PISA jelentésről szülőknek

ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA 2013

Szakközépiskola

Szakiskola

"Felsőoktatási" szakképzés (Új)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Hídprogramok

Gyakorlati képzés

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Tanulószerződés 2015.

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Közösségi szolgálat

KERETTANTERVEK

Erkölcstan vagy hitoktatás .

Tanfelügyelet

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2015.

Ingyenesen kölcsönzött tankönyv az első és második és harmadik évfolyamokon

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdés szerint: „Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”

A családok vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Kölcsönzés egy tanévre kártérítési felelősséggel

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen kölcsönzött tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

Az iskolai házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. 17/2014. EMMI rendelet 32. § (5)

A fenti rendelkezés alapján, az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás úgy értelmezhető, hogy az iskola a szükséges tankönyveket és a hozzá kapcsolódó más kiadványokat tankönyvkölcsönzés útján adja tanuló birtokába, amiket – a munkafüzetek kivételével - a tanév végén vissza kell adni.

A kölcsönzés szabályai szerint a tanuló kártérítési felelősséggel tartozik a használatba kapott könyvekért, vagyis a nem rendeltetésszerűen használt tankönyv megrongálódása vagy elvesztése esetén a tankönyv árát ki kell fizetni.

A tanuló és az iskola között vita alakulhat ki a tankönyvek „rendeltetésszerű használatáról”, a kártérítési felelősségről, milyen minőségű használt tankönyvet lehet kölcsönbe adni, mikor kell leselejtezni a tankönyveket, ezért a tanév végén számos ütközés, (perlekedés, pereskedés) várható a szülők, a tanulók és az iskola között.

Az ilyen viták nem tesznek jót az iskola, és a szülői ház közötti nevelőpartneri viszonynak.

Figyelem!

Álláspontunk szerint a jelenleg első évfolyamos tanulóktól az év végén visszaszedett használt tankönyveket kiadni az első évfolyamra most beiratkozott tanulóknak sérti a gyermekek emberi méltóságát.

Véleményünk szerint az első évfolyamon biztosított tankönyveket a negyedik évfolyam befejezéséig nem lehet visszakérni. 

Kártérítési szabályok értelmezése

Jövedelem nélküli tanulótól kártérítést követelni nem lehet!

A tanuló bizonyítványának kiadását tartozás miatt nem lehet megtagadni. (De megtagadják!)

A Ptk. szerint, ha a kárt belátási képességgel rendelkező olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója is van, és bizonyítják, hogy az kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó (a szülő) a károkozóval egyetemlegesen felelős.

Mi van akkor, ha szülő nem tud fizetni, mert nincs pénze? Behajtást kér az iskola?

A 18. életév betöltött nagykorú tanuló esetén szülők nem tartoznak kártérítési felelősséggel a tankönyv szándékos megrongálása vagy hanyag kezelés miatt bekövetkezett értékcsökkenésért, elvesztésért. Nagykorú tanuló esetén a kárt a tanulónak kell kifizetni, ha munkába áll és jövedelemhez jut (kamat nélkül). A kártérítési követelés három év alatt elévül.

A szülők nem kötelesek gyermekük helyett kártérítést fizetni a tankönyvek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett esetleges rongálódásért (elhasználódásért).

A tanulói jogviszony létesítése esetén nem lép életbe automatikusan a szülő kártérítési felelőssége, ezért javasolható, hogy az iskola kössön tankönyvhasználati szerződést a tanulók szüleivel, ha nem akar kártérítési pereket.

Az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás visszáságai (a 2014-2015. ében az első évfolyamara beiratkozott tanulók szüleinek panaszai alapján)

1.  Az ingyenesség címén az iskolai könyvtárból kikölcsönzött tankönyvekbe nem lehet beleírni, nem lehet kiemeléseket alkalmazni.

Ha a kölcsön tankönyv a rendeltetésszerű használat mellett piszkos lesz, összegyűrődik vagy a rossz minőség miatt darabjaira esik szét a tanév végére, akkor ki kell fizetni az árát.

2.  Sok iskola dönt úgy, hogy a tankönyveket be kell kötni, hogy a borító védve legyen a külső hatásoktól, ami sok időbe és sok pénzbe kerül a szülőknek.

Minek csinálnak a kiadók gyönyörű, hatszínű művészi borítókat tankönyveikre, ha az iskola döntése értelmében el kell takarni a látványt egész évben.

3.  A jogos félelműkben a szülők úgy menekültek ki az iskolával való viták következményei alól, hogy bolti áron megvásároltak gyermekük számára még egy garnitúra tankönyvet (már aki megtehette). Az eredetileg kapott kölcsön tankönyveket érintetlenül adták vissza a tanév végén.

Ez a szülői félelem bizonyítható módon százmilliókkal növelte meg a Tankönyvellátó Zrt. bevételét.

4.  Ráfizetés az ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagra

Sok iskola döntött úgy, hogy az ingyenesen kölcsönzött tankönyveken kívül további tankönyveket és más kiadványokat vásároltat meg a szülőkkel.

A szülők joga, hogy kifogásolják az iskola indokolatlan követelését.  Ha az iskola a 12 000 forintős állami támogatásból megvásárolt tankönyveken kívül további tankönyveket akar használni, akkor azt a saját költségvetéséből kell biztosítania.

5.  Sérti gyermekek és a szülők emberi méltóságát a használ tankönyvek kölcsönzésével biztosított ingyenes tankönyvellátás.

Rosszul járnak azok az első évfolyamra beiratkozó és a második évfolyamra járó tanulók, akik piszkos vagy kiradírozott bejegyzésekkel tarkított használt tankönyveket kapnak az iskolától.

Az ingyenesen kölcsönzött tankönyvellátás az jelenti, hogy ezek után minden általános iskolai tanuló használt tankönyvből fog tanulni Magyarországon.

6.  Az általános iskolának sem jó az állami tankönyvek kölcsönzése, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb.

Hogyan hajtsa be az iskola a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett rongálódás miatt követelt kártérítés összegét a szülőktől? Pereskedjen vagy tartsa vissza a tanuló bizonyítványát?

7.  A pedagógusnak sem jó a tankönyvek kölcsönzése, mert el kell tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

Mit kell tenni az első évfolyamra most beiratkozott tanuló szüleinek?

Semmit! Várják el az iskolától, hogy szeptember 1-én leteszik gyermekük iskolapadjára a számára ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagot!

Figyelem!

Használt tankönyveket ne fogadjanak el, és nehogy fizessenek valamelyik tankönyvért!

Dönthet a szülő úgy is, hogy nem fogadja el az állami tankönyveket, és a bonyodalmak elkerülése végett inkább megvesz a Könyvtárellátótól bolti áron még egy tankönyvcsomagot, amit használat nélkül vissza fog adni a tanév vébén. Addig megőrzi az iskola pecsétjével ellátott állami tankönyveket.

A

 
Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend

ÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

Tanulók, óvodások IINGYENES UTAZTATÁSA 2014

SZÜLŐPOLITIKA

Ingyenesség a köznevelésben

Tanulók felügyelete az iskolában

Igazolatlan óra

TANKÖTELEZETTSÉG 2015.

Osztályzás az iskolában

Gyermekvédelem

Beiratkozás az első évfolyamra

Beiskolázás 2015.

KÜLÖNÓRÁK

Érettségi vizsga

Testnevelés mindennap

Iskolai szünetek VAKÁCIÓ

TANKÖNYV

Óvoda 2015.

INTÉZMÉNYI TANÁCS

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum