Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az iskolába járó tanulók napközbeni ellátása önkormányzati feladat nyári iskolai szünetben is. Az óvodákban nincs nyári szünet!


Véget ért a tanév, az iskolás tanulók számára megkezdődött a nyári szünet, de az óvodákban egyáltalán nincs nyári szünet (őszi, téli, tavaszi szünet sincs). Az óvodákat a munkába járó szülők igénye szerint egész évben folyamatosan nyitva kell tartani!

 

 

Az iskolai alkalmazottakra nem vonatkozik a „nyári szünet”. A pedagógusok számára a június 15-től szeptember 1-ig tartó időszak tanításnélküli munkanapnak számít. A költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás 251 munkanapra szól, tehát az óvodák és az iskolák nyitvatartási ideje is minimum 251 nap.

 

A helyi önkormányzatoknak szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig - tehát nyáron is - biztosítani kell a munkavállaló szülők számára gyermekük napközbeni felügyeletét, nevelését, foglalkoztatását, étkeztetését.

 

Az önkormányzatok költségvetésében, megtakarítás címén egyre kevesebb összeg szerepel a diáküdültetésre, napközis táborokra, a gyermekek napközbeni ellátására. Áthárítják a tanulók kötelező felügyeletének költségeit a szülőkre, fizessék ki a heti 50-100 ezer forintos „magántáborok” költségeit, ha biztonságban akarják látni gyermeküket egy-két hétig.

 

Több százezer „kulcsos gyermek” cselleng az utcákon a nyári szünetben, mert szüleik dolgoznak, nincsenek olyan rokonok, nagymamák, szomszédok, akik vigyáznának rájuk. Növekszik a gyermekbalesetek száma, sok gyermek ráadásul éhezik is. (Tragikus módon emelkedik ilyenkor az „eltűnt” gyermekek száma is.)

 

Sérti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést, ha napokra, hetekre, hónapokra bezárják az óvodákat, iskolákat.

 

A közoktatási, a gyermekvédelmi és a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseket össze kell hangolni, hogy a munkavállaló szülők, nyugodtan tudjanak dolgozni, ne idegeskedjenek gyermekük elhelyezése miatt, ne kelljen ütközniük munkaadóikkal – kockáztatva állásukat -, mert a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama nem a szülők munkarendjéhez igazodik.


 .

A gyermekek napközbeni ellátása a nyári szünetben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerint: „A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.”

 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, nyári napközis otthonban vagy napközis táborban, valamint a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

 

A napközbeni ellátással kapcsolatos óvodai foglalkozások, továbbá a napközis vagy tanulószobai foglalkozás megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokból meg kell növelni - és a szociális kiadások között elszámolni - abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt szükségessé teszi.

 

A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, így a gyermek napközbeni ellátásáról igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

A szülők feladata, hogy megnézzék az önkormányzati rendeletet, és összevessék az iskola, óvoda nyitva tartásának szabályaival. Eltérés esetén mulasztásos törvénysértésre hivatkozva forduljanak a jegyzőhöz.

 

 Figyelem!

A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.

A napközbeni ellátás lehetőségéről tájékoztatni kell a szülőket.

 

A gyermek napközbeni ellátása az iskolában, kollégiumban

A munkavállaló szülőnek nincs annyi szabadsága, hogy gyermeke mellett maradjon a különböző iskolai szünetek idejére, ráadásul a munkaadó határozza meg a szabadság kiadásának időpontját.

 

A dolgozó szülőknek segítségre van szüksége a gyermekek napközbeni ellátásához, de sok helyen az iskolák, illetve az iskolafenntartók nem biztosítják a tanulók nyári felügyeletét (napközbeni ellátását), pedig ez kötelező feladat számukra.  Az önkormányzatok arra hivatkozva, hogy nincs rá pénz, vagy a pedagógusok nem vállalják a felügyeletre szoruló gyermekek gondozását, őrzését, étkeztetését a nyári szünetben, mert szabadságra mennek.

 

Iskolában a napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak.

 

Jogszabály értelmében az iskolai tanítás nélküli munkanapon, az óvodai nevelés nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek, tanulók felügyeletéről.

Törvénysértést követ el az iskolafenntartó önkormányzat, amelyik nem biztosítja az anyagi és személyi feltételeket a felügyeletre szoruló gyermekek, tanulók nyári napközi felügyeletéhez.

[Közoktatási törvény 53. § (3) bekezdés]

 

A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét is - nem lehet kötelező.

 

,Javasoljuk, hogy az oktatásirányító szervek ellenőrízék az oktatási intézményeket, biztosítják-e a tanulók nyári felügyeletét, étkeztetését, és vonják felelősségre azokat, az önkormányzatokat, amelyek a gyermekeken, tanulókon akarnak spórolni, úgy akarják behozni a költségvetési hiányukat.

 

A gyermek napközbeni ellátása az óvodában

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a „gyermek napközbeni ellátásával” összefüggő feladatokat is.

 

Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. A törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

 

Az óvodában járó gyermekek számára nincs előírva szünet, mint az iskolákban, sok óvoda mégis zárva tartja kapuit az őszi, tavaszi, iskolai szünetek idején. Nyáron arra hivatkoznak az illetékesek, hogy a pedagógusok szabadságát nyáron kell kiadni.

 

Az intézményfenntartó önkormányzatoknak kell biztosítani, hogy a szabadságolások idején távol lévő óvodapedagógusok helyettesítéséről. De bérmegtakarítás érdekében inkább zárva tartják az óvodát, vagy összevonják a csoportokat egy óvodába, nem törődve azzal hol helyezi el gyermekét a dolgozó szülő erre az időre. Nincs minden családban nyugdíjas nagymama, nagypapa, akik vigyáznak a gyermekre, ameddig a szülők dolgoznak.

 

A pedagógiai szolgáltató intézmények nyári nyitva tartása

Minden pedagógiai- és szakmai szolgáltató intézménynek egész évben nyitva kell tartani, különösen nyáron, amikor a szülők gyermekeikkel együtt vehetik igénybe a logopédiai, nevelési, pályaválasztási stb. szolgáltatásokat. A nyitva tartást a szülők munkaidejéhez kell igazítani, ennek érdekében ki kell jelölni olyan napokat, amikor a félfogadás 17-19 óráig tart vagy/és szombaton is biztosítani kell a szolgáltatásokat.

 

Pedagógusok szabadságolása, helyettesítése

Hivatkozási alap az oktatási intézmények nyitva tartásának nyári szüneteltetésre, hogy a törvény előírása szerint a pedagógus szabadságát elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. BH1998. 304. szerint: „Ha a pedagógus szabadsága a nyári szünetben nem adható ki, azt a tavaszi vágy téli szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, a nevelési év többi részében kell kiadni.”

 

A munkáltatónak (iskolaigazgató, óvodavezető) kell gondoskodnia a szabadságolások miatt távol lévő pedagógusok helyettesítéséről, ami megoldható a nyugdíjas, vagy munkahely nélküli, pályán kívülre rekedt pedagógusok időszakos elhelyezkedése, ami szintén fontos foglalkoztatáspolitikai kérdés. Igénybe lehet venni a megyei helyettesítési rendszert is.

 

Az igazgató munkaköri feladatként elrendelheti, hogy a pedagógusok részt vegyenek a gyermekek, tanulók szünidei felügyeletének ellátásában.  (Közoktatási törvény Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pontja)

 

Nem a tanulókat, kisgyermekeket kell „összevonni”, idegen környezetben elhelyezni, utaztatni az ügyeletes iskolába, óvodába, hanem a törvényben előírt helyettesítési rendszert (utazópedagógus hálózat) kell működtetni.

 

A szükségszerű karbantartások miatt más távolabb lévő óvodában elhelyezett gyermekek szüleinek utazási költségét és keresetkiesését a helyi önkormányzatnak meg kell téríteni.

 

Sajtószóvivők: Simonné Toldi Ágnes 06-30/550-22-53, Keszei Sándor (06-30/433-87-54)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum