Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A tanulói adatlap módosítása a középfokú iskolai felvételnél


Az általános iskola március 19-én és 20-án (csütörtökön és pénteken) egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a jelentkezési sorrendet tartalmazó tanulói adatlapot. Ez a lehetőség azért fontos, mert a felvételi eljárás során a tanulók és szüleik sok olyan tapasztalatra tesznek szert, amelynek alapján eredeti elképzelésük megváltozhat.

 

Ha a tanuló több iskolába vagy több tagozatra jelentkezett és a neve több helyen is szerepel a felvehető tanulók névsorában, akkor a felvételi jegyzékek ismeretében szabadon dönthet, hogy megmarad az eredeti elképzelése mellett, vagy más sorrendet alakít ki a választott tagozatok, illetve iskolák között. Ez utóbbi esetben módosított tanulói adatlapot kell kitöltenie.

Ha a tanuló az általa fontosnak tartott helyeken nem teljesítette a felvételi követelményeket, vagy nagyon hátul szerepel a rangsorban, célszerű megpróbálnia az iskolákkal egyeztetve olyan tanulmányi területet találni, amire nagyobb eséllyel veszik fel.

 

A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület (osztály, fél osztály, csoport) írható be, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyezetés alapján jelölhető meg, de új iskolát egyáltalán nem lehet beírni!

Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

A módosítás egy új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.


.

A felvételi sorrend megállapítása

 

Akár van felvételi vizsga, akár nincs, a középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tanulmányi területenként (osztályonként, félosztályonként, csoportonként) elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket (felvételi rangsort).

Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni.

 

Fontos tudni, hogy a felvételi követelményeket teljesítő tanulók száma nem azonos a ténylegesen felvehetők számával! Az indítandó osztályok maximális létszámát az iskola fenntartója meghatározza, ennél több tanuló akkor se vehető fel, ha a követelményeknek többen is megfeleltek!

 

Az iskolák általában nem utasítanak el minden "létszámon felüli" tanulót, mivel nem tudhatják, hogy a hozzájuk jelentkezett tanulók az iskolát hányadik helyen jelölték meg, és hogy hány tanulót vesznek fel más iskolába, a jelentkező által előbbre sorolt helyre.

 

Azok a tanulók, akik teljesítették a felvételi követelményeket, de nevük a lista végén van, még reménykedhetnek abban, hogy az előttük szereplők egy része más iskolába nyer felvételt.

 

A lista az utólag, a tanulói adatlap módosításakor jelentkezők miatt változhat!

A számítógépes rendszer (KIFIR) által besorolt jelentkezők miatt előfordulhat, hogy nem vesznek fel olyan tanulókat, akik megfeleltek a felvételi követelményeknek, és a lista szerint „beleférnének" az osztálylétszámba is. Ilyen eset azonban valószínűleg ritkán fog bekövetkezni.

 

A felvétel elutasítása

Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni.

 

Jogorvoslati lehetőség

A középfokú iskolában tájékoztató jelleggel nyilvánosságra hozott felvételi jegyzékkel kapcsolatban a jelentkező észrevételt tehet, amelyet az iskola saját belátása szerint vehet figyelembe. Jogorvoslatra (fellebbezésre) csak az iskola által hozott végleges felvételi értesítés kézhezvétele után van lehetőség, amelyet legkésőbb április 27-ig el kell küldeni a jelentkező címére és az általános iskolába.

A nyilvánosságra hozatal után az iskola – a jogos észrevételek által indokolttól eltekintve – már nem változtathatja meg a felvételi sorrendet, de azokat a tanulókat, akik utólag, a tanulói adatlap módosításával jelentkeztek az adott tagozatra, be kell sorolni az eredményük által indokolt helyükre.

 

Előnyberészesítés

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetet az iskola házirendjében kell szabályozni.

 

Az „ideiglenes” felvételi jegyzéket - március 17-ig tájékoztatás céljából nyilvánosságra kell hozni.

A felvételt hirdető iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel.

A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult.

 

A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő - legkésőbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig - kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

Ha a szülő nem kéri a jelige használatát, a jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelentett ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes adataival hozzák nyilvánosságra,

 

Nem illik a felvételi sorrendet az iskola kapujára kiszögezni!

 

A jogorvoslati eljárás

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a közoktatási törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

 

A közoktatási törvény értelmében a jelentkezés elutasítása esetén, valamint a felvételi eljárás során feltételezett minden érdeksérelem vagy szabálytalanság ügyében a tanuló, illetve a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül (de lehetőleg azonnal) - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

 

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűleg valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell.

 

Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás június 1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll. A 6 és 8 évfolyamos iskolákban csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert. Nem jó a tanulónak, ha az általános iskola megtudja, hogy el akart menni onnan, de nem sikerült!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben kifogás merül fel az iskola intézkedésével szemben, akkor először az iskola igazgatójához kell fordulni a panasszal. Csak ha észrevételük nem vezet eredményre, vagy nem értenek egyet az iskola újabb döntésével, akkor folyamodjanak a fenntartóhoz felülbírálati kérelemmel, a szoros határidők miatt lehetőleg azonnal!

 

Ha jogszerűen utasították el a gyermeket, de a szülő mégis azt szeretné, hogy felvegyék valamelyik kiválasztott iskolába, akkor az észrevételt méltányossági (elhelyezési) kérelemként lehet benyújtania. (A kérelemhez mellékelni kell az adott intézmények elutasító döntését.)

 

Az iskola elutasító magatartása esetén a jogorvoslatkéréstől függetlenül megfontolandó, hogy a tanulói adatlap módosításának lehetőségét, illetve a rendkívüli felvételi lehetőségét kihasználva, olyan iskolába írassák be a gyermeket, ahol szívesen fogadják.

 

Ha a tanuló, illetve a szülő nem fogadja el a fenntartó döntését, kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852)

 

Beiskolázási határidők listája itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum