Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tizenöt fontos információ az ingyenes tankönyvellátásra jogosult családoknak


Ismétlődő szülői panasz, hogy az iskolai tankönyvellátásban sérül az ingyenesség elve, ezáltal az egyenlő bánásmód követelménye is.

Több ezer iskola a jogszabályok betartásával szervezi a tankönyvellátást, sőt több településen és kerületben minden tanuló ingyen kapja tankönyveit.

Néhány száz iskola valamilyen indokkal mégis vállalja a mulasztásos törvénysértést, nincs tekintettel a rászoruló családok helyzetétére.

Az alábbiakban válaszolunk a beérkezett szülői panaszokra:

Az iskola semmilyen indokkal nem kérhet ráfizetést a tankönyvcsomagra a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultaktól.

Nem lehet arra hivatkozni, hogy kevés a normatíva, mert 12 000 Ft állami  támogatásból a törvény értelmében a helyi önkormányzatnak biztosítania kell minden jogosultnak az ingyenességet.

Kölcsönözni csak több évi használatra alkalmas tartós tankönyveket vagy új tankönyveket lehet az ingyenességre jogosultaknak. A tartós tankönyvvekre rá kell írni, hogy "tartós tankönyv".

Nem lehet összefirkált, gyűrött, használt tankönyvet, kitöltött munkafüzetet adni az ingyenességre jogosult tanulóknak. (Ne fogadjanak el a használt tankönyvet, azokat le kell selejtezni!)

A kölcsönzött tartós tankönyveket nem lehet évvégén visszakövetelvni, ha az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, akár több tanéven keresztül, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt.

A szakképzési évfolyamokon is térítésmentesen jár a tankönyv a jogosultaknak, akár mennyi az összeállított tankönyvcsomag ára.

A más településről, kerületből bejáró tanulónak is biztosítani kell az ingyenes tankönyvellátást, mivel a normatív támogatást az iskolába járó gyerek létszáma után kapja az iskolafenntartó, nem a tanuló tartózkodási helye szerint.

Nem lehet kártérítést kérni az ingyenes tankönyvek elhasználódásáért, le kell selejtezni azokat, hiszen az iskola egyszer már megkapta érte a támogatás összegét, de  azelvesztett kölcsöntankönyv árát ki kell fizetni.

Nem lehet visszatartani a tankönyvek átadását, ameddig ki nem fizetik az árát, mivel a tanuló joga, hogy fizetési halasztást, vagy részletfizetést kérjen.

Nem lehet több hónappal előre kifizettetni a tankönyvek árát. Ne a szülők finanszírozzák a tankönyves vállalkozókat.

Nem lehet azzal a tanulóval is megvetetni az új tankönyvet, aki más úton is hozzá jutna, pl. nagyobb testvértől örökölte vagy a barátjától kapta, megvette.

Nem lehet egy tantárgyhoz két-három tankönyvet is megvetetni a tanulókkal.

Nem lehet olyan tankönyvet megvetetni a szülőkkel, amelyeket egyszer-kétszer vagy egyáltalán nem használnak a tanév során.

Új panasz, hogy az iskolák az ingyenességre jogosult 20 éven felüli tanulóknak nem adják oda térítésmentesen a tankönyveiket. Ilyen nincs!

A „félreértés” abból adódik, hogy a családi pótlék 23 éves kor helyett újabban csak 20 éves korig jár  és a tanuló  NEM TUDJA CSALÁDIPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ PAPÍRRAL IGAZOLNI  JOGOSULTSÁGÁT, de ettől még minden ingyenességre jogosult tanulónak jár az ingyenes tankönyvellátás, ameddig nappali rendszerű iskolai oktatásban vehet részt (22-23 éves koráig).

A három gyermekes család akkor is három gyermekes marad, ha az egyik gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója, 25 éves koráig ő is beszámít a gyermeklétszámba, ha már nem jár utána családi pótlék.  Tehát a másik két gyermek jogosult a térítésmentes tankönyvellátásra, és a családi pótlék összege

Kérjék vissza a jogtalanul beszedet pénzt!

Jogorvoslat az ingyenesség megsértése esetén

Az érintett körbe tartozó tanulóktól az iskola nem kérhet semmilyen hozzájárulást a tankönyvek megvásárlásáért. Az ilyen iskolai döntés jogellenes. A szülő éljen jogorvoslati jogával, először az igazgatónál, de csak írásban. Ha nem történik meg az elvárt intézkedés, akkor a jegyzőhöz kell a panasszal fordulni. A jegyző döntése ellen bírósághoz lehet fordulni.

További jogorvoslati lehetőség a cikk végén található!

Az igényelhető állami normatíva mértéke

 


A tanulók ingyenes tankönyvvásárlásához igényelhető állami normatív hozzájárulás fajlagos összege a 2010/2011. tanévre 12 000 Ft minden ingyenességre jogosult tanuló után. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzati fenntartónak differenciálnia kell az iskolák között, hiszen az általános iskola alsóbb évfolyamain jóval alacsonyabb a tankönyvcsomagok ára, mint a középiskola 9-10 évfolyamain. Az is előfordulhat, hogy azonos típusú iskolák közül az egyik iskolában más módszerrel, más (alacsonyabb-magasabb áru) tankönyvekből tanítanak a pedagógusok, mint a másokban.

Az állami támogatás felosztása

A fenntartónak úgy kell felosztani az állami hozzájárulást, hogy az ingyenesség a törvényben megnevezett tanulói csoportok számára biztosítható legyen. Amennyiben az ingyenesség nem biztosítható minden jogosult számára az állami hozzájárulásból, akkor az önkormányzat más forrásból köteles kiegészíteni azt. Nem fogadható el, hogy a tankönyvcsomag ár 12 000 Ft feletti részét kifizettetik az ingyenességre jogosult szülőkkel.

Az ingyenesség fogalma

Az ingyenesség elve azt jelenti, hogy az arra jogosultak neveléséhez, oktatásához szükséges összes tankönyvről az iskola gondoskodik, vagyis az iskola fizeti ki a szülő/ tanuló helyett, a tankönyvcsomag teljes árát, vagy kölcsönzi az iskolai könyvtárból, akár 4000 Ft, akár 25 000 Ft a tankönyvcsomag ára.

Az ingyenes „tankönyvellátás” tartalma

Az ingyenes tankönyvellátás azt jelenti, hogy az arra jogosult tanuló 100 százalékosan térítésmentesen kapja az oktatásához szükséges valamennyi tankönyvet, munkatankönyvet, nyelvkönyvet, szakmai tankönyvet és az olyan a tankönyvhöz kapcsolódó kiadványokat, amelyek az ismeretanyag illusztrálására, illetve a tanultak gyakorlására és ellenőrzésére szolgálnak, segítséget nyújtanak a könyvben foglaltak elsajátításához, illetve azok használatához.  (Ilyen pl. a tankönyvhöz szervesen kapcsolódó atlasz, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, munkafüzet, szótár, feladatlap, képletgyűjtemény, táblázatgyűjtemény vagy képgyűjtemény, lexikon, kottakiadvány, tananyagelem).

A tankönyvcsomag összeállítása

A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az iskolák nem készíthetnek olyan tankönyvrendelést, amely mellett nem biztosítható a törvény végrehajtása (vagyis az ingyenesség). Ezért olyan tankönyveket és tankönyvhöz kapcsolódó kiadványokat kell választani, amelyek beszerezhetők a rendelkezésre álló forrásokból. A fenntartó ezért jogosult és köteles ellenőrizni a tankönyvrendelést, és amennyiben nem valósítható meg a törvény előírása, utasítania kell az igazgatót annak átdolgozására.

Az ingyenességre jogosultak köre

Családja jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül ingyenességre jogosult a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki

  • tartósan beteg,
  • sajátos nevelési igényű,
  • három- vagy többgyermekes családban él,
  • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, és aki
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

További támogatások

A normatív kedvezmények kielégítését követően az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el.

A támogatás formái

Az iskola fizeti ki a szülő, illetve a tanuló helyett a tankönyvcsomag teljes árát, és a tanuló megkapja a tankönyveit. Az iskola által nyújtott pénzbeli támogatással megvásárolt tankönyv a tanuló tulajdonába kerül. Az ingyenesen kapott tankönyvet az iskola nem kérheti vissza, sem tanév végén, sem az iskolai tanulmányok befejezésekor.

Az iskolai könyvtár kölcsönzi a tanulók részére ingyenesen a tankönyveket. Ebben az esetben a tankönyv az iskola tulajdona a tanuló csak használja azt.

Mikor kell a kölcsön tankönyvet visszaadni?

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, akár több tanéven keresztül, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni a tanulói jogviszony fennállása alatt (pl. érettségi, szakmai vizsga).

Kártérítési kötelezettség

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. Ez a meghatározás vitára adhat okot, hogy mit nevezünk rendeltetésszerű használatnak, amikor a legtöbb tankönyv „nem bír ki” egy tanévet sem.

Elismervény és számlaadási kötelezettség

Az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók számára tételes elismervényt kell adni a tankönyvek egységáráról, darabszámáról és a kifizetett összegről, kérésre számlát kell kiadni, a munkáltatói vagy más iskolakezdési támogatás igazolása céljából (a munkáltató címére). A tankönyvforgalmazásból befolyt összegeket az iskolának be kell vételezni, és könyvelni kell. (A számviteli szabályok szerint.) A tételes elismervényen szerepelnie kell a tankönyv számának, hogy visszakereshető legyen a tankönyv hiteles ára.

Az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat felelőssége

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről a nevelőtestület dönt, de a szülői és tanulói közösségek véleményét vagy egyetértését is ki kell kérni a fontosabb kérdésekben. Az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőinek feladata, hogy részt vegyenek a tankönyvellátás folyamataiban, jogszabálysértés esetén kezdeményezzék a rendelkezések betartását az iskolavezetésnél, ha ez eredménytelen, akkor a fenntartónál (jegyzőnél), ha ez sem vezet célhoz, akkor a képviselő testületnél.

Ha az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban panasz érkezik a szülői szervezethez, de a szervezet nem vállalja el az ügyet, akkor nem képviseli a gyermekeik érekében eljáró szülőket, nem működik a törvénybe beépített társadalmi kontroll.

Jogorvoslati lehetőség

Az iskola által a tankönyvellátással kapcsolatos több tanulót érintő mulasztásos törvénysértés esetén közérdekű bejelentés formájában az Oktatási Hivatalhoz kell fordulni.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (4) bekezdés szerint:

„A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja

a) az egyenlő bánásmód követelményére,

h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.”

Az ingyenességre és a tankönyvellátással kapcsolatos rendelkezések megtartásának vizsgálata tehát az Oktatási Hivatal feladata.

Az ingyenesség megtagadása egy adott iskolában sérti az egyenlő bánásmód követelményét is, mivel más iskolákban az arra jogosultak a törvény betartásával térítésmentesen kapják meg tankönyveiket.

Közérdekű bejelentésüket a fenti törvényhelyre való hivatkozással, a panasz (tényállás) pontos leírásával kérelem formájában tegyék meg az alábbi címen:

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.19.
Telefon: (+36-1) 374-2100 : Fax: (+36-1) 374-2499
Honlap cím:
www.oh.gov.hu
Központi e-mail cím:
info@oh.gov.hu

Sajtószóvivő: Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) vagy Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum