Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A szülő kérheti, hogy gyermeke független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, ha nem ért egyet az év végi osztályzataival.


A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig, jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. Ha a tanulói, szülői bejelentés megérkezik az iskolába annak teljesítése nem utasítható el.

 

Tapasztalataink szerint gyakori, hogy a szülő és az iskola közötti konfliktus alakul ki a tanuló év végi osztályzatának megállapítása miatt, ezért javasoljuk, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, ha nem ért egyet az adott tantárgyból kapott érdemjeggyel, osztályzattal.

 

Az illegális fegyelmezés egyik formája, amikor a rossz magaviselete miatt a tanuló elégtelen osztályzatot kap valamelyik szaktantárgyból, akár hármat is egy tanítási napon. Megtorlásnak tekinthető, ha az osztályközösség vélt vagy valós fegyelmezetlensége esetén azonnali röpdolgozatot iratnak megoldhatatlan feladatokkal. Egy darab egyes osztályzat megakadályozhatja a fiatal továbbtanulását, egyetemi felvételét.

 

A tanuló teljesítményének értékeléssel és minősítésével kapcsolatos pedagógus szabadságot korlátozza, ha nem az iskola helyi tantervében rögzített szabályok alapján értékeli, illetve osztályozza a tanulókat.

 

Amennyiben a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, lehetősége van javítóvizsgát tenni az oktatási hivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt a bizonyítvány átvétele után tizenöt napon belül.


 

Bejelentés a független vizsgabizottság előtti vizsgára

Az iskola igazgatója a tanulói, szülői bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.

 

A bejelentéssel megszűnik az iskolának az a jogosítvány, hogy megállapítsa a tanuló osztályzatát. Az adott évfolyam követelményeinek teljesítéséről a független vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítmény alapján kell dönteni.

 

A vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

 

Javítóvizsga a független vizsgabizottság előtt

Ha a tanulót az év végén évfolyamismétlésre utasítja a nevelőtestület (megbuktatják) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.

 

Figyelem!

Jogszabály módosítása szerint, a nevelő testület nem akadályozhatja meg, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát akkor sem, ha kettőnél több tantárgyból bukik.

 

Eljárás kezdeményezése a jogsértő „osztályzással szemben”

 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét (pedagógus autonómia).

 

Ugyanakkor a pedagógus értékeléssel, minősítéssel összefüggő jogsértő döntésével szemben a jogszabály garanciális szabályként jogorvoslati lehetőséget is biztosít a tanuló, illetve a szülő számára.

 

A közoktatási törvény 48. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül - többek között - az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, valamint a tanuló teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját.

 

Mulasztásos törvénysértést követ el az iskola, ha nem tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a pedagógiai programban lefektetett értékelési elvekről, az osztályzatok kiszámítási módjáról, és nem szabályozza a dolgozatok kijavításának határidejét és megtekintésének módját a helyi tantervében.

 

Felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét, hogy az ellenőrző könyv az iskolai élet egyik fontos dokumentuma, tartalmának összhangban kellene lenni a naplóval. Ha az évközi érdemjegy nem bizonyítható az ellenőrző könyv beírásával, akkor a naplóba szereplő érdemjegy nem érvényes.

 

A közoktatási törvény 83. § (2) bekezdése szabályozza, hogy a tanuló, illetve a szülő a tanulmányok értékelése, minősítése tárgyában hozott iskolai döntés ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat, de csak abban az esetben, ha az nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve az eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

 

Szóvivő: Keszei Sándor MSZOE elnök (06-30/433-8754 vagy (06-1/787-7852)

 

További információ itt található:

A tanuló értékelése, minősítése

A független vizsgabizottságról bővebben

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum