Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Igazgató kiválasztás 2018.

 

Az iskolaigazgatókat nem választják, hanem „kiválasztják”

 

Ha az iskolába járó tanulók szüleinek 2/3-a támogat egy igazgatói beosztásra pályázót, akkor az oktatásért felelős miniszter köteles elfogadni az adott szülői közösség döntését.

 

FŐSZEGY sajtószóvivő 06-30/433-8754

  

 

A területileg illetékes Tankerületi központ a fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és megbízására, megbízásának visszavonására javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a budapesti székhelyű Klebelsberg központ útján.

 

„Az intézményvezetők kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.” [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)]

 

A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a Tankerületi központ és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

 

Az intézményvezetői beosztás ellátására pályázók vezetési programjának véleményezése

 

A Tankerületi központ a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatosan

 

az intézmény alkalmazotti közössége (pedagógusok és más munkavállalók),

 

az iskolaszék (ha van),

 

a szülői szervezet, közösség,

 

az iskolai diákönkormányzat

 

véleményét.

 

Figyelem!

A véleményezők körének támogató vagy elutasító véleménye a pályázók vezetői programjáról csak tájékoztató jellegű melléklete a munkáltatói intézkedéseket tartalmazó dokumentumoknak.

A Tankerületi központ dönthet úgy, hogy olyan pályázót támogat, akit a pedagógusok és a szülők nem javasolnak.

A vélemények beszerzésének elmulasztása törvénysértés, de a véleményeket nem kell figyelembe venni!

 

Az iskolaigazgatók (intézményvezetők) „kinevezésének” mente

 

A munkáltató Tankerületi központ feladata

 

Pályázat kiírása és nyilvánosságra hozatala

 

A pályázat véleményezésére jogosultak tájékoztatása (értesítése) és az írásos vélemények begyűjtése.

 

A munkáltatói intézkedés dokumentumainak megküldése a középirányító szervnek (Klebelsberg központ).

 

 A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó javaslat elkészítése és megküldése a Klebelsberg központnak.

 

Az logikusnak tűnik, hogy a munkáltató választja ki beosztottjait, az általa fenntartott köznevelési intézmények vezetőit.

 

Az viszont nem logikus, hogy az iskolahasználó szülőknek is véleményezni kell a vezetői programot, és szavazniuk kell a pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról, akkor is, ha véleményüket a fenntartó nem köteles figyelembe venni.

 

A Klebelsberg központ feladata

 

A középirányító szerv összegyűjti tankerületi központok által megküldött munkáltatói dokumentumokat, ellenőrzi és továbbítja az oktatásért felelős miniszternek.

 

Nincs törvényi akadálya annak, hogy az oktatási központ megváltoztassa a tankerületi javaslatokat és valamilyen nézőpontból kihúzzon valakit az eredeti listáról.

 

Az oktatásért felelős miniszter feladata

 

A Tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét – a törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek véleményének kikérésével és a fenntartó javaslata alapján – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. [Nkt. 68. § (1)]

 

Az oktatásért felelős miniszter saját hatáskörében - függetlenül a szülők véleményétől - saját belátása szerint dönt az intézményvezetők megbízásáról és felmentéséről (mérlegelési jog).

 

Figyelem!

 

A véleményezők körének támogató vagy elutasító véleménye a pályázók vezetői programjáról csak tájékoztató jellegű melléklete a fenntartói javaslatnak, érdemben nem befolyásolja a miniszteri döntést.

 

Intézményi szülői szervezet (közösség) feladata

 

A szülői szervezet elnöksége a véleményezésre megküldött pályázati dokumentumok alapján tájékoztatja a szülőket a pályázók személyéről és programjukról.

 

Az „osztályszintű” szülői közösségek által delegált szülői képviselők - az elnök által összehívott „iskolaszintű” szülői szervezeti ülésen - megvitatják a pályázati programot vagy programokat, majd az összegyűjtött szülői vélemények alapján megszavazzák az általuk támogatott pályázó személyét.

 

Az írásos véleményt átadják regnáló iskolavezetésnek és dokumentálják az ülést (meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv).

 

A szülői szervezeti ülésen a pályázati programmal kapcsolatban kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye (szavazatok száma) közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. [Nkt. 67. § (8)]

 

Javaslatok:

 

A befolyásolás (megfélemlítés) lehetőségének elkerülésének érdekében a szülői szervezet véleményező összejövetele a fenntartó képviselői számára nem nyilvános.

 

Nem a szülői szervezet vezetője véleményez „egyes szám első személyben”, nem a saját véleményét írja alá, hanem az összes szülő véleményét közvetíti a fenntartó felé. (Szülői panasz!)

 

A szülői szervezet nem köteles indokolni a véleményét!

 

A szülői szervezet véleményének beszerzése kötelező, de a szülők nem kötelesek véleményt nyilvánítani.

 

A vezetői program szakmai véleményezéséhez  az Oktatási Hivatal által nyilvántartott köznevelési szakértőt kell biztosítani a laikus szülők számára, amelynek költségeit a fenntartó az iskola költségvetésében tervezi (min. 100 000 Ft).

 

Figyelem!

A Tankerületi központ, mint munkáltató, jelenleg indoklás nélkül elutasíthatja annak az igazgatói álláshelyre pályázónak a pályázatát, akit az összes szülő támogat!

Ezért javasoljuk: ha szülők 2/3-a támogat egy pályázót, akkor a Tankerületi központ és az oktatásért felelős miniszter köteles elfogadni az adott szülői közösség döntését.

Máskülönben nincs értelme a sok hercehurcának!

 

Igazgatói kinevezés az egyházi és magán köznevelési intézményekben

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum kivételével más állami fenntartású (pl. gyakorlói iskola), az egyházi és magán köznevelési intézmény, valamint a többcélú intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. [Nkt. 68.§ (2)]

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum