PISA jelentésről szülőknek

ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA 2013

Szakközépiskola

Szakiskola

"Felsőoktatási" szakképzés (Új)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Hídprogramok

Gyakorlati képzés

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Tanulószerződés 2015.

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Közösségi szolgálat

KERETTANTERVEK

Erkölcstan vagy hitoktatás .

Tanfelügyelet

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulói biztosítások

Ingyenes „Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás” 2014.

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül.

A baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt a szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. Tehát szülőknek nem kell fizetni érte.

Ugyanakkor sok helyen a pedagógusok kötelezik a szülőket más fizetős tanulói balesetbiztosítás megkötésére. Akik ilyen biztosítást kötnek, azoknak két balesetbiztosításuk lesz!

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvénybe, csak a szülők többsége nem tud róla. Erről kellene beszélni a szülői értekezleten, nem az illegális pénzbeszedésekről, osztálypénzről.

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Figyelem!

A fent nevezett biztosító köteles kifizetni a 2014. évben bekövetkezett baleseti károkat, akkor is, ha a balesetet 2015-ben jelentik be a szülők!

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony keletkezése

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony az érintett biztosított tekintetében azon a napon jön létre, amelyen a biztosított a 3. életévét betölti, és azon a napon szűnik meg, amelyen az a 18. életévét betöltötte. Tehát nem kell szerződést kötni!

Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes és független a baleset helyszínétől.

A szolgáltatás összegét ki kell fizetni akkor is, ha a baleset otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Figyelem!

Az ingyenes baleset-biztosítás független a nevelési, oktatási intézménytől (óvodától, iskolától, kollégiumtól)! A pedagógusok nem szedhetnek pénzt a szülőktől gyermek és ifjúsági baleset-biztosításra hivatkozva.

A baleset-biztosítás független a tankötelezettség teljesítésétől! Akár jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves korig biztosított. (Ezért ifjúsági és nem tanulói baleset-biztosítás.)

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosítást, akkor az állami támogatás a biztosítónál marad (jogosan), pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

Nem beszélve az óvodai gyermek- és az iskolai tanulói balesetekről, amelyekről az óvodák, iskolák nem vesznek fel jegyzőkönyvet, ezért a szülők nem tudják érvényesíteni kárigényüket.

2013-ban 14 000 kárigényt nyújtottak be a szülők, amely elenyésző része a ténylegesen bekövetkezett gyermekbalesetek számának.

MSZOE javaslat

Jogszabályban kell rögzíteni, hogy minden óvodában, iskolában és kollégiumban ki kell függeszteni egy plakátot az ingyenes gyermek és tanulói biztosításról.

(Lehet, hogy a nevelési, oktatási intézmények ellenérdekeltek az ingyenes baleset-biztosítás propagálásában?)

A biztosítási kockázat megnevezése és a szolgáltatás mértéke

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított gyermek a biztosított gyermek sajnálatos halála esetén a biztosított örököse részére.

Biztosítási kockázat megnevezése

Szolgáltatás mértéke

Baleseti halál

200 000 Ft biztosítási összeg

Csonttörés

3 000 Ft biztosítási összeg

Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)

 

– amennyiben a rokkantság foka 1–9%

3 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 10–29%

50 000 Ft

– amennyiben a rokkantság foka 30–100%

300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

A baleset bejelentésének határideje

A balesetet – annak bekövetkeztét követően – a biztosított törvényes képviselője (szülő) – amennyiben igényét érvényesíteni kívánja – bármikor bejelentheti a biztosítónak. (A kormányrendelet nem ír elő bejelentési határidőt.)

A biztosító az igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a szolgáltatást.

Maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás végleges mértékét megállapító orvosi dokumentum benyújtását követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

Ha a biztosító szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg nagysága még nem állapítható meg, a biztosított követelheti a biztosítótól a tényállás alapján neki minimálisan járó összeg kifizetését.

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, kérjük, töltse ki a biztosítási eseményekhez kapcsolódó igénybejelentő lapot - baleseti halál esetén a 2203-as számú igénybejelentőt, minden más szolgáltatás esetére pedig a 2205-ös számú igénybejelentő lapot- amelyek elérhetőek a biztosító honlapján a Letölthető dokumentumok között, valamint a Groupama Garancia Biztosító ügyfélszolgálatain országszerte.
A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt kell beküldeni:

 • faxon: a +36-1- 462-38-17 +36-1- 462-38-17-es számra, vagy
 • postai úton: Groupama Garancia Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049. címre,
 • illetve leadhatja személyesen a Groupama Garancia Biztosító bármely legközelebbi ügyfélszolgálatán.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon:

+36 40 444-044

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapon közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfelek hívásait.

A biztosítási fedezet igazolásához és a szolgáltatás nyújtásához a biztosító csak az alább felsorolt okiratokat követelheti:

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

·         a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

·         a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,

 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,

·         a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

·         a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

·         a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot

 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
 • a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
 • jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,

·         szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,

·         a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Figyelem!

A megállapított károsodás mértékének alapján fizetendő szolgáltatás nem lehet nagyobb a fenti táblázatban meghatározott biztosítási összegnél.

A fizetési teljesítés feltételei

1. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén a fent meghatározott dokumentumokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíti.

2. A biztosító szükség esetén saját költségére maga is beszerezhet a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat.

3. Amennyiben a szolgáltatási igény előterjesztője a szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.

További információ az ingyenes gyermek és ifjúsági baleset-biztosításról itt található!

Óvodai, iskolai baleset

Az új tanévben is recsegnek-ropognak a gyermek csontok a testnevelési órákon és az óvodák udvarán. A nevelési oktatási intézmények többsége ellenérdekelt az óvodai, iskolai kollégiumi balesetek bejelentésében, mert rontja a statisztikájukat, ezért sokszor nem kísérik orvoshoz a tanulókat, későn értesítik a szülőket.

A szülők feladata, hogy követeljék meg baleseti jegyzőkönyv felvételét és vigyék orvoshoz gyermeküket, ne hagyják lebeszélni magukat az orvosi vizsgálatról semmilyen ürüggyel.

 
Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend

ÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

Tanulók, óvodások IINGYENES UTAZTATÁSA 2014

SZÜLŐPOLITIKA

Ingyenesség a köznevelésben

Tanulók felügyelete az iskolában

Igazolatlan óra

TANKÖTELEZETTSÉG 2015.

Osztályzás az iskolában

Gyermekvédelem

Beiratkozás az első évfolyamra

Beiskolázás 2015.

KÜLÖNÓRÁK

Érettségi vizsga

Testnevelés mindennap

Iskolai szünetek VAKÁCIÓ

TANKÖNYV

Óvoda 2015.

INTÉZMÉNYI TANÁCS

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum