Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Buktatják az érettségi előtt álló tanulókat! De vajon miért?

Mit tehet az érettségi előtt álló tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) a váratlan „év végi” buktatások ellen?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 1-787-7852)Szülői és tanulói panaszok jelzik, hogy sorozatban buktatják az érettségi előtt álló tanulókat az április végi május eleji osztályozó értekezleteken, az érettségi vizsgák előtt 2-5 nappal. Pedig a buktatás nem kötelező!

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az „osztályozó” értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről vagy az érettségi vizsgára bocsájtásról.

A jogszabály lehetőséget biztosít az iskolák nevelőtestületei számára, hogy az érettségi vizsga előtt pár nappal megbuktassák a tanulót.

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.

Probléma az, hogy a nevelőtestületi osztályozó értekezleteket az iskolák az érettségi vizsgák megkezdése előtt pár nappal tartják, és a tanulókat váratlanul éri, ha számukra kedvezőtlen év végi minősítést kapnak valamelyik tantárgyból, ezért a fellebbezési határidők miatt nincs lehetősége jogorvoslatra!

Buktatás a kötelező érettségi vizsgatárgyból

„Előrehozott” érettségi vizsga lehetősége

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. Korm. rendelet 12. § (15) bekezdése szerint:

A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgy esetében, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait.”

Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy ha a tanuló valamelyik érettségi vizsgatárgyból elégtelen osztályzatot kapott a tanév végén (megbuktatták), akkor a többi vizsgatárgyból még tehet érettségi vizsgát (un. előrehozott érettségi vizsgát).

Abból az érettségi vizsgatárgyból, amelyikből az év végén elégtelenminősítést kapott a tanuló, augusztus végéig javítóvizsgát kell tennie, hogy meglegyen a középfokú iskolai végzettsége, de a hiányzó érettségi vizsgát csak az októberi érettségi vizsgaidőszakban teheti le.

Mivel a bukott tanuló a sikeres érettségi vizsga esetén csak októberben kapja meg az érettségi bizonyítványát, elesik a felsőoktatási jelentkezés lehetőségétől, csak a következő tanévben jelentkezhet újra.

Mit tehet a tanuló, ha csak októberben kapja meg az érettségi bizonyítványát

 1. Elmegy dolgozni vagy eltartatja magát szüleivel és felkészül a következő évi felsőoktatási felvételre.

 2. Vagy beiratkozik valamelyik szakgimnázium első szakképzési évfolyamára és szeptember 1-én megkezdi egy érettségihez kötött OKJ szakképesítést tanulását.

Figyelem!

A tanuló érettségi bizonyítvány hiányában is megkezdheti tanulmányait, ha félévig be tudja mutatni az érettségi bizonyítványát.

Mi van akkor, ha tanuló nem érettségi vizsgatárgyból buktatják meg?

Jogszabály értelmében a felsőoktatási alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén jelentkező teljesítményét két féle módon kell értékelni, és az alábbiak szerint kell számítani:

a) a középiskolai osztályzatai alapján megállapított tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

b) érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján számított érettségi pontok kétszerezésével.

Ha a tanulót olyan vizsgatárgyból buktatták meg, amelyből nem akart érettségizni, akkor nyilvánvaló, hogy érettségizhet, és ha megkapja az érettségi bizonyítványát jelentkezhet bármelyik  felsőoktatási intézménybe, hiszen a felvételi pontszámát az érettségi vizsgán elért százalékos eredményei átlaga alapján számított érettségi pontok kétszerezésével állapítják meg.

Ha a tanuló olyan tantárgyból bukott meg, amelyik nem érettségi vizsgatárgy, akkor nincs akadálya, hogy a május-júniusi vizsgaidőszakban érettségi vizsgát tegyen.

Sikeres érettségi vizsga esetén a felvételi pontszámot az érettségi pontok kétszerezésével kell számítani.

Természetesen a hiányzó javítóvizsgát augusztus 31-ig le kell tenni. Ebben az esetben biztosítani kell a felsőoktatási előfelvételt a tanuló számára.

(Ha háromnál több tantárgyból buktatják meg a tanulót, akkor évfolyamot kell ismételnie.)

Mit tehet az érettségi előtt álló tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) a váratlan „év végi” buktatással szemben?

 1. Jogorvoslati lehetőség a jogszabálysértő évközi értékelés és az év végi minősítéssel szemben

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét. Ez a pedagógiai autonómia része! 

A tanuló, illetve a szülő csak akkor kezdeményezhet eljárást a tanulmányok minősítése ellen. ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

Mikor lehet megtámadni az év végi minősítést?

 • Ha a tanuló, szülő bizonyítani tudja, hogy az évközi érdemjegyek átlag nem a helyi tantervben meghatározottak szerint lett „kiszámítva” (számtani átlag vagy súlyozott átlag).

 • Jogszabálysértés, pl. 1,8 átlag esetén, ha az egyik tanuló év végi osztályzatát felfelé kerekítik, a másik azonos átlagú tanulót „nevelési céllal” megbuktatják.

 • Ha nincs minden hónapban érdemjegye a tanulónak és nem kapott lehetőséget a felelésre, javításra.

 • Ha nem értesítik rendszeresen a szülőt kiskorú gyermeke érdemjegyeiről.

 • Olyan érdemjegyek kerültek az osztálynaplóba, amelyek nem szerepelnek az ellenőrző könyvben.

 • Ha egy tanórán három elégtelen osztályzatot kap a tanuló egy adott tantárgyból (fegyelmezés).

 • Ha a felmérő dolgozatot nem a helyi tantervben meghatározottak szerinti időközökben (váratlanul) íratják.

 • Fegyelmezési céllal rendkívüli röpdolgozatot iratnak a tanulókkal.

 • Stb.

A tanuló, a szülő, az iskola, döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül.

Az érettségi előtt álló tanulók csak az április végén és május elején megtartott osztályozó értekezlet után ismerhetik meg év végi minősítésük eredményét. Néhány nap múlva (májusban) megkezdődnek az érettségi vizsgák, vagyis a fellebbezési határidő ideje alatt az érettségi vizsgák már megkezdődnek.

MSZOE jogszabály módosító javaslata

A jogorvoslati (fellebbezés) kérelem ügyében három napon belül döntést kell hozni, és sikeres fellebbezés esetén a megkezdett érettségi vizsgát rendes érettség vizsgának kell tekinteni.

 1. A tanuló joga különösen, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról

A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával – az utolsó tanítási napot megelőző harmincadik napig, jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2017. május 4. (csütörtök).

Ha a tanuló nem elégedetlen az évközi érdemjegyeivel vagy úgy érzi, hogy jogszabálysértő módon vagy „igazságtalanul” lettek megállapítva valamelyik tantárgyból, április 4-ig adhatja le a kormányhivatalnak címzett kérelmét iskolája igazgatójának, amelyben kéri, hogy év végi osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt kíván osztályozó vizsgát tenni.

A 30 napos bejelentési határidő tarthatatlansága!

Az érettségire felkészítő középiskolákban az osztályozó értekezleteket április végén (28-28-30-án vagy május 2-4-én ) tartják, az írásbeli érettségi pedig vizsgák május 5-én, 8-án kezdődnek.

Mit tegyen a tanuló, ha április végén vagy május elején tudja meg, hogy megbuktatták?

A tanuló az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal még nem ismeri az osztályozó értekezlet eredményét, vagyis nem ismeri év végi minősítését (osztályzatait). Tehát „megérzéseire” hagyatkozva „megelőző kérelmet” kell beadnia osztályzatainak iskolától független megállapítása érdekében legkésőbb április 4-ig.

MSZOE jogszabály módosító javaslata

A független osztályozó vizsgának akkor van értelme, ha a nevelőtestületi osztályozó értekezlet az év végi utolsó tanítási nap előtt 15 nappal kerül megtartásra, hogy a tanuló megismerhesse év végi minősítését, és legyen ideje független osztályozó vizsga letételére, ha sérelmesnek tartja valamelyik osztályzatát.

A független osztályozó vizsgákat az érettségi vizsgák megkezdése előtt 8 nappal korábban kell megtartani.

Vagy!

Az érettségi vizsgák kezdő időpontja május 15. legyen, hogy megfelelő idő maradjon a jogorvoslati kérelmek elbírálására és a független osztályozó vizsgák megszervezésére.  

Buktatás a „közösségi szolgálat” miatt

Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli. [100/1997. Érettségi rendelet 12. § (15a) bekezdés]

Nem tudni mi a haszna annak, ha megbuktathatják az érettségi előtt álló tanulókat.

Bővebb információ a független vizsgabizottságról itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum