Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Alkotmányos garanciát kérünk a 18 éves korig, vagyis a nagykorúságig tartó tankötelezettség intézményének fenntartására


Figyelemmel a kiskorú gyermekek fizikai és szellemi érettségének hiányára az Országos Szülői Egyesületek a Parlament Alkotmány-előkészítő eseti bizottságához fordulnak, hogy kerüljön be az új Alkotmányba a kiskorú gyermekeink tankötelezettségének 18 éves korig történő fenntartására vonatkozó szövegszerű javaslatuk. (Lásd lent)

 

A szülői szervezetek csak azt szeretnék elérni, hogy gyermekeink a tankötelezettségük ideje  alatt be tudják fejezni szakiskolai és középiskolai tanulmányaikat, teljesíteni tudják a Nemzeti alaptantervben 12 évfolyamra előírt követelményeket, szakképesítéshez és érettségi bizonyítványhoz jussanak.

 

A 18 éves korig tartó tankötelezettség fenntartásáért a szülők a pedagógus társadalom együttműködésére is számítanak.

 

Figyelem!

Nemzetközi egyezmény vonatkozásában és a magyar törvények szerint gyermek az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.

A gyermek, fizikai és szellemi fejletlensége miatt, különös biztosítékokat és gondozást igényel!

 

Sokan nem tudják, hogy kiskorú az a gyermek, aki még nem töltötte be a 18 életévét, továbbá, hogy 14-18 éves koráig a gyermek korlátozottan cselekvőképes (Ptk.).

 


A tankötelezettség leszállítása 15 éves korra?

 

A 15 éves korig tartó tankötelezettség bevezetése nem segíti a társadalmi különbségek csökkentését, a társadalmi mobilitást.

 

A Széll Kálmán terv szerint a kormány a tankötelezettségi életkor leszállításával, akarja a hároméves szakiskolai képzés felé terelni a tanulókat, ami szükségtelen, mert a közoktatási törvény jelenleg is előírja, hogy tizenhatodik életévének betöltése után kérelmére megszűnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett.

 

A költségvetésnek jól fog jönni a tanulói létszám csökkenése miatti pedagógus elbocsájtás és iskolabezárási hullám.

Lehet, hogy milliárdos nagyságrendű megtakarítás érhető el gyermekvédelmi ellátásokból és a családtámogatásból kimaradó korosztályok kárára, de sokkal többe fog kerülni az adófizetőknek az iskolából kimaradó, végzettség nélküli munkanélküli fiatalok eltartása.

 

Kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége

 

A 15 éves korig tartó tankötelezettség bevezetése olyan körülményeket hozhat létre, amely több tízezer gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, pl. a tanuló 15. születésnapján az iskola megszüntetheti a nehezen kezelhető tanulók jogviszonyát, saját elhatározásból kimaradhatnak az iskolából, a rászoruló szülők iskola helyett dolgozni küldhetik gyermeküket.

 

A tankötelezettség leszállítása miatt az iskolából kikerülő korlátozottan cselekvőképes kiskorú gyermekek fokozottan veszélyeztetettek az alábbiak tekintetében: gyermekmunka, kizsákmányolás, fiatalkori munkanélküliség, gyermek prostitúció, csellengés, éhezés, gyermekbűnözés, drogfogyasztás, alkoholizálás, öngyilkosság. stb.

 

A közoktatás résztvevőinek feladata a 18 éves korig tartó tankötelezettség védelmében

 

Az oktatásirányítás szerepe

A gyermek legjobb érdekei kell, hogy az oktatásirányításért felelős személyeket vezessék. Az oktatásnak segítenie kell, hogy minden gyerek a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa személyiségét és tehetségét. 

Az oktatásirányításnak és minden oktatási szakembernek ki kell állni a kiskorú gyermekek érdekében azért, hogy az állam biztosítsa a 18 éves korig tartó tankötelezettség feltételeit, és garanciát arra, hogy nagykorúvá válásuk után is járhassanak iskolába.

 

A pedagógusok hivatása

Azt várjuk pedagógusoktól, hogy félretéve sérelmeiket magas szakmai tudásukkal, altruista magatartásukkal, erkölcsi felelősséget vállaljanak a rájuk bízott gyermekek jövőjéért, ezért támogatják a 18 éves korig tartó tankötelezettség fenntartását.

 

A szülők felelőssége

A szülők felelősek elsősorban gyermekük neveléséért, oktatásáért, ezért felelősen együtt kell működni a pedagógusokkal, és mindent meg kell tenni azért, hogy gyermekeik tisztelettel viselkedjenek nevelőikkel, tanáraikkal szemben, a nagykorúságuk elérése után is.

 

Tanulók kötelessége

Ha a gyerekeknek joguk van a tanuláshoz, akkor kötelességük is a képességeiknek megfelelő lehető legjobb teljesítményt nyújtani, vagyis a lehető legtöbbet kell kihozniuk magukból.

Nem kell lógni az iskolából, hanem sikeres vizsgákat kell tenni. Ki kell használni a jelenlegi ingyenes közoktatási szolgáltatásokat, hiszen azokat bármikor elvehetik tőlük.

 

Egyáltalán, személye köszönettel tartoznak az iskolának, tanítóiknak, tanáraiknak az áldozatos munkájukért, és szüleiknek a gondoskodásért.

 

Szövegszerű javaslat az új Alkotmányba

 

X. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 18 éves korig kötelező általános és középfokú iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.

 

Jelenlegi (hatályos) szöveg

70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.

 

 Az Alkotmány módosítását kezdeményező szülői egyesületek:

Szülők Egyesülete a Gyermekekért,

Fővárosi Szülői Egyesület,

Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma,

Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület,

Magyarországi Szülők Országos Egyesülete

 

 Szóvivők: Keszei Sándor az Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács elnöke (06-30/433-8754) és Simonné Toldi Ágnes SzEGY elnök (06-30/550-2253)

 

Bővebb információ a tankötelezettségről itt található!

Az Alkotmány-előkészítő bizottság számára elküldött levél itt!

Oktatási katasztrófa lenne a tanköteles életkor leszállítása 18. életévről 17. életévre hozzászólás a közoktatási törvény koncepciójához itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum