizsga, fizetős felvételi előkészítő tanfolyamok, stb.)

3. Gimnáziumba jelentkező tanulók helyzeti előnye a szülők iskolázottságának tekintetében:   

A magasabb iskolai végzetséggel rendelkező szülők segíteni tudnak gyermekük otthoni tanulásában és iskolázottságuk példájával motiválják gyermeküket a minél eredményesebb felkészülésre.

4. Befolyásos szülők gyermekeinek helyzeti előnye a gimnáziumi felvételi vizsgán:   

A szülők vagyoni helyzete és iskolázottsága mellett sok gimnáziumban kikutatják (kikérdezik a tanulót), szülei munkahelyi státuszáról. A politikai vagy más befolyással rendelkező  szülők gyermekeit egyes gimnáziumokban előnybe részesítik a felvételinél. Persze tudunk olyan iskoláról, ahol az un. befolyásos szülők gyermekei a nem kívánatos jelentkezők közé tartoznak.

Mi lehet a célja a gimnáziumi felvételi vizsgákat megnehezítő nemrégen beharangozott oktatáspolitikai elképzelésnek?

- A gimnazisták többsége felsőoktatásban akar továbbtanulni, de nem kell annyi felsőfokú végzettséggel rendelkező tanuló, mondja az oktatáspolitika.

- Nem kell, hogy minden tanuló gimnáziumba tanuljon tovább. A „kettes-hármas” tanulók ne járjanak gimnáziumba, mondja az oktatáspolitika.

- Kevés a szakképzett munkaerő, ezért át kell irányítani a tanulókat a szakképző iskolákba hirdetik az oktatásirányítók.

MSZOE álláspont

A "szabad iskolaválasztás jogának" érvényesítése érdekében minden általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulót fel kell venni valamelyik gimnáziumba, ha kéri.

Az un. elitgimnáziumok melletti indítani kell általános műveltséget megalapozó reál és humán tagozattal rendelkező kötelező felvételt biztosító körzeti gimnáziumokat, ahol felvételi követelményként csak az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványt lehet megkövetelni.

A szakgimnáziumokban indítani kell általános gimnáziumi tagozatot (osztályokat) a körzetben lakó és az esetlegesen lemorzsolódó tanulók számára.

Minden gimnáziumban érettségizett tanuló számára nyitva van az út a szakképzésben való bekapcsolódásba, de csak új, motiváló intézkedésekkel lehet rávenni őket a szakmatanulásra.

Szakképző iskolákba járó tanulók hátrányos megkülönböztetése (többek között)

A szakközépiskolába (volt „szakiskola”) és szakgimnáziumba járó tanulóknak 15-21 munkanappal kevesebb nyári szünet jár, mint a többi tanulónak.

A szakközépiskolában a tanulóknak a pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon is elrendelhető a gyakorlati képzés.

Az együttműködési megállapodás alapján nyári szakmai gyakorlaton részt vevő szakgimnáziumba járó tanulókat nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük, hanem kihasználják munkaerejüket, idegen nyelv vagy informatikai tudásukat, a gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkező tanulókat szállító munkára kényszerítik, stb.

A gyakorlati képzést 6-22 óra között kell megszervezni, ez azt jelenti, hogy a kiskorú tanulók csak az éjszakai órákban tudnak hazaindulni, sokszor egy-két órás utazással. Törvény értelmében kiskorú tanuló éjszaka csak felnőtt kíséretében tartózkodhat közterületen.

Gyakorlattá vált a jól felkészült tanulók szándékos visszabuktatása, hogy egyes iskolák továbbtartó ingyen munkaerővel lássák el gyakorlati képzést szervező vállalkozásokat.

Szakképző iskolákban általános jelenség a kizsákmányolás és gyermekmunka.

Az iskolafenntartók kötelező vállalkozási bevételt írnak elő a szakképző iskoláik számára. Van olyan szakképző iskola, amelyik a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevétellel dicsekedhet.

A kiskorú tanköteles szakiskolai tanulók gazdasági kizsákmányolását jelenti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése, ha a tanuló juttatását nem egészítik ki a szakmai programon kívüli munkavégzésért járó munkabérrel.

Valódi motiváló eszközök a szakgimnáziumba és a szakközépiskolába járó tanulók anyagi megbecsülése

Valamennyi szakképző iskola szakképzési évfolyamán rendszeresíteni kell a tanulmányi ösztöndíjat.

Meg kell szüntetni a nyári összefüggő szakmai gyakorlatot.

Pihenő napokon és ünnepeken nem lehet gyakorlati képzést tartani.

A gyakorlati képzés csak reggel 8 órától 20 óráig tarthat.

Minden szakképzésben tanuló számára biztosítani kell az ingyenes utazás lehetőségét.

Ellenőrizni és büntetni kell azokat a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdasági vállalkozásokat, akik nem a szakmai programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek a tanulókkal.

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát vagy szolgáltatást végeznek gyakorlati képzésük során.

A kizsákmányolásról bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=hirek.php&id=68

Szelektív a magyar iskolarendszer: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=archivum.php&id=332

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum