Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Diákmunka vagy gyermekmunka? Egyenlő munkáért egyenlő bér vagy kizsákmányolás? Csak 15 év felett lehet tanköteles tanulókat foglalkoztatni!


Jól jön a pénz a nyári szünetben munkát vállaló diákoknak, ha a munkaadók betartják a munkavállalókra vonatkozó a törvényi előírásokat.

 

Sok fiatal pórul járhat, ha nem köt írásos szerződést a munkáltatóval, mert munkaszerződés vagy egyéb megállapodás hiányában előfordulhat, hogy kevesebb bért vagy egy fillért sem kapnak az elvégzett munka után. Bérvita esetében az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelősséghez (a továbbiakban: „OMMF”) panasszal lehet fordulni.

 

A tanköteles munkavállaló gyermekek helyzete

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény értelmében munkaviszonyt létesíthet a 15 életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez a szülők hozzájárulása is szükséges.

Ezen túlmenően a foglalkoztatás során a munka törvénykönyvének a fiatal munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.


Fiatal munkavállalók védelme

 

A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be. A fiatal munkavállaló munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti negyven óra lehet. Ha a fiatal munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, illetve készenlétre nem vehető igénybe, stb.

A fiatal munkavállalók védelmébe hozott intézkedések betartását az „OMMF” vizsgálja.

 

Nemzetközi egyezményeket sért a Munkatörvénykönyve

 

A Gyermek jogairól szóló, 1991. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Egyezmény) rögzített 32. cikk szerint: „Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmiféle kockázattal járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésére ártalmas munkára.

 

Ki védi meg a gyermekeket* a kizsákmányolás ellen, ha a 16 életévét betöltött tanköteles tanuló a szülői beleegyezése nélkül is létesíthet munkaviszonyt.

 

A Munka törvénykönyve szerint ugyanis a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes, tanköteles gyermek szüleit (törvényes képviselőit), nem kell megkérdezni mielőtt gyermekük munkát vállalna.

 

Súlyos mulasztása a törvényalkotónak, amikor nem veszi figyelembe a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, és felmenti a korlátozottan cselekvőképes** tanulókat a „szülői felügyelet” alól.

 

A tanköteles szakmunkástanulók megkülönböztetése a nyári szünetben!

 

Nagyon jól jön a nyári pihenés vagy a nyári kereset a diákoknak, de a szakképzésben tanuló fiataloknak a nyári szünetben is gyakorlati képzésben kell részt venniük tanulószerződés alapján a minimálbér 20-50 százalékának megfelelő juttatásért vagy együttműködési megállapodás alapján akár ingyenesen. Az Egyezmény 7. cikk szerint az részes államok: „5. elismerik a fiatal dolgozók és ipari tanulók jogát a méltányos bérhez vagy egyéb megfelelő juttatásra”;

 

A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.

 

Amennyiben a nyári összefüggő szakmai gyakorlaton nem a szakképző iskola szakmai programjában meghatározott elméleti képzéshez igazítva folytatják a gyakorlati képzőhelyen  akkor a tanulóknak ugyanolyan bért és más juttatást kell biztosítani, mint a felnőtt munkavállalóknak. 

 

A kiskorú tanköteles szakiskolai tanulók gazdasági kizsákmányolását jelenti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértése, ha a tanuló juttatását nem egészítik ki a szakmai programon kívüli munkavégzésért járó munkabérrel. Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során.

 

Szülői nézőpontból súlyos megkülönböztetésnek tartjuk, hogy a szakiskolai tanulónak nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni, amikor középiskolába járó társaik élvezik a nyári pihenést, szórakozást. Érthetetlen ez a diszkrimináció, hiszen szorgalmi időben is lehet összefüggő szakmai gyakorlatot tartani, ha egyáltalán szükséges.

 

Jogorvoslati lehetőség

 

A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint (Mt. 199-202. §) - jogvitát kezdeményezhet.

A munkaszerződés

A munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására, illetve csorbítására.

A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A munkaszerződés jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.

A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzési helyében.

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja

a) az irányadó munkarendről,

b) a munkabér egyéb elemeiről,

c) a bérfizetés napjáról,

d) a munkába lépés napjáról,

e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

 

A munkáltató az előírt tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni.

 

Definíciók:

Nemzetközi egyezmény (ENSZ Gyermekjogi egyezmény) vonatkozásában és a magyar törvények szerint (Ptk.) gyermek az a személy, aki 18 életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.

 

Kiskorú az a gyermek, aki még nem töltötte be a 18 életévét.

 

Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14 életévét nem töltötte be. Nevében mindig a törvényes képviselője jár el.

 

Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, azonban nem minden esetben.

 

Cselekvőképes minden nagykorú, feltéve, hogy a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Hazánkban (valamint az Európai Unió többi államában és világszerte sok más országban) nagykorú az, aki a 18. életévét már betöltötte.

 

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754) és Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253)

 

A diákok nyári munkájának adózási szabályai itt!

A diákok nyári munkavállalásának szabályai itt! 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum