Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Lemorzsolódott tanulók vissza az iskolába!

Meg kell védeni a 16 éven felüli tanulókat az iskolák önkényes intézkedéseitől és saját maguktól!Statisztikai adatok szerint az utóbbi években több tízezer 16 éven felüli tanulót távolítottak el az iskolákból jogtalanul vagy kényszerítettek arra, hogy önként szakítsák meg tanulmányait az adott iskolában.

Általános gyakorlat, hogy a tanulói jogviszony megszűntetésével kapcsolatos iskolai döntést a szülők végítéletnek tekintik és a tanuló véglegesen kikerül az iskolai rendszerű oktatásból (lemorzsolódik).

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 60. § (2) bekezdés értelmében gyermekük újabban már 25 éves koráig vehet részt nappali rendszerű iskolai oktatásban.

Az évek során „lemorzsolódott” 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, éves kiskorú és nagykorú tanulók - a szabad iskolaválasztás jogán - bármikor beiratkozhatnak, bármelyik állami fenntartású iskolába. Visszaülhetnek az iskolapadba! Nem lehet elutasítani a jelentkezésüket, azzal, hogy túlkorosak.

Nincs olyan jogszabály, amelyik kimondja, hogy, hogy a 16 éven felüli tanuló nem vehet részt nappali rendszerű iskolai oktatásban.

Ne fogadják el, ha az iskola azért szünteti meg gyermekük tanulói jogviszonyát, mert elmúlt 16 éves, és csak a felnőttoktatásban folytathatja tanulmányait. Nincs olyan jogszabály, amelyik előírja, hogy a 16 éven felüli tanulók csak a felnőttoktatásban tanulhatnak tovább.

Nem lehet kirekeszteni az ingyenes oktatásból azokat a tanulókat, akik nehezebben kezelhetők, nagyobb az igazságérzetük, észreveszik az iskolai szabálytalanságokat, esetleg többet hiányoznak, vagy éppen fizetési hátralékuk van.

Meg kell védeni a 16 éven felüli tanulókat az iskolák önkényes intézkedéseitől!

A 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonyát csak fegyelmi tárgyalás határozata alapján lehet megszűntetni  

A 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonyát csak súlyos fegyelmi vétség esetén, jogszabályban előírt, és szabályosan lefolytatott fegyelmi tárgyalás keretében bizonyítottan alapos indokkal lehet megszüntetni.

A tanulói jogviszonyt megszüntető határozatban az iskolai köteles feltüntetni, hogy a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskola azonos évfolyamán.

A fegyelmi határozatnál alkalmazni kell a tankötelesekre vonatkozó szabályokat, vagyis a szülő kereshet gyermekének másik iskolát. A nagykorú tanuló is élhet a szabad iskolaválasztás jogával.

Ha a szülő vagy a tanuló nem talál másik iskolát, amelyik felveszi, akkor a fegyelmi döntést hozó igazgatónak kell segítséget nyújtania az új iskola megtalálásában.

Ha az igazgató sem talál másik iskolát az iskolából fegyelmi határozattal kizárt tanuló számára, akkor köteles megkeresni az Oktatási Hivatalt, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára.

Újra kell gondolni a tanulói jogviszony megszüntetésének okait

1. A jelenlegi tanulóellenes törvényi rendelkezés szerint megszűnik a 16 éven felüli (már nem tanköteles) tanuló tanulói jogviszonya, ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásulvételének napján. [Nkt. 53. § (2)  g) pont]

Álláspontunk szerint nem elég, hogy az iskola tudomásul veszi a szülő és a tanuló bejelentését. Az iskolának vizsgálnia kell, hogy a szülő és a tanuló közös döntése-e a tanulói jogviszony megszűntetése.

Vizsgálni kell, hogy a szülő milyen szándékkal akarja megszüntetni kiskorú gyermeke tanulói jogviszonyát, például nem akarja eltartani, munkába akarja állítani (közmunkába), stb.

Vizsgálni kell, hogy a 16 éven felüli, de még kiskorú tanuló a szülő beleegyezése nélkül akar kimaradni az iskolából, és el akarja tartatni magát szüleivel vagy csavarogni akar.

A vizsgálat után az iskolának írásbeli határozatot kell hozni a bejelentés elfogadásáról.

A határozatba és a kiadott bizonyítványba záradékként be kell írni, hogy a tanuló 25 éves koráig folytathatja tanulmányait a nappali rendszerű iskolai oktatásban.

2. Ha a 16 éven felüli tanuló tanulói jogviszonyát fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. [Nkt. 53. § h ) pont]

Álláspontunk szerint fizetési hátralék miatt a tanulót nem lehet eltávolítani az iskolából, ezt az előírást törölni kell a törvényből. Az ingyenes köznevelésben nem keletkezhet semmilyen fizetési hátralék. A jövedelem nélküli tanulóktól semmilyen indokkal nem lehet pénzt követelni. Szándékos károkozás esetén a tanulótól csak akkor követelhető kártérítés, ha munkába állt és megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

Természetesen, ha a szülő tartozik az iskolának, pl. tandíjjal akkor azt köteles kifizetni, de gyermekét nem lehet kizárni a köznevelési szolgáltatásokból.

Persze a jogtalanul követelt osztálypénz megtagadása vagy az ingyenessé körébe tartozó tanulmányi kirándulás, erdei iskola költsége nem számit tartozásnak.

3. Törvény értelmében megszűnik a már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya, ha az iskolai kötelező foglalkozásairól 30 óránál igazolatlanul többet mulasztott. [Nkt. 53. § (4)]

Álláspontunk szerint a tankötelezettségüket teljesített 18 éves koráig kiskorú tanulók esetén ugyan azokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a tankötelesek mulasztásánál, vagyis igazolatlan hiányzás miatt a tanuló jogviszonyt nem lehet megszűntetni.

(Az igazolatlan hiányzással kapcsolatos szankciókat jobb iskolák nem is alkalmazzák.)

A tanulói jogviszony szüneteltetése

A Köznevelési törvény (Nkt.) 56. § (3) bekezdés szerint: „Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.”

A szülők és a tanulók többsége nem ismeri a szüneteltetés lehetőségét, pedig ezzel a jogosítvánnyal élve megállítható az iskolák pusztitó tevékenysége, amit a 16 éven felüli tanulók körében végeznek.

Álláspontunk szerint, ha a 16 éven felüli tanuló saját elhatározásából akar kimaradni az iskolából, akkor az iskola köteles tájékoztatni arról, hogy kérheti a tanulói jogviszonyának szüneteltetését.

A szelektív középfokú felvételi eljárás problémája

A középfokú beiskolázás szabályait (KIFIR) is újra kell gondolni. Ha a tanuló nem tanköteles, akkor sokszor elutasítják az un.  „túlkorosok” a jelentkezését vagy beiratkozás után kiteszik a középfokú iskolából (évi 10-12  000 fő)

Álláspontunk szerint az általános iskolát sikeresen befejező tanulókat életkoruktól és tanulmányi eredményüktől függetlenül fel kell venni középfokú iskolába. 24 éves koráig a tanuló nem lehet túlkorosnak nyilvánítani.

Tanítási év közben az felvételt biztosító iskola semmilyen indokkal sem szüntetheti meg a 16 éven felüli tanulók tanulói jogviszonyát.

Továbbtanulási, pályaválasztási, iskolaválasztási tanácsadás

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. (Nkt. 18. §)

A pedagógiai szakszolgálat feladata a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és az iskola nélkül maradó tanulók segítés, hogy felvegyék őket valamilyen iskolába.

Hát ez nem működik.

Hiába javasoljuk a szülőknek, hogy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi pedagógiai szakszolgálatot elhelyezési kérelműkkel. Eddig mindenkit elutasítottak. Akkor minek vannak?

Összefoglalás

Általános gyakorlat, hogy a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iskolai döntést a szülők végítéletnek tekintik és a tanuló véglegesen kikerül az iskolai rendszerű oktatásból (lemorzsolódik).  

 

A szülők és a tanulók nem ismerik a szüneteltetés lehetőségét.

A lemorzsolódók azt hiszik, hogy csak a felnőttoktatásban vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben tanulhatnak tovább az érdeklésüknek megfelelő szakképesítés megszerzése érdekében. Véleményünk szerint ez súlyos tévedés!

Törvény értelmében a tanulót - fegyelmi eljárás keretében – el lehet tiltani az adott iskolában a tanév folytatásától, de nem lehet kitiltani az ország összes iskolájából.

Álláspontunk szerint a tanulói jogviszonyt megszüntető határozatban az iskolai köteles feltüntetni, hogy a következő tanévben a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskola azonos évfolyamán!

Figyelem!

A tankötelezettség teljesítése után bekövetkező iskola elhagyási hullám megszűntetése érdekében törvényi garanciákat kérünk a 16 éven felüli tanulók védelmére, hogy megkezdett tanulmányaikat tovább tudják folytatni a tankötelezettségük teljesítése után is, és be tudják fejezni a középfokú iskolai tanulmányaikat.

Figyelembe véve tanuláshoz való jogot a 16 éven felüli tanuló csak saját döntése alapján maradhat ki az iskolai rendszerű oktatásból, kitiltani nem lehet őket, ezért a köznevelési rendszernek olyan továbbhaladási utakat kell biztosítani, amely minden tanulót be tud fogadni.

FŐSZEGY álláspont

A szülői egyesületek nem kifogásolták a tankötelezettség leszállítását 16 éves korra. Úgy éreztük, hogy nagy segítség lesz azoknak a tanulóknak, akik meg akarnak szabadulni az igazságtalan iskolarendszertől, az iskolába járás nyűgétől és inkább munkába akarnak állni.

Az más dolog, hogy a hozzá nem értő jogalkotók olyan élettől elszakadó jogszabályokat kreáltak, amelyek teljes zűr-zavart okoztak ezen a területen is, lehetővé téve a tanulók szelektálását, amely eddig kb. 120 000 tanuló lemorzsolódását eredményezte.

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

A 16 éven felüli, már nem tanköteles tanulók védelme itt:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=370&v=marad&fid=157&hol=jobb

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum