Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szigorított büntető törvény védi a pedagógusokat a szülőktől


Az országos szülői szervezetek egyetértenek azzal, hogy a Büntető Törvénykönyv (Btk.) fokozottabban védje a közoktatásban dolgozó pedagógusokat. Ugyanakkor a törvényhozók további felelőssége, hogy a pedagógusok kiemelt védelme, ne fajuljon „boszorkányüldözéssé” a gyermekeik érdekében eljáró szülőkkel szemben.

 

A Btk. tervezett módosítás szerint, aki a közfeladatot ellátó pedagógust jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el, 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha ugyanezt a büntettet csoportosan, vagy felfegyverkezve követik el, 2- 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

 

Az óvodán, iskolán, kollégiumon belül ki fogja eldönteni, hogy jogszerű-e a pedagógus eljárása, ami ellen a szülő fellép? Jogszerűen jár-e el a pedagógus, ha elismervény és számla nélkül szed pénzt a szülőktől az ingyenes szolgáltatásokért? Jogszerűen jár el a pedagógus, ha egy órán három egyest ad egy tanulónak? Jogszerűen jár-e el a pedagógus, ha felügyelet nélkül hagyja a tanulókat, ha késve megy be az órára? Jogszerűen jár-e el s szakképző iskola, ahol a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevételhez jutott, de a vállalkozási nyereségből nem részesülnek a tanulók?

 

A szülők tájékozatlanok ezekben a kérdésekben, nem tudják eldönteni, hogy az óvoda, iskola, kollégium, illetve a pedagógus mikor jár el jogszerűtlenül, ezért inkább nem tesznek semmit a nyilvánvaló jogszabálysértések megszüntetése érdekében.

 


 

A közoktatási törvény 14 § (2) bekezdés értelmében: „A szülő kötelessége különösen, hogy…. f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,”

 

Ki dönti el, hogy az intézkedő véleményt nyilvánító, vagy panasztevő szülő hangneme erőszakos vagy fenyegető-e a pedagógusra nézve?

 

A közoktatási törvény 13. § (6) bekezdése szerint: „A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre.”

 

Eddig nem tudunk olyan szülőről, aki mert volna eljárást kezdeményezni más jogaiban sértett személy érdekében.

 

A szülők bizonytalanná válhatnak, hogy igazuk védelmében megfelelő hangnemet használnak-e, ha félni fognak a szigorú büntetésektől, inkább nem szólnak semmit, vagy messze elkerülik az oktatási intézményeket, ezzel megszűnhet a társadalmi kontroll, a hosszú évek alatt felépített iskolai demokrácia.

 

Garanciák az indokolatlan szülő- és tanuló ellenes pedagógus magatartás visszaszorítására

 

A szülők és a pedagógusok viszonya mindenképpen összetett probléma és komplex megoldást igényel, de néhány erőszakos szülői megnyilvánulás miatt nem lehet a magyar közoktatás egészére vonatkozó, általános következtetéseket levonni.

 

Minden szülő egyetért a pedagógusokat bántalmazó szülők és nagykorú tanulókkal szembeni büntetőjogi felelősségre vonás szigorításával, a kapcsolódó jogszabályoknak garanciát kell nyújtani számukra a pedagógus bosszúval szemben (lásd itt).

 

Statisztikai adatokkal alátámasztott kutatások bizonyítják, hogy a pedagógusokkal szembeni bántalmazások száma nem növekedett az elmúlt években. Két és félmillió szülő esetében elhanyagolható évi 8-10 erőszakos eset, nem ad okot azokra a hisztérikus megnyilvánulásokra, amelynek alapja a pedagógusok indokolatlan félelme a szülőktől és a tanulóktól.

 

A törvény szigorításának nagy eredménye lenne, ha a pedagógusok biztonságérzete javulna, megszűnne a szülők és a pedagógusok között a kölcsönös egymásra mutogatás, kialakulna a gyermekek neveléséért felelős felnőttek között az igazi nevelőpartneri viszony.

 

 

A kiegyenlített tájékoztatás érdekében a gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket is napvilágra kell hozni!

 

A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. Felügyeleten a közoktatási törvény azt érti, hogy gondoskodni kell a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az intézménybe való belépésétől annak jogszerű elhagyásáig. 

 

Amikor a szülő rábízza gyermekét az óvodára, az iskolára és a kollégiumra, azt abban a tudatban teszi, hogy ott megfelelő módon gondoskodnak róla. A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

 

A Büntető törvénykönyv 195. § (1) bekezdése szerint: „A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiskorú gondozására, nevelésére vagy felügyeletére köteles személynek kell tekinteni a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él.

 

 

Senki sem vizsgálta eddig, hogy az iskolai testi-lelki erőszak miatt hány tanuló kísérelt meg öngyilkosságot és hánynak „sikerült”. Nem vizsgálta senki, hány gyermeket ért testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető erőszak az oktatási intézményekben, ezért nem is történt igazi felelősségre vonás az ifjúság elleni bűntettekért.

 

Szülői javaslata törvény tervezet módosítására

 

 A Btk. 195. § hatályát, ki kell terjeszteni a pedagógusokra és minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi alkalmazottra, aki a törvény alapján elláthatja a gyermekek, tanulók felügyeletét az alábbiak szerint:

 

A Büntető törvénykönyv 195. § (1) bekezdése szerint: „A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiskorú gondozására, nevelésére vagy felügyeletére köteles személynek kell tekinteni a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, a közoktatási és gyermekvédelmi intézményekben a gyermek felügyeletéért felelős pedagógust, és más alkalmazottat, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él.

 

Szóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

További tájékoztatás a szülői felügyeletről itt található!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum