Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Illegális „osztálypénz”, csoportpénz vagy

 

Szülői Alapítvány?Sokkolja a gyermekeik neveléséért, oktatásáért elsősorban felelős szülőket a szeptemberi tanévkezdéskor és tanévközben megkövetelt osztálypénz (óvodában csoportpénz) és más illegális pénzkövetelés egyre növekvő összege.

A köznevelési közszolgáltatások - alaptörvényben garantált - ingyenes igénybe vétele jelenleg nem feltétlenül jellemzője a köznevelésnek.

Ki merjük jelenteni, hogy az iskola és a család, a szülők és a pedagógusok, a tanulók és a tanárok közötti megállíthatatlannak látszó elidegenedési folyamat legfőbb oka a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos szülői kiadások állandó, és sokszor indokolatlan növekedése és az iskolai demokrácia hiánya. 

Mivel az jogszabályi előírások nem tudják megfékezni, az illegális pénzszerző tevékenységet, és az oktatási intézmények nem tanúsítanak önmérsékletet ezen a területen, ezért javasoljuk az óvodai, iskolai szülői közösségeknek, hogy az óvodai csoportpénz és az osztálypénz gyűjtése helyett válasszanak törvényes utat és alapítsanak Közhasznú Szülői Alapítványokat (KÖSZA).

Az óvodai, iskolai "Szülői" Alapítvány alapításának előnyei

Ha a szülők úgy érzik, hogy anyagi eszközökkel szeretnének hozzájárulni "szeretett" óvodájukban vagy iskolájukban folyó nevelés, oktatás színvonalának emeléséhez, a gyermekek, tanulók és a pedagógusok munkájának jutalmazásához, akkor válasszák a törvényes utat és alapítsanak intézményi Szülői Alapítványokat.

Az intézményi Szülői Alapítvány önálló jogi személy, adószámmal rendelkezik, bankszámlát nyithat, ezért számlaképes. Nem zsebbe szedi a szülők önkéntes hozzájárulását és a külső támogatók (vállalkozók) támogatását, hanem hivatalosan átutalással bankszámlán kezeli a pénzeket, számla ellenében.

Figyelem!

Szülői panasz, hogy az óvodai, iskolai szülői szervezet azért esik el sok szponzori támogatástól, mert nem tud számlát adni a pénzbeli és természetbeni támogatások átvételéről.

A közhasznú Szülői Alapítvány célja lehet pédául 

  • Az óvodába, iskolába járó gyermekek, továbbá családjuk anyagi érdekképviselete, különös tekintettel az esélyegyenlőség megteremtésére.

  • A gyermekeik érdekében eljáró szülők összefogása az oktatási intézménybe járó, gyermekek, tanulók nevelési, tanulási körülményeinek javítása és az óvodai nevelés, iskolai oktatás színvonalának emelése érdekében.

  • Együttműködés az iskolai (óvodai) szülői szervezettel, az iskolavezetéssel (óvodavezetéssel) és az iskolai tanulóközösséggel annak érdekében, hogy az érintettek minden területen betartsák a közoktatás ingyenességére és az óvodáztatással, iskoláztatással kapcsolatos állami támogatások kiosztására vonatkozó rendszabályokat.

A Szülői Alapítvány feladatai lehetnek többek között

  • A gyermekeik érdekében eljáró szülők összefogása az intézménybe járó, gyermekek, tanulók nevelési tanulási körülményeinek javítása érdekében.

  • A tanítási időn kívüli szabadidős programok anyagi támogatása.

  • Az iskola érdekében kimagasló munkát végző szülők és pedagógusok jutalmazása.

  • Az iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális, sport és más versenyeken részt vevő tanulók felkészülésének anyagi támogatása, az eredményt elérők természetbeni és pénzbeli díjazása.

  • A tanítási időn kívüli szabadidős programok anyagi támogatása.

  • Óvodai, iskolai szülői magatartási kódex megalkotása.

Figyelem!

A szülői alapítványnak nem lehet célja, hogy finanszírozza az intézmény dologi kiadásait,  a kötelező eszközök és a felszerelések listáját, amelyeket a fenntartónak az óvoda, iskola költségvetésében kell terveznie.

Az alapítvány bevételi forrásai

A fő pénzforrás a külső támogatók anyagi és természetbeni hozzájárulása (adományok gyűjtése), pályázatok elérése, szponzorok felkutatása.

Az óvoda, iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek valamint a szülők és pedagógusok önkéntes befizetései.

Az iskola vagy a fenntartó által átadott pénzek, valamint a szülők és pedagógusok támogatása adójuk 1%-ával.

"Papírgyűjtés" vagy más kollektív szülői és tanulói pénzszerző tevékenység eredménye (iskolabál, tombola, vásárok és más rendezvények szervezése, stb.)

A befolyt összeget az alapítvány alapszabályában megfogalmazott célszerinti tevékenységek finanszírozására kell felhasználni. A pénzfelhasználásról a szülői kuratórium dönt.

Figyelem!

Az köznevelési intézmények kifehérítése és a jobb szülői közérzet érdekében javasoljuk a szülőknek, hogy minél előbb alapítsák meg az óvodai, iskolai Szülői Alapítványokat.

(A Szülői Alapítvány sajátossága, hogy összeférhetetlenség miatt a pedagógusok nem lehetnek a kuratórium tagjai.)

Az osztálypénz (csoportpénz) kezelése a jelenlegi helyzetben a bankszámlanyitás

Egyes bankok szolgáltatása az ingyenes osztálypénz számla.

A szülőktől kikövetelt, vagy önkéntesen befizetett pénzek kezelésének átláthatósága érdekében javasoljuk, hogy az osztálypénz (csoportpénz) beszedését vállaló szülők nyissanak egy osztálypénz számlát (a saját érdekükben is). A házi kassza, sok visszaélésre adhat okot.

A beszedett pénzekről minden esetben elismervény kell adni.

Az osztálypénzfizetés önkéntes vállalás, ezért a szülőket nem lehet kényszeríteni (felszólítani) fizetésre.

Az illegálisa megszavaztatott osztálypénzt nem lehet behajtani.

A nem fizetők nevét nem lehet a faliújságra kitenni (adatvédelem), nem lehet a "közösségi oldalakon" személyiségi jogot sértő módon pellengére állítani, nem illik kiközösíteni.

A nem fizető szülők gyermekeit nem lehet az osztálypénzből vásárolt szolgáltatásokból kizárni.

Az törvényesen és etikusan működő önkormányzati óvodákban és az állami fenntartású iskolákban az ebédpénzen kívül semmilyen pénzt nem lehet beszedni (gyűjteni) a szülőktől.

Ha az oktatáspolitika úgy dönt, hogy a szülők anyagi hozzájárulás szükséges a nevelési, oktatás intézmények fenntartásoz és működtetéséhez, akkor véleményünk szerint, jogszabályban kell előírni, hogy a szülők, hogyan járulhatnak hozzá az ingyenes nevelés, oktatás költségeihez.

Ha a törvényhozók sem értenek egyet az osztálypénz intézményével, akkor törvényi úton kell megszűntetni kényszerű intézményi pénzgyűjtéseket.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

Ha igen, akkor miért nem?

Az osztálypénzről itt találhatnak részletes elemzést:

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum