Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Kiskorú tanköteles gyermekek kizsákmányolása a szakképzésben Pedagógiai felügyelet nélkül dolgoztatják a tanulókat a gyakorlati képzőhelyeken


Kérjük t. Réthelyi Miklós humánminisztert védje meg az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő kiskorú tanköteles tanulókat azokkal a fizikai és morális veszélyekkel szemben, amelyeknek ki vannak téve a szakképző iskolákban és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben.

 

A tanulók kizsákmányolásának tilalma

Az ENSZ gyermekjogi egyezmény 32. cikk szerint:

„1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmiféle kockázattal járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésére ártalmas munkára.

A  7. cikk szerint:

„5. elismerik a fiatal dolgozók és ipari tanulók jogát a méltányos bérhez vagy egyéb megfelelő juttatásra;

6. biztosítják, hogy a fiataloknak a rendes munkaidő alatt a munkaadó egyetértésével szakmai képzésben eltöltött idejét a munkanap részének tekintik;

 

A tanulók kizsákmányolásának módszerei

A gyakorlati oktatásban részesülő kiskorú gyermekek többségét olyan munkavégzésre kényszerítik, amely megfosztja őket oktatásuk teljes körű előnyétől, amikor nem a képzési programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük.

 

 Az önkormányzati fenntartók kötelező vállalkozási bevételt írnak elő a szakképző iskoláik számára. Van olyan szakiskola, ahol a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevételhez jutott az iskola, de a vállalkozási nyereségből nem részesülnek a tanulók.

 

A gazdálkodó szervezeteknél folyó egyedi képzőhelyeken sokszor periférikus, alantas munkát végeztetnek a tanulókkal (takarítás, rakodás, szaladj ide - szaladj oda), aminek semmi köze az iskolában folyó magas szintű elméleti képzéshez.

 

A tanulószerződésben (tanonc szerződésben) résztvevő tanulók vagy megkapják a törvényben előírt pénzbeli és természetbeni juttatásokat vagy nem.

 


Pedagógiai felügyelet hiánya a gyakorlati képzésben

A tanulók szakmai és pedagógiai felügyelete (nevelése) az iskola pedagógiai programja alapján megoldott. Szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati képzést végző pedagógus, a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzetséggel és szakképzettséggel alkalmazható.

 

Ugyan akkor a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben a kiskorú tankötelezettségüket teljesítő gyermekek pedagógiai felügyelete (nevelése) nincs biztosítva, mivel az egyedi munkahelyre beosztott tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét a jogszabály értelmében olyan szakmunkás is elláthatja, aki néhány év szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű.

 

Alkotmánysértő megkülönböztetés a szakképző iskolákban

A jelenlegi jogszabályi környezet súlyosan megkülönbözteti a szakképzésben tanulókat egymástól, sokszor egy osztályon belül is. Az egyik tanuló tanulószerződés alapján havi pénzbeli juttatásban részesül, hiány-szakképesítésnél kiegészítő támogatásban is, tanulmányi ideje beszámít a szolgálati idejébe (nyugdíjba), betegszabadságra, betegállományba mehet, a másik tanuló, aki nem tanulószerződéses jogviszonyban van, egyáltalán nem részesül ezekből az előnyökből.

 

Szülői nézőpontból súlyos megkülönböztetésnek tartjuk, hogy a szakiskolai tanulónak nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni, amikor középiskolába járó társaik élvezik a nyári pihenést, szórakozást. Érthetetlen ez a diszkrimináció, hiszen szorgalmi időben i lehet összefüggő szakmai gyakorlatot tartani, ha nem heti vagy kétheti váltással folyik az elméleti és gyakorlati képzés.

 

A kiskorú tanköteles tanulók szüleinek kizárása a gyakorlati képzés ellenőrzéséből

A közoktatási törvény rendelkezései alapján az iskolai oktatást, így a tanműhelyi képzést érintő döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek, a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik.

Ugyanakkor a szakképzési törvény hatálya nem tejed ki a szülőkre és a tanulókra.  A szülőknek nincs beleszólásuk a gyakorlati képzést szervezők által elgondolt képzési módszerekbe, a szabálytalanságok elleni fellépésre.

 

Ha a tanuló munkahelyi körülmények között, az iskola és a gyakorlati képzést szervező közötti megállapodás alapján vesz részt gyakorlati képzésben, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek, gyámnak nincs lehetősége a megállapodás tartalmának befolyásolására, a tanuló érdekeinek érvényesítésére (módosításra, felmondásra), mivel a megállapodást a tanuló felvétele előtt a teljes képzési időre kiterjedően kell megkötni.

 

Javaslatok az iskolai rendszerű szakképzésben folyó gyakorlati képzés legalizálására

 

 

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során

 

Be kell vezetni a gyakorlati képzést szervezők típusától függetlenül, minden tanulóra azonos kedvezményeket biztosító „tanulói szerződés” intézményét (az iskolai gyakorlati képzésben is és a TISZK-ben is).

 

A nyári összefüggő szakmai gyakorlatot szorgalmi időben kell megtartani, hogy a szakképzésben tanulók azonos tanulási szünethez jussanak, mint középiskolai társaik.

 

A szakképzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályát ki kell terjeszteni a tanulókra és a kiskorú gyermekeik érdekében eljáró szülőkre is.

 

A szakképző iskola felügyeleti jogát ki kell terjeszteni valamennyi gyakorlati képzést folytató szervezetre.

 

Az iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésébe be kell vonni az iskolai szülői szervezetet és a diákönkormányzatot.

 

A gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezetek munkajogi ellenőrzését a Munkaügyi Főfelügyelőségre kell bízni.

 

Megfelelő büntetésekkel vagy más szankciókkal kell biztosítani a gyakorlati képzést szabályozó rendeletek hatékony végrehajtását.

 

Azt várjuk a Nemzeti Erőforrások Minisztérium szakképzésért felelős vezetőitől, hogy megvédik a tanköteles kiskorú gyermekeket a jólétükre bármilyen szempontból káros kizsákmányolás bármely más formája ellen is.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzésnek is a gyermek egészségét, önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell folynia.

 

Sajtószóvivők: Keszei Sándor (06-30/433-8754) és Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253)

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum