Állami intézményfenntartó központ (KLIK)

Állami fenntartású szakképző iskola

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2015-2016.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2015.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tankönyv 2015.

Ingyenesen kölcsönzött tankönyv az első és második és harmadik évfolyamokon

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdés szerint: „Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”

A családok vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Kölcsönzés egy tanévre kártérítési felelősséggel

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen kölcsönzött tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

Az iskolai házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5)]

A fenti rendelkezés alapján, az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás úgy értelmezhető, hogy az iskola a szükséges tankönyveket és a hozzá kapcsolódó más kiadványokat tankönyvkölcsönzés útján adja tanuló birtokába, amiket – a munkafüzetek kivételével - a tanév végén vissza kell adni.

A kölcsönzés szabályai szerint a tanuló kártérítési felelősséggel tartozik a használatba kapott könyvekért, vagyis a nem rendeltetésszerűen használt tankönyv megrongálódása vagy elvesztése esetén a tankönyv árát ki kell fizetni.

A tanuló és az iskola között vita alakulhat ki a tankönyvek „rendeltetésszerű használatáról”, a kártérítési felelősségről, milyen minőségű használt tankönyvet lehet kölcsönbe adni, mikor kell leselejtezni a tankönyveket, ezért a tanév végén számos ütközés, (perlekedés, pereskedés) várható a szülők, a tanulók és az iskola között.

Az ilyen viták nem tesznek jót az iskola, és a szülői ház közötti nevelőpartneri viszonynak.

Figyelem!

Álláspontunk szerint a jelenleg első évfolyamos tanulóktól az év végén visszaszedett használt tankönyveket kiadni az első évfolyamra most beiratkozott tanulóknak sérti a gyermekek emberi méltóságát.

Véleményünk szerint az első évfolyamon biztosított tankönyveket a negyedik évfolyam befejezéséig nem lehet visszakérni. 

Kártérítési szabályok értelmezése

Bizonyított szándékos károkozás

Ha a tanuló nem tesz eleget az iskola által a házirendben meghatározott kölcsönzési szabályoknak, akkor vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5/a bekezdés]

A Ptk. szerint, ha a kárt belátási képességgel rendelkező olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója is van, és bizonyítják, hogy az kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó (a szülő) a károkozóval egyetemlegesen felelős.

Mi van akkor, ha szülő nem tud fizetni, mert nincs pénze? Bírósági behajtást kér az iskola? Vagy megtagadja a tanuló bizonyítványának kiadását tartozás miatt, ami jogszabálysértés. (De mégis visszatartják a bizonyítványt!)

A 18. életév betöltött - jövedelem nélküli - nagykorú tanuló esetén szülők nem tartoznak kártérítési felelősséggel a tankönyv szándékos megrongálása vagy hanyag kezelés miatt bekövetkezett értékcsökkenésért, elvesztésért. Nagykorú tanuló esetén a kárt a tanulónak kell kifizetni, ha munkába áll és jövedelemhez jut (kamat nélkül). (A kártérítési követelés három év alatt elévül.)

Figyelem!

A szülők nem kötelesek gyermekük helyett kártérítést fizetni a tankönyvek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett esetleges rongálódásért (elhasználódásért).

Az ingyenesség címén kikölcsönzött egyszer használatos tankönyveket a tanév végén le kell selejtezni! Nem kell a szülőkkel kártérítést fizettetni!

Az alanyi jogon járó ingyenes tankönyvellátás visszáságai (a 2014-2015. évben az első és második évfolyamara beiratkozott tanulók szüleinek panaszai alapján)

1.  Az ingyenesség címén az iskolai könyvtárból kikölcsönzött tankönyvekbe nem lehet beleírni, nem lehet kiemeléseket alkalmazni.

Ha a kölcsön tankönyv a rendeltetésszerű használat mellett piszkos lesz, összegyűrődik vagy a rossz minőség miatt darabjaira esik szét a tanév végére, akkor a szülőknek ki kell fizetni a tankönyv árát.

2.  Sok iskola dönt úgy, hogy a tankönyveket be kell kötni, hogy a borító védve legyen a külső hatásoktól, ami sok időbe és sok pénzbe kerül a szülőknek.

Minek csinálnak a kiadók gyönyörű, hatszínű művészi drága borítókat tankönyveikre, ha az iskola döntése értelmében el kell takarni a látványt egész évben.

3.  A jogos félelműkben a szülők úgy menekültek ki az iskolával való viták következményei alól, hogy bolti áron megvásároltak gyermekük számára még egy garnitúra tankönyvet (már aki megtehette). Az eredetileg kapott kölcsön tankönyveket érintetlenül adták vissza a tanév végén.

Ez a szülői félelem bizonyítható módon százmilliókkal növelte meg a tankönyvek kiszállításával megbízott Könyvtárellátó Zrt. (KELLO) bevételét.

4.  Ráfizetés az ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagra

Sok iskola döntött úgy, hogy az ingyenesen kölcsönzött tankönyveken kívül további tankönyveket és más kiadványokat vásároltat meg a szülőkkel.

A szülők joga, hogy kifogásolják az iskola indokolatlan követelését.  Ha az iskola a 12 000 forintős állami támogatásból megvásárolt tankönyveken kívül további tankönyveket akar használni, akkor azt a saját költségvetéséből kell biztosítania.

5.  Sérti gyermekek és a szülők emberi méltóságát a használ tankönyvek kölcsönzésével biztosított ingyenes tankönyvellátás.

Rosszul járnak azok az első évfolyamra beiratkozó és a második évfolyamra járó tanulók, akik piszkos vagy kiradírozott bejegyzésekkel tarkított használt tankönyveket kapnak az iskolától.

Az ingyenesen kölcsönzött tankönyvellátás az jelenti, hogy ezek után minden általános iskolai tanuló használt tankönyvből fog tanulni Magyarországon.

6.  Az általános iskolának sem jó az állami tankönyvek kölcsönzése, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb.

Hogyan hajtsa be az iskola a nem rendeltetésszerű használatból keletkezett rongálódás miatt követelt kártérítés összegét a szülőktől? Pereskedjen vagy tartsa vissza a tanuló bizonyítványát?

7.  A pedagógusnak sem jó a tankönyvek kölcsönzése, mert el kell tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

Mit kell tenni az első évfolyamra most beiratkozott tanuló szüleinek?

Semmit! Várják el az iskolától, hogy szeptember 1-én leteszik gyermekük iskolapadjára a számára ingyenesen kölcsönzött tankönyvcsomagot!

Figyelem!

Használt tankönyveket ne fogadjanak el, és nehogy fizessenek valamelyik tankönyvért!

Dönthet a szülő úgy is, hogy nem fogadja el az állami tankönyveket, és a bonyodalmak elkerülése végett inkább megvesz a Könyvtárellátótól bolti áron még egy tankönyvcsomagot, amit használat nélkül vissza fog adni a tanév végén. Addig otthon őrzi az iskola pecsétjével ellátott állami tankönyveket.

A szülőket nem lehet arra kötelezni, hogy vegyék kölcsönbe a tankönyveket!

Ide a linkeket

 

 

 

 

 

 

Kinek jó és kinek rossz a kölcsönzéssel biztosított ingyenes tankönyvellátás?

1. Úgy néz ki, hogy minden családnak jó, ha gyermeke térítésmentesen juthat új tankönyveihez, addig ameddig nem kell visszaadni az iskola pecsétjével ellátott, kincstári kölcsöntankönyveket, és az iskola érvényesíti esetleges kártérítési igényét.

2. Jó az államnak, de csak akkor, ha iskolatípusonként és évfolyamonként szabályozza a megrendelhető tankönyvcsomagok árát, hogy az iskola ne tudjon többtíz ezer forintért tankönyvet rendelni egy-egy tanulónak.

3. Jó lesz a tankönyvkiadóknak, mert a szülők többsége megvesz még egy garnitúra tankönyvet, amit rendeltetésszerűen használ a gyerek (beleírhat, aláhúzhat, összegyűrődhet, bepiszkolódhat, elszakadhat, széteshet, stb.), az ingyenes tankönyvet pedig elteszik a szekrénybe, hogy a visszaadáskor ne kelljen kártérítést esetleg büntetést fizetni, ha a tankönyv állapota nem felel meg az iskola követelményeinek. (Ez most is gyakorlat)

4. Az iskolának nem lesz jó, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb.

5. Nem lesz jó a pedagógusnak, mert el kell tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

 

Kérdések az első évfolyamon az államilag biztosított ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban:

Mennyibe kerül az államnak az első évfolyamra biztosított tankönyvcsomag ára tanulónként és összességében? 

A tanévkezdéskor szeptember 1-én minden „elsős és másodikos tanuló” a Nemzeti alaptanterv alapján átírt új kiadású tankönyvet kap vagy a régi tankönyveket is lehet használni?

A következő tanévben az első évfolyamra beiratkozó tanulók új tankönyveket kapnak vagy a jelenleg első évfolyamosoktól visszavett használt tankönyveket is felhasználhatja az iskola az ingyenesség tejesítése érdekében?

Ha a tanuló nem rendeltetésszerűen használja a kölcsönzött tankönyveket, akkor az iskola kártérítést kérhet a tanulótól a megrongálódott tankönyvekért?

Milyen paraméterek alapján állapítja meg az iskola, hogy a tanuló nem rendeltetésszerűen használta a tankönyveit?

Milyen paraméterek alapján selejtezi le az iskola a használt tankönyveket?

Dönthet-e a szülő úgy hogy nem fogadja el az állami tankönyveket, és a bonyodalmak elkerülése végett inkább megveszi a Könyvtárellátótól? Megkérdezik erről a szülőket beiratkozáskor? Vagy kötelező elfogadni és őrizni?

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai erőszak?

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend 2016.

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2016.

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNY KIRÁNDULÁS)

Tanulók FELÜGYELETE az iskolában

Igazolatlan óra

TANKÖTELEZETTSÉG 2016.

Értékelés, minősítés (OSZTÁLYZÁS), javítóvizsga

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2016.

Középfokú beiskolázás 2016.

KÜLÖNÓRÁK (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2016.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

TANKÖNYV 2015.

Óvoda 2016.

Érettségi vizsga 2015-2016.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum