Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az iskolakezdés költségei 2011.


Nem emelkedtek jelentősen a tankönyvárak (4-5%), sem a füzetcsomagok árai, de a szülőknek mégis sokkal többe fog kerülni a beiskolázás, ha az iskolák nem tanúsítanak önmérsékletet és felesleges tanszereket, tankönyveket, felszereléseket is megvetetnek a szülőkkel.

 

Ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátás

 

Törvény értelmében a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. [1993. évi LXXIX törvény 10. § (4) bekezdés]

 

Figyelem, az iskolában kell kérelmezni, nem az önkormányzatnál!

 

A szülők előzetes tájékoztatása

 

A szülőket a megelőző tanév végén - vagy a beiratkozásnál - tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz (írásban). Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

 

Ha ez a tájékoztatás nem történt meg, várják meg az első tanórát, amikor a pedagógus elmondja, hogy milyen eszközöket kér az adott tantárgy oktatásához, és milyen támogatást tud adni az iskola a különböző taneszközök megvásárlásához.

 


Az iskolai követelések szabályozása

 

A törvény értelmében: a pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. „Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.”

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az adott tantárgy oktatásához szükséges taneszközök és felszerelések listája, az iskola helyi tantervében van rögzítve!

 

Vásárlási kényszer

 

Egy adott tantárgy oktatásához szükséges taneszköz és felszerelés olyan áru, amely nélkül az iskolai tanulmányok megkezdése és sikeres folytatása nem valósulhat meg. A taneszköz- és tankönyvpiac sajátossága, hogy a fogyasztó - a szülő és a tanuló - nem döntheti el szabadon, kíván-e vevő lenni. Ezért biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a taneszközök és felszerelések kiválasztásában, képviselőik útján közreműködjenek a szülők és a tanulók, amelyet a közoktatási törvény az alábbiak szerint szabályoz:

„Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg”.

 

Szülői nyilatkozat

 

A megszorítások miatt a szülők pénztárcája is egyre laposabb, ezért még fontosabb az iskolák jogszabálykövető magatartása, amely szerint: „a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.”

Nemleges válasz esetén az óvoda, iskola nem követelhet semmilyen pénzt a szociálisan rászoruló gyermek szüleitől, hiszen nincs miből fizetni.

 

Az iskolakezdés indokolt költségei

 

Első évfolyam

A családok többségében nagy örömet okoz, amikor a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait az első évfolyamon. Az anyukák még lelkesek, és anyagi erejüket próbára téve mindent megvásárolnak, amit elgondolnak. Lehet 8-10 ezer forintból is beiskolázni egy elsőst, de lehet 20-25 ezer forintot költeni erre a célra, ami függhet a szülői ambíciótól és az iskola követeléseitől. Lehet venni feleslegesen, pl. 12 darabos színes ceruza készletet, bár az első évfolyamon csak a kék és piros ceruza használata javasolt. Az elő évfolyamon a tankönyvcsomag ára iskoláktól függően 3-9 ezer forintig terjed.Persze további költségek is terhelik a szülők pénztárzárcáját, pl az iskolatáska, a tornafelszerelés, az ünnepi ruha, cipő, stb.

Az általános iskola magasabb évfolyamai

Az általános iskola magasabb évfolyamain a tankönyvek, a tanszerek és más felszerelések megvásárlása mellett az első szülői értekezleten már szedik az osztálypénzt, gyűjtenek az osztálykirándulásra, erdei iskolára, ki kell fizetni a diákigazolványt, az uszodabérletet, sok helyen az ellenőrző könyvet, a másolópapírt, stb., amely elérheti az 50-100 ezer forintot.

Az általános iskola 5-8 évfolyamán a tankönyvcsomag összeállítható 7-8 ezer forintért és 10-12 ezer forintért.  A magasabb évfolyamokon lehet használni  az előző tanévben megvásárolt eszközöket, de a tornafelszerelést az ünnepi ruhát, cipőt biztosan "kinőtte" a tanuló.

Középiskola

Középiskolában 12-16 ezer forint a reális tankönyvcsomag ár, de lehet 20-25 ezer forint is, főleg a speciális nyelvkönyvek miatt.

Sok középiskolában már a 9. évfolyamon megkezdik a pénzgyűjtést a ballagási ruha, az érettségi tabló, és az érettségi bankett költségeire, ami havi 10-30 forint befizetéssel számolva tanévenként 100-300 ezer forintot is elérhet.  A középiskolákban nem ritka a külföldi tanulmányi út szervezése, amelynek költsége 30-50 ezer forintig terjedhet. És még hol vannak a magántanárok óradíjai?

 

Javaslatok szülőknek, mit tegyenek és mit ne tegyenek!

  • Ne „ugorjanak bele” meggondolatlanul a vásárlásokba, várják meg az árleszállításokat, de ne dőljenek be az akciós termékeknek, lehet, hogy rossz minőségűek.
  • Ne vegyenek előre becsomagolt füzetet vagy írószert, mert sok helyen felesleges dolgokat is beleraknak az egységcsomagba.
  • Ne vegyenek bekötő papírt, ha drága, színes borítóval készült füzetet vesznek gyermeküknek, hagyják nézegetni a szép képeket.
  • Ne vegyenek olyan drága taneszközöket, amelyek elvesztése gondot okoz a családnak és az iskolának is.
  • Ne vegyenek olyan márkás felszereléseket, amit a gyermekük osztálytársainak szülei nem tudnak megvenni, hivalkodásnak tekintik és kiközösíthetik maguk közül. Ez fordítva is igaz, ha a többieknek márkás dolgaik vannak, lenézhetik azokat a társaikat, akiknek nem telik rá.
  • Ne kössenek tanuló balesetbiztosítás, mert az állami minden gyermek után már kifizetett egyet.
  • Ne cipeltessenek a kisiskolással több kilós terhet, hiszen a nemzetközi előírások szerint, csak a gyermek testsúlyának 20 %-a lehet az iskolatáska súlya (jogszabály csak a tankönyvek összsúlyát szabályozza, ami 3 kg lehet).
  • Ne felejtsék el minél előbb igényelni a családi pótlékot, ha a tanuló elmúlt 18 éves.  (Vigyázat csak két hónapra visszamenőleg folyósítják.)
  • Ne felejtsék elkérni munkáltatójuktól az iskolakezdési támogatást, ami a gazdasági válság miatt lehet, hogy kevesebb lesz, mint az elmúlt évben, ha egyáltalán adnak ilyen természetbeni juttatást a bérkifizetők.
  • Ne fizessenek az ingyenes közoktatási szolgáltatásokért.

Indokolatlan iskolai követelések lehetnek

(szülői panaszok alapján)

 

Felesleges tanszerek megvásároltatása, pl. 50-100 rajzlapot kérnek, de a felét sem használják fel (általános jelenség). Tanévkezdésre előírják a félévben vagy az egész évben szükséges taneszküzüket. Egy tantárgyat több tankönyvből tanítanak.

Márkás taneszközök, felszerelések tiltott előírása.

Általánossá vált az iskola dologi kiadásainak áthárítása a szülőkre, pl. másolópapír, takarítószer, tisztasági csomag.

A másolópapírt azért kérik, mert dolgozatírásnál arra írják a tesztkérdéseket, nem a táblára írják, nem diktálják le. Ha a tanuló nem ad le bizonyos mennyiségű másolópapírt, akkor felelősségre vonják.

Az ellenőrző könyv törvényben előírt ingyenesen kiosztott iskolai dokumentum, az iskola költségvetésében kell tervezni.

A tartós tankönyvket (pl. szöveggyűjteményt, szótárt, térképet) az iskolai könyvtárból kell kölcsönözni minden tanulóknak, akik kéri.

Az iskolai sportkör ingyenes közoktatási szolgáltatás, nincs tagdíj.

A tanítási időben szervezett tanulmányi kirándulásért nem lehet pénz kérni.

Az ingyenes tankönyvellátás visszásságai

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól semmilyen címen nem lehet ráfizetést kérni a tankönyvekért. Az ingyenesség az teljes ingyenességet jelent!

A tankönyvekről elismervényt, vagy számlát kell kérni, és a kapott listán ellenőrizni kell az árakat, ugyanis az OKM által előírt tankönyvjegyzéken levő tankönyvek a bolti árnál jóval kevesebbe kerülnek.

Használt tankönyv

Ne fogadják el az összefirkált, gyűrődött tankönyveket, azokat le kell selejtezni, nem lehet ingyenesség címén odaadni a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultaknak.

 Figyelem!

Törvény értelmében tilos a kölcsönzött tankönyveket visszakérni a tanulóktól, ameddig az adott tantárgyat a következő tanévekben is tanítják, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell tenni.

Diákigazolvány

A diákigazolvány kiváltása nem kötelező, Csak akkor érdemes kiváltani, ha utazási bérletigazolványként használja a tanuló.

 

Állami támogatások az iskoláztatási költségek kompenzálása érdekében

A gyermekek, tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak listája a teljesség igénye nélkül:

 

1.      Ingyenes tankönyvellátás

2.      További tankönyvtámogatás

3.      A tankönyvtámogatásból kimaradtak szociális támogatása

4.      Ingyenes tanszerellátás

5.      Ingyenes és kedvezményes étkeztetés

6.      Munkáltatói iskolakezdési támogatás

7.      Iskolatej, óvodatej akció

8.      Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás

9.      Felelősség biztosítás

10.  Munkaruha, tisztálkodási eszköz

11.  Szakiskolai ösztöndíj

12.  Utazási költség megtérítése

13.  Nevelési és iskoláztatási támogatás (családi pótlék)

14.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

15.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

16.  Óvodáztatási támogatás

17.  Út a szakmához ösztöndíj pályázat

18.  Pénzbeli juttatások a tanulószerződéses tanulóknak

19.  Pénzbeli juttatás a hiány-szakképesítéseket tanulóknak

20.  Pénzbeli juttatás a nyári szakmai gyakorlaton levő tanulóknak

21.  Az iskolai tanulói munka díjazása

,

 

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253 és Keszei Sándor (06-30/433-8754)

.

 

 

Az igazságtalan és diszkriminatív iskolai tankönyvellátás szabályai itt!

Információ a közoktatás ingyenességéről itt található!

A tanulmányi kirándulás ingyenes vagy fizetni kell érte?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum