Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Diákigazolvány 2017.

Nyerészkednek a közlekedési vállalatok?

Jogszabálysértés követnek el a közlekedési vállalatok, ha nem adják ki az utazási bérletet vagy a menetjegyet az iskolába beiratkozott tanulóknak azonnal!

Ideiglenes diákigazolvány helyett iskolai igazolás!Az iskolakezdő és iskolát váltó tanulóknak teljes áru menetjegyet és bérletet kell váltani, mert a közlekedési vállaltok nem fogadják el az iskolák által kiállított igazolást az utazási kedvezményekre való jogosultságról.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § értelmében:

  1. Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig az iskola intézmény a jogosult tanuló kérésére meghatározott tartalmú igazolást ad ki, mely igazolja a diákigazolványban foglaltakra való jogosultságot.

  2. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül.

  3. Az iskola által kiállított igazolás –a kiállításától számított 60 napig érvényes.

Figyelem!

Az igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki.

IGAZOLÁS ADATTARTALMA

a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

1. Az igazolás sorszáma.

2. Az igazolás érvényességének vége.

3. A jogosult

a) neve,

b) Nktv.-ben vagy Nftv.-ben meghatározott azonosító száma,

c) születési helye és ideje,

d) lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe),

e) tanuló vagy hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje:

ea) nappali,

eb) esti,                              

ec) levelező,

ed) távoktatás/más sajátos.

4. Az igazolás kiállításának oka:

a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van,

b) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás,

c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján kiállított igazolás.

5. Az igazolás kiállításának célja: „igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az igazolás érvényességi idejének végéig jogosult.”

6. Az igazolás típusa:

a) diákigazolvány helyett kiállított igazolás,

b) pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás.

7. Az igazoláson szereplő intézményi adatok:

a) a jogviszonyt igazoló intézmény

aa) neve,

ab) feladatellátási helyének címe*,

b) második intézmény:

ba) neve,

bb) feladatellátási helyének címe,

c) gyakorlati képzési hely:

ca) neve,

cb) címe.

8. Az igazolás kiállításának helye és ideje.

9. Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása.

10. Az intézmény bélyegzője.

11. Kétdimenziós vonalkód, amely a fentiek közül egyes adatokat, köztük a jogosult nevét és címét, valamint hitelesítést tartalmaz

Utaztatás az iskolába, óvodába 2017. itt!

Utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletről szülőknek

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum