Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szabálytalanságok a középfokú felvételi eljárásban Hogyan állapítja meg az iskola a felvételi rangsort?


A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg.

A középfokú iskola a Felvételi Tájékoztatójában meghatározott módon köteles a felvételi eljárást lebonyolítani, és a jelentkezők rangsorolását elvégezni.

Ha az iskola olyan felvételi követelményeket alkalmaz, amelyek nem szerepelnek a Felvételi Tájékoztatójában, akkor jogszabálysértést követ el, ebben az esetben a jelentkező a felvételi eljárással szemben jogorvoslattal élhet a fenntartónál. További információ a Felvételi Tájékoztatóról itt található!

Milyen szempontok alapján rangsorolhat az iskola?

  1. Kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján;
  2. Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján;
  3. Tanulmányi eredmények, központi írásbeli vizsgán kapott értékelőlap eredménye és a jegyzőnél bejelentett szóbeli meghallgatás (vizsga) alapján, amelyre legalább két napot jelölt ki az iskola;

Ha az szerepel az iskola Felvételi Tájékoztatójában, hogy az általános iskolai tanulmányi eredmények vagy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján rangsorolja az iskola a tanulókat, akkor nem hívhatják be az iskolába a jelentkezőket semmilyen „elbeszélgetésre” !

.

Ha az iskola a szóbeli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsga kérdései csak az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola Felvételi Tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek.

A felvételi eljárás eredményének a megállapításánál a szóbeli vizsga (meghallgatás) eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhető összesített eredmény (összpontszám) huszonöt százalékánál nem lehet több.

Figyelem! A szóbeli meghallgatást a tanulmányok alatti vizsga szabályai szerint kell megszervezni a 11/1994. MKM rendelet 9. sz. melléklete szerint, amely itt található!

A fent meghatározott három szempont alapján megállapított eredményeket veheti figyelembe az iskola a sorrend kialakításánál, de csak akkor, ha előírta a 2009. október 31-ig nyilvánosságra hozott Felvételi Tájékoztatójában.

Mit nem tehet meg a felvételt hirdető iskola?


Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha megkérdezik a tanulótól, hányadik helyen jelölte meg az iskolát a tanulói adatlapon. Ugyanis, ha nem az első helyen jelölte meg az adott iskolát, akkor hátrább teszik a rangsorban. Mit mondjon a tanuló, ha megkérdezik? Hazudjon?

Etikátlan dolog és jogszabálysértés a szóbeli meghallgatáson (vizsga) rákérdezni a család vagyoni és jövedelmi helyzetére, a szülők foglalkozására (adatvédelem).

Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha a szóbeli meghallgatáson olyan kérdést tesznek fel, amire az általános iskola nem készít fel.

Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha az iskola előnybe részesíti azokat, akik az iskola által szervezett előkészítő tanfolyamokon vettek részt.

Az iskola által meghatározott felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala, és a tanulói adatlap módosítása

A felvételt hirdető iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon - az utolsó nyilvánosságra hozatali nap március 16. - kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel.

A felvételi eljárásban szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve a tanulók március 18-19. között módosíthatják a tanulói adatlapon megadott iskolák és tanulmányi területek sorrendjét az általános iskolában.

   

Ha a jelentkezőt a felvételi eljárás során érdeksérelem éri, akkor az iskola igazgatójához fordulhat panaszával, lehetőleg azonnal.

Ha a jelentkező a felvételi eljárás során szabálytalanságot észlel, az iskola fenntartójához fordulhat törvényességi kérelemmel, tizenöt napon belül.

Az ideiglenes felvételi jegyzék

1.      A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tanulmányi területenként elkészíti az „ideiglenes felvételi jegyzéket”, és nyilvánosságra hozza (kifüggeszti).

2.      Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.

3.      Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni.

4.      Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni.

5.      A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, vagy tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. (Tartózkodási hely annak a személynek a lakóhelye, aki hivatalos felügyeleti joggal rendelkezik. Nem elég, ha bejelentik valahová a gyermeket.)

Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű!

Az igazgató elküldi az ideiglenes felvételi jegyzéket a Felvételi Központba, ahol a tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ - elektronikus úton - kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.

A módosítások miatt eleve megváltozik az ideiglenes felvételi jegyzéken található iskolai sorrend!

Végleges felvételi jegyzék

A hivatal a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a hivatal a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékről.

Az iskola felvételi jegyzékén legfeljebb annyi jelentkező maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezők száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehető tanulói létszámot, a hivatal a létszám fölötti jelentkezők adatait törli a jegyzékről.

A hivatal a jegyzéken maradókat a következők szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következő legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot.

A hivatal visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdető középfokú iskolának.

Figyelem! Előfordulhat, hogy az iskola által felvehető tanulók közül az informatikai rendszer több tanulót másik az iskolába sorol, ezért az iskolai rangsorban hátrább levő jelentkezők előbbre kerülnek, és fordítva. Pl. az iskola által kifüggesztett ideiglenes felvételi rangsorban akár a századik helyen levő jelentkező előbbre kerül a tízedik helyre és felveszik, vagy a tízedik helyről kiesik, mivel mások előbbre sorolták az adott iskolát vagy tanulmányi területet a tanulói adatlapjukon. Az „E” jellel elutasítottak nem kerülnek fel a végleges jegyzékre!

Értesítés

2010. április 26-án a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-87-54 vagy 06-1/201-6615)

Figyelem! A Felvételi Központ által működtetett informatikai rendszer elsősorban a jelentkező tanulók érdekében lett kialakítva, többek között azért, hogy az egyes iskolák a felvételi jegyzéken utólag ne tudjanak változtatni.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum