Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Jelentkezés a középfokú iskolákba 2009. március 20-ig


Tájékoztató szülőknek!

 

Ebben a tanévben is több mint 100 000 tanuló készül iskolaváltoztatásra – arra, hogy általános iskolai tanulmányait befejezve középfokon tanuljon tovább. 

 

Minden 8. évfolyamra járó tanuló köteles jelentkezni valamelyik középfokú iskolába, tehát köteles „Jelentkezési lapot” és „Tanulói adatlapot” kitölteni, és az általános iskola által meghatározott időben, de  legkésőbb 2009. február 20-ig (péntek) azt az iskolában leadni.

 

Ha ez nem történik meg, az igazgató írásban hívja fel a tanuló és a szülő figyelmét a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos előírásokra és a felelősségre vonás (büntetés) módjaira.

 

Az általános iskola, köteles időben tájékoztatni (2008. október 31.) a nyolcadikos tanulókat és a szülőket a felvételi eljárás rendjéről és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok kitöltésének szabályairól.

 

Az általános felvételi eljárásban minden felvételre jelentkezőnek kétféle, központilag kiadott nyomtatványt kell kitöltenie: a felvételi kérelmet helyettesítő Jelentkezési lapot iskolánként és az informatikai feldolgozáshoz szükséges úgynevezett Tanulói adatlapot. A tanulmányi területeknek a Tanulói adatlapon megadott sorrendje egyben jelentkezési sorrend is, amelyet az informatikai rendszernek a felvételi kérelmek feldolgozásakor figyelembe kell vennie. A tanulmányi területek közül tehát azt kell a Tanulói adatlapon előbbre írni, amelyikre a tanuló inkább szeretne járni. A sorrendet nem iskolánként, hanem tanulmányi területekként kell beírni! (Egy iskola tanulmányi területeit tehát nem kötelező egymás után szerepeltetni.)

 

A Jelentkezési lap és Tanulói adatlap másolható, és az internetről  szabadon letölthető itt:

http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/kifir2009/kifir_adatlapcsomag_2009.pdf

Az előző évi nyomtatványok nem használhatók!

 

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók iskolájuktól ingyenesen kapják meg a nyomtatványokat, az iskola nem kérhet semmilyen térítést az adatlapok továbbításáért(fénymásolás, boríték, postaköltség, stb.).

 

Az adatlapokat a jelentkezőnek kell kitöltenie, és a szülőknek is alá kell írni, de az általános iskolának a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítania kell, ha azt a másik (esetleg különélő) szülő nem írta alá!

  

Ha a kitöltés nehézséget okoz, az általános iskolába járók kérjék az osztályfőnök segítségét! Az osztályfőnök feladata ellenőrizni, hogy a tanuló azonosító adatai, valamint az iskola adatai a Jelentkezési lapon (lapokon) és a Tanulói adatlapon helyesen vannak-e kitöltve, továbbá, hogy a választott középfokú iskola belső tanulmányi kódját (a választott osztály, fél osztály, csoport kódja) helyesen tüntették-e fel.

 

A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja a nevének közlését, és helyette megadhatja azt a „jeligét”, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény és a rangsorolás kifüggeszthető a középfokú iskolában.

 

Az esetleges reklamációk alátámasztása érdekében készítsenek másolatot a Jelentkezési lapokról és a Tanulói adatlapról, és őrizzék meg a felvételi eljárás végéig!

 

Figyelem!

Ha a tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik (6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba), a Jelentkezési lapját a szülő is megküldheti a felvételt hirdető középiskolába, a Tanulói adatlapot pedig, a Felvételi Központ részére.


A szabad iskolaválasztás lehetővé teszi, hogy a tanulók annyi iskolába jelentkezzenek, ahányba akarnak, és egy választott iskolán belül annyi tanulmányi területre, amennyit jónak látnak.

 

A középfokú iskolák már az elmúlt év őszén közzétették felvételi tájékoztatóikat, melyekben meghirdették és leírták a következő tanévben indítandó osztályaik (fél osztályok, csoportok) jellemzőit, valamint meghatározták felvételi eljárásuk rendjét. Ezek a felvételi tájékoztatók, és az egyes iskolák által indítani tervezett tanulmányi területek (osztályok, fél osztályok, csoportok) leírásai és belső kódjai megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu, továbbá a tanulmányi területek jegyzékét és a felvételi jelentkezéshez szükséges adatlapokat papíralapon is megkapták az általános iskolák. Kérjék el, mielőtt választanak!

 

Ebben az évben az egyes iskolák már nem szervezhetnek különböző tantárgyakból, helyi követelményekre épülő írásbeli felvételi vizsgákat, hanem kizárólag a központi, egységes, kompetenciaalapú magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételiken való részvételt kérhetik a hozzájuk jelentkező tanulóktól.

 

Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamára hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről a következő szempontok mérlegelésével dönthet:

a) kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy

b) a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye, vagy

c) a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján.

 

A jelentkező szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában csak akkor lehetséges, ha a középfokú iskola - a fenti c) pont alapján – a felvételi tájékoztatójában meghirdetette.

A szóbeli vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek.

 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 2009. február 23.- március 13.-ig tartanak

A szóbeli meghallgatásra a középfokú iskola legalább két napot köteles kijelölni.

 

A nyolcadik osztályosok továbbtanulásánál, azaz a 9. évfolyamra történő felvétel esetében a 1092 középfokú iskolák mintegy 55%-a az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján veszi fel a tanulókat, azaz nem tart felvételi vizsgát, illetve nem követeli meg a központi írásbeli vizsgát. A többi, 470 iskola a felvételi eljárása keretében szóbeli felvételi vizsgát is tart.

 

További fontosabb információk:

 

Az általános iskola feladata

 

Az általános iskola összegyűjti valamennyi tanulójának Jelentkezési lapjait, és megküldi a megfelelő középfokú iskolákba. A Tanulói adatlapokat szintén összegyűjti, melyek egyik példányát a Felvételi Központba küld meg 2009. február 20-ig, másik példányát elzárva őrzi a módosítás határidejéig. A Tanulói adatlapon feltüntetett tanulmányi területek sorrendje csak a Felvételi Központba jut el zárt rendszerű adatfeldolgozásra, a középfokú iskolák nem ismerhetik meg.

Az adatlapok kitöltése során ügyelni kell arra, hogy a Jelentkezési lapokon és a Tanulói adatlapon ugyanazok a (tanulói) oktatási azonosítók, középfokú iskolai OM azonosítók, valamint tanulmányi terület kódok szerepeljenek.

 

A jelentkezési sorrend módosítása

 

Az általános iskola 2009. március 19. és március 20-án egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a Tanulói adatlapot. A módosítás „új” Tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során a jelentkezések az eredetileg benyújtott Tanulói adatlapon feltüntetett iskolák újabb tanulmányi területeivel kiegészíthetők, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Az új Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti.

 

Nem szabályos kikérdezni a tanulót, hányadik helyre sorolta az adott iskolát

 

A középfokú iskolák nem ismerhetik meg a Tanulói adatlap tartalmát, az a Felvételi Központ számára készül adatfeldolgozási céllal. Amennyiben a középfokú iskola bizonyíthatóan attól tenné függővé a tanuló szóbeli felvételin elért eredménye szerinti rangsorolását, netán elutasítását, hogy a tanuló hányadik helyen jelölte meg rangsorolásában intézményük tanulmányi területeit, akkor egyéni érdeksérelem alapján a fenntartótól lehet jogorvoslatot kérni.

 

Bukott tanulók jelentkezése

 

Annak a tanulónak is, aki az első félévben valamelyik tantárgyból elégtelen eredményt ért el (megbukott), ki kell állítania, és továbbítania kell a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapokat (remélve, hogy év végére kijavítja félévi eredményét). A tanuló részt vesz a felvételi eljárásban, és megkapja az értesítést felvételéről vagy felvételi kérelme elutasításáról.

Ha a középfokú iskolába felvett 8. évfolyamos tanuló a tanév végén elégtelen eredményt ér el valamelyik tantárgyból, csak a sikeres javítóvizsga után iratkozhat be abba az iskolába, ahova felvették. Ha az iskola a felvételi eljárás során a tanulót felvette, a javítóvizsga-időszak végéig köteles fenntartani a helyet a bukott tanulónak.

 

Nyelvi előkészítő évfolyam

 

A nyelvi előkészítő évfolyamra való jelentkezést jól meg kell fontolni. A jelentkezés előtt fel kell mérni az újszerű iskolai körülményeket, a tanuló adottságait, azt, hogy tudja-e az emelt szintű (intenzív) nyelvoktatással kapcsolatos követelményeket teljesíteni. El kell dönteni, hogy vállalja-e a család, hogy a gyermek egy évvel később érettségizik, vagy egy évvel később jut szakképesítéshez, mint a vele egy időben kezdő, másik osztályba járó társai.

 

Jelentkezés a szakképző iskolákba

 

Tudni kell, hogy a szakképző iskolák közismereti évfolyamain nem folyik szakmai képzés, csak pályaorientáció vagy un. szakmacsoportos alapozó elméleti és gyakorlati oktatás.

Ezért a szülőknek és a tanulóknak választaniuk kell egy szakmacsoportot, amelybe az tanulni kívánt szakképesítés tartozik, és ki kell választaniuk azt az iskolát, ahol ilyen szakmacsoportos oktatás folyik. Részt kell venniük az általános felvételi eljárásban, és jelentkezniük kell az általuk választott szakképző iskolákban arra a tagozatra, ahol ilyen szakmacsoportban folyik az oktatás. Ha felvételt nyertek, be kell iratkozniuk a szakképző iskola kilencedik évfolyamára. Csak a 16. életévük betöltése után tanulhatnak tovább valamelyik szakképző iskola szakképzési évfolyamán, a választott szintű szakképesítés megszerzése érdekében.

Sajnálatos, de nincs garancia arra, hogy a választott szakképző iskola a közismereti évfolyamok befejezése után indítja azt a szakképzési évfolyamot, amelyet a 9. évfolyamot kezdők számára kettő vagy négy tanévvel előbb a jelentkező számára meghirdetett.

 

Jelentkezés kollégiumba vagy externátusi elhelyezésre

 

A kollégiumi felvételi eljárás rendjét, a jelentkezés határidejét az iskola igazgatója vagy a kollégium vezetője határozza meg. Ezt legalább 60 nappal a jelentkezési határidő előtt – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. A kollégiumi és az externátusi (kinnlakó, kollégiumba bejáró) elhelyezés iránti igényt az iskolai jelentkezéstől függetlenül külön kérelemben kell benyújtani.

A kollégiumi beiratkozás időpontját az iskola igazgatója vagy a kollégium vezetője határozza meg. Az időpontot legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.

Externátusi elhelyezésnél a lakhatási feltételekről a kollégium gondoskodik, de előfordulhat, hogy a tanulónak a költségekhez hozzá kell járulnia.

 

 

Általános iskolát befejezni nem tudó 16 éven felüli tankötele tanulók jelentkezése

 

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti 8 évfolyamos általános iskola esetén a 16. életévét.

 

Az a tanuló kinek tankötelezettsége 18 éves koráig tart, de 16 éves koráig nem tudja befejezni az általános iskolát, köteles továbbtanulni, vagyis köteles jelentkezni a kötelező felvételt biztosító szakiskolába vagy a felzárkóztató oktatásba vagy a felnőttoktatásba.

 

Ha a tanuló betöltötte a 16. életévét, és nem végezte el az általános iskola 6. évfolyamát, az általános iskola a tanítási év végén kérelem hiányában is kezdeményezi a tanuló átvételét a kötelező felvételt biztosító szakiskolába, amennyiben az iskolában nem folyik felnőttoktatás, illetve a tanuló nem kívánja ott folytatni a tanulmányait.

 

Szóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum