Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Törvény szabályozza a kiskorú tanulók felügyeletét és védelmét az iskolában


Az utóbbi időben nyilvánosságra került rendkívüli események bizonyítják, hogy az iskoláknak komolyan kell venni a törvényi rendelkezéseket, a szülőktől átvett felügyeleti jogot és kötelezettségeket.

 

A Közoktatási törvény 121. § 11. pontja szerint: az óvodák, iskolák és kollégiumok gondoskodnak a rájuk bízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként tartott kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt;

(Kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak is, akik nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson.)

 

A tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti és az óraközi szünetben a felügyelet megszervezése az iskola feladata, tehát mulasztásos törvénysértés, ha az iskola létszámhiányra, vagy más okra hivatkozva, nem biztosítja a tanulók állandó pedagógiai felügyeletét ezekben az időszakokban is.

 

Hogyan lehet megóvni az iskolában tartózkodó tanuló testi épségét, erkölcsi védelmét, ha az óraközi szünet után nem megy be a tanórára, és senki sem tudja, hol van, ráadásul nem is keresik meg?

 

Nem megoldás, hogy beírunk egy igazolatlan órát a hiányzónak, aki lehet, hogy kábítószert hatása alatt fekszik egy zugban, „szerelmi életet él valamelyik iskolatársával”, esetleg rosszul lett, vagy öngyilkosságra készül valahol, legjobb esetben csak lóg az óráról. (Tudomásunk van olyan esetről, amikor a tanuló kiugrott az iskola második emeletéről és csak három óra múlva keresték és találták meg.)

 

Álláspontunk szerint az óraközi szünet után a tantárgyi pedagógusnak minden osztályban névsorolvasást, vagy egy ügyeletes tanuló, „hetes” jelentése alapján létszámellenőrzést kell tartani, ha egyetlen tanuló is hiányzik azonnal „riadót kell fújni” és a keresésére kell indulni.

 

A törvény értelmében az iskolavezetés egyértelműen felelős az előírt felügyelet elmulasztásából adódó, károkért, balesetekért, a testi-lelki erőszakért, a tanuló testi épségét vagy erkölcsét veszélyeztető más eseményekért.


A szülői felügyelet átadása

Tizennyolc éves koráig minden magyar gyermek kiskorú. A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni.

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét foglalja magában.

 

Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét. A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába, amelyet a családjogi törvény szabályoz.

 

A nevelési-oktatási intézmény a gyermek felvételével gondozói kötelezettséget vállal, amelyet gondozói jogviszonynak kell tekinteni. A gondozó feladatai közé tartozik a kiskorú jellemének, egyéniségének formálása, értelmi fejlődésének alakítása, vagyis a gondozott nevelése.

 

A gondozás ugyanakkor nemcsak felkészítést, hanem megőrzést, felügyeletet is jelent. Felügyeleten a közoktatási törvény azt érti, hogy gondoskodni kell a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az intézménybe való belépésétől annak jogszerű elhagyásáig. (Természetesen nem fele a nevelési-oktatási intézmény azért a tanulóért, aki például a hétvégén bemászik az iskolaablakon, és ott megsérül.)

 

Amikor a szülő rábízza gyermekét az óvodára, az iskolára és a kollégiumra, azt abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak róla. A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

 

Sajtóreferens: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) vagy Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum