Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Hová tűnnek a tanköteles gyermekek? Miért nincsenek nyilvántartva?


Statisztikai adatok bizonyítják, hogy korosztályonként több ezer óvodaköteles, illetve tanköteles gyermek marad ki évente az óvodákból, iskolából, vagy egyáltalán nem iratkozik be nevelés, oktatási intézménybe.

 

Véleményünk szerint jelenleg senki sem tudja megmondani, hány tanköteles gyermek van Magyarországon, és közülük hányan nem járnak közoktatási intézménybe.

 

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) kezdeményezi a tanköteles tanulók megszámlálását, pontos nyilvántartását


 A Magyar Köztársaságban 18 éves koráig minden gyermek tanköteles, de nincs olyan nyilvántartási rendszer, amelyből megállapítható, hogy hány gyermek nem teljesíti tankötelezettségét, aki után mégis folyósítanak családi pótlékot, vagy központi normatívát igényelnek az iskolafenntartók.

 

A tanulók nyilvántartása helyi szinten

A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző a tanköteles és a fejlesztő felkészítés alá eső gyermekekről, tanulókról nyilvántartást vezet. 

Az iskolába felvett tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja nyilván. Ha a tanköteles gyermek iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján, az átvevő iskola feladata.

 

A helyi szintű nyilvántartás nem tudja követni hány tanköteles morzsolódóik le országos szinten

A differenciált iskolába lépés, a változó hosszúságú iskolába járás, a többszöri iskolaváltás, a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltoztatása miatt szinte lehetetlen megállapíthatatlan hány tanköteles tanuló nem jár óvodába, sem iskolába.

 

A tanulói adatok központi nyilvántartása

A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyt létesített.

A központilag kiadott tanulói azonosító szám alapján megszámolhatók a tanulók, de csak akkor, ha beiratkoztak közoktatási intézménybe, és az iskolafenntartók pontos adatokat szolgáltatnának az információs rendszer számára.

 

KSH Oktatási adatok

Az elmúlt időszakban megvizsgáltuk a KSH által kibocsátott oktatási adatokat, amely szerint, pl. a 2004-2005 tanévben 7037 fő 14 éves és 4824 fő 15 éves, a 2005/2006. tanévben 6537 fő 14 éves és  5555 fő 15 éves tanköteles gyermek nem tanult tovább a nappali rendszerű iskolai oktatásban  A KSH. jelentésekben  több évre visszamenőleg  hasonló mértékű létszámcsökkenést bizonyító számadatokat találhatók más korosztályoknál is. Megkerestük a KSH illetékesét, aki közölte: ők is észrevették, hogy valamennyi korosztályban tanévről tanévre csökken a továbbtanuló korosztályos gyermekek száma, amit anno jeleztek Kozma-Lukács Juditnak  OKM statisztikai osztály vezetőjének.

 

Hova lesznek a tanköteles tanulók? 

Tapasztalatok bizonyítják, hogy nincs garancia arra, hogy április 30-ig minden tanköteles - hat, hét, nyolc éves - tanulót beírattak az általános iskola első évfolyamára.

Arra sincs garancia, hogy az általános iskolát sikeresen befejező tanulók, akik eddig nem kaptak felvételi ajánlatot valamelyik középfokú iskolától, szeptemberben egyáltalán tovább fognak-e tanulni (több mint 5000 tanuló nem vettek fel sehová!).

Az a tanuló kinek tankötelezettsége 18 éves koráig tart, de 16 éves koráig nem tudja befejezni az általános iskolát, köteles továbbtanulni, vagyis köteles jelentkezni a kötelező felvételt biztosító szakiskolába vagy a felzárkóztató oktatásba vagy a felnőttoktatásba, de ki tudja ezt ellenőrizni.

A szakképző iskolákban és gimnáziumokba még együtt járnak azok a tanulók, akiknek a tankötelezettsége 16 éves korukig tart, azokkal akik 18 éves korukig tankötelesek. Kinek a feladata megállapítani melyik gyermeknek szűnt meg közülük a tankötelezettsége 16 éves korában?

 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik, de ki tartja nyílván, hogy hányan nem iratkoznak be iskolába nyolc éves korig, és hány 9-10 éves gyermek nem kezdi meg tankötelezettsége teljesítését (sok!).

 

Kik azok a tankötelesek, akik iskolai végzettség nélkül kerülnek ki a munkaerőpiacra?

Bár középfokú iskolákból egyre nagyobb arányban lépnek ki végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkezők, de. „a sérülékeny hátterű fiatalok gyakran évfolyamot ismételnek a megnyújtott tanköteles évek folyamán, és kevésbé hasznosítják képzettségüket”.

 

Ebbe a sérülékeny csoportba tartoznak a magyar iskolarendszerben a szociálisan hátrányos helyzetű, szegény családok gyermekei, nagyszámban köztük romák, a tartósan alacsonyan teljesítő diákok, a többszörösen bukók, a magántanulók jelentős része, a többször iskolaváltók, a sajátos nevelési igényű, illetve az annak nyilvánított „álfogyatékos” diákok csoportja.

Elsősorban őket kell megvédeni a lemorzsolódástól.

 

A közoktatás tervezési feladatai

Hogyan lehet tervezni a közoktatási paramétereket , ha a döntéshozók nem ismerik a tanköteles tanuló pontos számát?

 

Hogyan lehet szervezni a közoktatási paramétereket, ha az oktatásirányítók nem ismerik a lemorzsolódó tankötelesek számát?

 

Garancia a tankötelezettség teljesítésére

Az MSZOE kezdeményezi az Oktatási és Kulturális Minisztériumban a tanköteles tanulók megszámlálását, és annak megállapítását hány gyermek nem teljesíti tankötelezettségét a tanköteles évek folyamán.

 

Kezdeményezzük a tanulói azonosító kártya intézményének visszaállítását.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754 vagy 787-7852)

 

 További információ:

Tankötelezettség

 KSH Oktatási adatok a tanulói létszámról

Tankötelesek nyilvánntartása

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum