Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Az új közoktatási törvény elfogadásáig el kell halasztani az önkormányzati fenntartású óvodák és iskolák átszervezését, átadását


Nincs jó kezekben a közoktatási intézmények fenntartása a csőd-közeli önkormányzatoknál. Adják-veszik az óvodákat, iskolákat, csak az a baj hogy a gyerekek is benne vannak! 

 

Sok megszorult önkormányzati fenntartó úgy próbál megtakarításokat elérni, hogy először „leteszi” az önként vállalt közoktatási feladatait, majd szűkíti a kötelező feladatai körét, végül átadja fenntartói jogát, akinek lehet. Tisztelet a kivételnek!

 

Illegális önkormányzati megtakarítások az oktatási szolgáltatást igénybevevők kárára (szülői panaszok alapján)

 

Kiveszik az iskolák pedagógiai programjából azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nem akarnak finanszírozni (pl. tanulmányi kirándulás, mindennapos testedzés, emeltszintű oktatás, második nyelv oktatása, stb.).

Megszűntetik a tanulók érdeklődése, igénye szerint szervezett nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából), pedig erre államilag finanszírozott időkeret áll rendelkezésükre (költségvetési normatíva).

Elspórolják az egyéni foglalkozásra rendelkezésre álló órakeretet, a könnyített- és a gyógytestnevelésre szánt órákat.

Hallani sem akarnak arról, hogy a rendelkezésre álló időkeretből az iskola igénybe vegyen osztályonként heti egy órát az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak megoldásához.

Nem finanszírozzák a tanulók érdeklődése, igényei szerint a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, iskolai sportkör).

Pénzhiányra hivatkozva megszűntetik a tanórán kívüli ingyenes foglalkozásokat (pl. a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, nincs diáknap).

Nem biztosítják az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát, amelyeket  a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére kell megszervezni.

Nem biztosítják a kötelező szemléltető eszközöket, elspórolják az ingyenes tankönyvellátáshoz nyújtott állami támogatást. Megszűntetik az osztálybontást, túllépik az előírt maximális osztálylétszámot, a dologi kiadások egy részét áthárítják a szülőkre (pl. kréta, másolópapír, tisztasági eszköz, padjavítás, tanteremfestés, stb.),vagy alapítványi befizetésre, osztálypénz szedésre kényszerítik őket.

 

Ezekben az önkormányzati fenntartású iskolákban az oktatás, nevelés hatékonysága közeledik a nullához!

 

Egyes iskolafenntartó önkormányzatok mindent megtesznek azért, hogy teljesen megszabaduljanak kötelező oktatási feladataiktól. Társulásokkal, iskolabezárásokkal, iskola összevonásokkal, iskolaátadásokkal próbálják csökkenteni kiadásaikat, közben a gyermekek a lakóhelyüktől egyre távolabb levő nevelési, oktatási intézményekbe járnak. A munkavállaló szülőknek vállalni kell az utaztatás-, kisgyermekeknél a kíséret költségeit, fizetetlen szabadságot, késést a munkahelyükről, amit nem tolerálnak a munkaadók.

 

Romhalmaz az egész!

 

Menekülési út az Állami Fenntartású Iskola

 

Létre kell hozni a törvényesen működő, jól felszerelt állami fenntartású iskolahálózatot, ahol maradéktalanul betartják a közoktatási rendszabályokat, nem lesznek indokolatlan pénzkövetelések, és a tanulókat érdeklő tananyagot jólfizetett pedagógusok oktatják, és  még nevelik is gyermekeinket.


Az átszervezések törvényessége

 

Az utóbbi hónapokban jelentősen megemelkedett az átszervezésre vagy átadásra ítélt közoktatási intézmények száma. Az iskolafenntartó önkormányzatok szeretnék elkerülni az új közoktatási törvény hatálybalépésével kapcsolatos szakmai kihívásokat, a közoktatás megújulásában való részvételt.

Miért nem akarják megvárni a helyi önkormányzatok az Új közoktatási törvényt, mert el akarnak titkolni valamit, vagy gyorsan akarnak megszabadulni kötelező feladataik egy részétől, esetleg félnek, hogy rosszabb lesz a helyzetük?

 

Szülői panaszok és bejelentések jelzik, hogy az önkormányzatok tanügy-igazgatási ismereti hiányosak, nem ismerik az átszervezéssel kapcsolatos „szigorú, korlátozó” jogszabályokat vagy nem akarják betartani azokat.

 

Döntéseik előtt nem kérik ki a kötelezően előírt véleményeket az iskolahasználóktól (szülők, diákok, pedagógusok). Egy két- héttel a döntés előtt módosítják az intézkedési tervüket, amelyben addig egyáltalán nem szerepelt semmilyen átszervezés. Nincs korrekt hatásvizsgálat, sok helyen azt sem tudják hány tanköteles tanuló él az adott településen, mert nem vezetik a kötelező nyilvántartást. 

 

Új közoktatási törvény (hivatkozási alap)

 

Lehet, hogy az új közoktatási törvény bevezetésével olyan intézkedések lépnek hatályba, amelyek megkönnyítik a tanulók és a pedagógusok helyzetét, kevesebb gyermek lesz az osztályokban, nem kell felesleges tananyagot megtanítani, illetve megtanulni a gyermekeknek. Javulhat a szülők és a tanulók közérzete, csökkenhet a családok és az óvodák, iskolák pedagógusai között a feszültség.

 

Felhívjuk az átszervezés miatt veszélyeztetett iskolák szülői közösségeinek figyelmét, hogy közérdekű javaslatként kérjék az adott képviselő-testületet, hogy a törvény elfogadásáig halasszák el az átszervezéssel kapcsolatos döntéseiket, mert visszacsinálni már nem lehet a rossz határozatokat!

 

A szülői érdekérvényesítés eszközei érdeksérelem esetén

 

Ha a szülők, mint helyi lakosok úgy érzik, hogy az átszervezés indokai nem megalapozottak, kizárólag önkormányzati érdekeket szolgálnak (ésszerűtlen megtakarítás, épületeladás, személyi kifogás, stb.), és nem veszi figyelembe a gyermekek mindenekfelett álló érdekét (aránytalan teherrel járnak, nem biztosított a megfelelő színvonalon való további gondoskodás), akkor kötelességük fellépni az önkormányzati döntéssel szemben.

 

Első lépésként össze kell hívni az iskolai szülői szervezet választmányának ülését, annak érdekében, hogy megtárgyalják és kidolgozzák azt a stratégiát, amelynek alapján eljárnak az iskolaátszervezés megakadályozása vagy/és a törvényesség betartása érdekében. A megbeszélt stratégia alapján vázlatos munkatervet készítenek a törvényes tiltakozás ütemezéséhez. A szülői szervezet elnöke tájékoztatja az iskolavezetést a választmány általhozott döntésről. Az ülésen határozatot kel hozni és jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülői szervezet ülését a szülői szervezet elnöke hívja össze, az iskolaigazgató meghívott vendég lehet tanácskozási joggal. A továbbiakban iskolai szülői szervezet alatt az óvodai szülői szervezetet is értjük.

 

Második lépésben tájékoztatás céljából összehívják az intézménybe járó gyermek szüleit és kérik támogatásukat a stratégia végrehajtásához.

 

Harmadik lépés, hogy a képviselő testület és a polgármester részére levelet írnak, amelyben kifejezik véleményüket, hogy a „kiszivárogtatott” vagy képviselő testület által szándéknyilatkozatba foglalt átszervezési döntéssel nem értenek egyet, és kérik, hogy részletesen tájékoztassák a szülőket terveikről.

 

Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, az önkormányzat nem veszi figyelembe a szülői igényeket, akkor igénybe lehet venni azokat a törvényes eszközöket, amely a szülői közösség rendelkezésére állnak: Szülői fórumok szervezése, bejelentett demonstráció a bizottsági-, képviselő-testületi üléseken, az önkormányzat előtt, szórólapok terjesztése, plakát kiragasztása, sajtóközlemények kiadása, stb.

 

Ha az egyeztetések eredménnyel zárulnak, az önkormányzat eláll szándékártól, esetleg elhalasztja az átszervezés idejét, vagy igényeik teljesítése után a szülők is szükségszerűnek és törvényesnek látják az átszervezést, akkor befejezettnek tekinthető a szülői érdekérvényesítő tevékenység.

 

Jogszabálysértések az iskola átszervezések során

 

Iskola átszervezéssel kapcsolatos tapasztalataink szerint az önkormányzatok többsége szakmailag nincs felkészülve az intézmény átszervezésekre, nem ismerik kellő mértékben a vonatkozó jogszabályokat, vagy visszaélve erőfölényükkel szándékosan megvezetik az iskolahasználókat (szülők, tanulók pedagógusok).

 

Szülői bejelentések és panaszok alapján összeállítottuk a gyakran előforduló jogszabálysértő intézkedések listáját:

 

-      Az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztések nem illeszkednek a helyi önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervhez (önkormányzati intézkedési terv).

 

-      Az önkormányzati intézkedési terv nem lett kétévenként értékelve és felülvizsgálva, nem tartalmazza az átszervezéssel kapcsolatos terveket, ezért az intézmény átszervezéssel kapcsolatos döntéssel együtt módosítják az intézkedési tervet.

 

-      Nem történik meg a helyi lakosság, illetve a szülők, pedagógusok kötelező és hiteles tájékoztatása.

 

-      Az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztésekben a közoktatási rendszabályokban meghatározott paraméterek (gyermeklétszámhoz illeszkedő személyi és tárgyi feltételek, a kötelező pedagógiai szolgáltatások, stb.) és a kapcsolódó finanszírozási adatok hiányosak vagy tévesek.

 

-      Nincs bizonyító értéke, vagy egyáltalán nem készül hatásvizsgálat, amelyben beigazolódik az átszervezés ésszerűsége, gazdasági hatékonysága.

 

-      A döntés előkészítés során nem kérik ki a kötelező véleményeket, ezért a döntés érvénytelen (semmisség).

 

-      Nem hozzák nyilvánosságra és adják ki azokat a közérdekű adatokat, amelyek ismerete szükséges a véleményalkotáshoz.

 

-      Az érdekegyeztetés során nem tartják be az írott és íratlan eljárási szabályokat, pl. írásos megkeresés esetén nem tartják be a törvényben előírt válaszadási határidőket, nem válaszolnak érdemben, vagy egyáltalán nem válaszolnak szülői szervezet leveleire.

 

-      Gyakori törvénysértés, hogy azok a képviselők is szavaznak, akik érintettek az iskolaátszervezés ügyében (pl. ők maguk vagy közvetlen családtagjaik az adott közoktatási intézmény, tanulói vagy alkalmazottai). 

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Ha a helyi önkormányzat bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat, vagy a döntéshozatali eljárás nem felel meg a jogszabályoknak, akkor a megyei kormányhivatal vezetőjéhez (kormánymegbízott) kell fordulni törvényességi kérelemmel.

Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik.

 

Bővebb információ a szülői érdekérvényesítés eszközeiről itt található!

 

   Figyelem!

Az országos szülői egyesületek szakmai tanácsokkal segítik szülői közösségeket, hogy szülői jogaikat és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák, és élni tudjanak vele az iskolabezárási kampányban.

 

Szóvivők: Simonné Toldi Ágnes  elnök, Szülők Egyesülete a Gyermekekért (06-30/550-2253) és Keszei Sándor elnök, MSZOE (06-30/433-8754)

 

Tájékoztatás a kötelező vélemények beszerzéséről itt!

 

A szülői szervezet működéséről és jogosítványairól itt található részletes információ!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum