Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Hiányzás* az iskolából 2019.

Az igazolatlan mulasztás* következményei

*A köznevelési jogszabályok felváltva használják a mulasztás és a hiányzás szavakat a tanítási órákról való távolmaradás fogalmának kifejezésére. (Mi is.)

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, illetve a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell!

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (2)]

Figyelem! Igazolt és igazolatlan óra, ha a tanuló az egész tanítási óráról hiányzik.

Ha a tanuló elkésik a tanítási óráról, akkor a késés perceit össze kell adni, és azt kell nyilvántartani. Tehát a késést nem lehet egész órára kerekíteni!

Nem illik kiküldeni a tanulót "fegyelmezési céllal" a tanítási óráról, ráadásul igazolatlan óra beírásával büntetni. 

Nem lehet igazolatlan órát adni a tanulónak, ha nem viszi magával (otthon hagyja) tankönyvét, füzetét, valamelyik taneszközét, felszerelését (pl. torna felszerelését)

Az iskolából való távolmaradásnak a tanuló életkorától függően súlyos jogszabályi és anyagi következményei lehetnek (szabálysértési eljárás, családi pótlék felfügesztése,iskolából való kizárás, stb.).

Hiányzás tekintetében a tanuló lehet:

Tanköteles (annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a 16. életévét) 

Nem tanköteles (a 16 éven felüli kiskorú tanuló)

Nagykorú (18-25 éves koráig a nappali rendszerű iskolai oktatásban)

Jogszabály értelmében tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni. [20/2012. EMMI rendelet 5. § (1)] 

A hiányzások nyilvántartása 

Osztálynapló (e-napló) 

A tanulók hiányzásainak kimutatását igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban az osztálynapló haladási és mulasztási naplórész tartalmazza. 

A hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását tartalmazza heti és napi bontásban. [20/2012. EMMI rendelet 101. § (5)] 

Csoportnapló 

A csoportbontásokról (osztálybontásokról) csoportnaplót kell vezetni, amely tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait. Van kollégiumi csoportnapló is. 

Ellenőrző könyv 

Az un. ellenőrző-könyv (értesítő) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások szülői igazolására, valamint az iskola és a szülő kölcsönös tájékoztatására szolgál.  

Figyelem! 

Értelmezésünk szerint az ellenőrző könyv azért lett rendszeresítve, hogy a szülők ellenőrizni tudják az osztálynaplóba beírt érdemjegyek és a tanulói hiányzások kimutatásának valódiságát. 

Ha az ellenőrző könyvbe beírt adatok nem egyeznek meg az osztálynaplóba beírt adatokkal, akkor felmerülhet annak a gyanúja, hogy manipulálják az osztálynaplót (okirat hamisítás).  

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint az osztálynaplót naponta kell összesíteni, naponta le kell zárni, és a pedagógus aláírásával kell hitelesíteni. 

A hitelesítést az iskolavezetésnek hetente kell ellenőrizni. 

Az elektronikus naplóra fokozottan érvényes a napi lezárás megkövetelése. 

A hiányzás igazolása 

„A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,[20/2012. EMMI rendelet 51. § (2)]

 

Figyelem itt kezdődnek a bajok! 

1. A szülőnek tehát előre kell jeleznie (engedélyeztetés), ha gyermeke valamilyen okból távol fog maradni az óvodából, iskolából.   

De mi van akkor, ha az óvodás vagy a tanuló rosszul érzi magát (megfájdul a feje, hasa) és nem tud vagy nem akar orvoshoz menni, mert úgy érzi hamarosan jobban lesz? Ezt nem tudja bejelenteni előre a szülő vagy a nagykorú tanuló. 

Mi van akkor, ha a család elutazott valahová és akadályozva van a hazatérésben,  még nem akarnak hazamenni vagy közlekedési nehézségeki miatt nem érkezik be az iskolába, stb? Elég "alapos" indokok ez arra, hogy távolmaradását igazoltnak tekintsék? 

Mi van akkor, ha szülő lesz rosszul és a gyereknek kell ápolnia, elmennie a gyógyszerért, vagy be kell vásárolni az élelmet, hogy enni tudjanak?  

Ha ezek elég "alapos indokok", akkor nincsen baj, mert az iskola köteles elfogadni a szülői igazolást! 

Ugyanakkor az iskola saját hatáskörében dönthet úgy is, hogy nem fogadja el a szülői kérelmet (diszkrecionális jog) és igazolatlan mulasztásnak minősíti a gyermek hiányzását.

2. Szokásjog alapján a szülők csak 3-6 nap mulasztást igazolhatnak 

A házirendek többségében az iskola 3 nap hiányzás igazolását engedélyez a szülők számára, ami kemény vitát vált ki a szülők és az iskola között. 

Ez a rendelkezés, arra kényszeríti a szülőket, hogy váratlan esemény esetén a házi gyermek orvost terheljék gyermekük kisebb nagyobb egészségügyi problémáival. 

Sok házirendben előírják, hogy a pedagógus és az iskolaigazgató joga, hogy 5-10 nap mulasztást igazoljon, ha a szülő vagy - a nagykorú esetén - a tanuló nem tudja érdemben igazolni a hiányzást. 

Az iskola intézkedései a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, akkor az iskola, tanulóval szemben különböző gyermekvédelmi intézkedéseket (szankciókat) foganatosít. 

Figyelem!

Az alábbiakban felsorolt "büntető intézkedéseket" az iskolák egy része a gyakorlatban nem teszi meg, illetve szelektíven alkalmazza. A jogszabályok következetes betartása esetén jóformán minden középfokú iskolába járó tanulóval szemben eljárást kellene kezdeményeznie az oktatási intézményeknek. 

1. Értesítési kötelezettség    

Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (3)] 

Figyelem! 

Ha az iskola nem értesíti a szülőt tanköteles gyermeke igazolatlan mulasztásáról legalább két alkalommal, akkor a jogszabálysértés követ el, és a további intézkedései érvénytelenek

. 

2. Iskola intézkedése "ismételt" igazolatlan hiányzás    

Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét 

Figyelem!

Az ismételt igazolatlan mulasztás lehet egy óra, de lehet egy egész- vagy több tanítási nap (ez így egy értemetlen előírás).

Törvény értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Nincs az a szakember, aki egy óra vagy 1-2 nap igazolatlan hiányzásból a gyermek veszélyeztetésére vonatkozó következtetéseket tudna levonni. Ez nem prevenció, hanem indokolatlanul túlzó, ésszerűtlen intézkedés, ami sérti a tanulók és a szülők emberi méltóságát!

. 

3. Iskola intézkedése "tíz óra" igazolatlan hiányzás után    

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesít a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.  

.

Tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell.

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Figyelem!

10 óra igazolatlan hiányzás (2 tanítási nap) miért veszélyezteti a gyermek előrehaladását, amikor a jogszabály tanévenként 250 óra igazolatlan és igazolt óra hiányzást még megenged a tanulóknak? Ez egy indokolatlanul súlyos szülő és tanuló ellenes szankció.

  
.
4. Iskola intézkedése "harminc óra" igazolatlan hiányzás esetén  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint a szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott tanítási évben tanköteles tanuló esetén összesen harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

Figyelem!  

Tehát harminc óra igazolatlan mulasztás után a tanköteles gyermeket nevelő szülő ellen szabálysértési eljárás indul, ami jelentős pénzbüntetést vonhat maga után.  

30 óra igazolatlan hiányzás jelzésének (nem egész 5 nap!) közbeiktatása azért is értelmetlen, mert a szülőt gyermeke minden óra igazolatlan hiányzásáról értesíteni kell (kellene).  

Súlyos hiba, ha az iskola megvárja, ameddig összegyűlik a harminc óra 

5. Az iskola intézkedése "ötven óra" igazolatlan hiányzás  esetén  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.  

.

Ha az iskola dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy a tanuló az adott tanítási évben 50 órát (kb. 9 nap) hiányzott igazolatlanul, akkor   a gyámhatóság a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál a családi pótlék szüneteltetését. [lásd a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. § (1) b) pont]  

Intézkedés a "16 éven felüli" (már nem tanköteles) tanulók igazolatlan hiányzása esetén 

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.  

A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. [20/2012. EMMI rendelet 50. § (4)] 

Figyelem! 

Milyen alapon diszkriminálja a jogalkotó a 16 éven felüli tanulót, amennyiben 30 óra igazolatlan mulasztás miatt korlátozza a tanuláshoz való jogát 

Milyen iskolarendszer az, amelyik 30 óra (kb. 5 nap) hiányzás miatt kizárja a tanulót az iskolai rendszerű oktatásból? Lemorzsolja. 

Milyen iskola az, amelyik úgy akar megszabadulni egyik, másik 16 éven felüli tanulójától, hogy megvárja, ameddig összegyűlik a 30 óra igazolatlan mulasztása, hogy eltávolítsa az iskolából? 

Nagykorú (18 éven felüli) tanulók igazolatlan mulasztása 

A nagykorú tanuló igazolatlan mulasztásának következményei azonosak a 16 éven felüli tanulókéval. 

A nagykorú tanulók tovább tanulásáért már nem a szüleik felelnek, ezért felelősséget kell vállalniuk a saját iskolai tanulmányaik eredményességéért, a fegyelmezetlenségükért, a hiányzásukért. Ki vannak szolgáltatva az iskolának és önmaguknak.

Saját maguknak állítanak ki igazolást szüleik helyett? Erről nem rendelkeznek a jogszabályok. 

Szakképzésben tanuló hiányzása a gyakorlati képzésből 

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről való hiányzás következményeit a szakképzésről szóló törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény 39-41 § határozza meg. 

Ellentmondás 250 óra iskolai hiányzás engedélyezése és az igazolatlan órák száma között 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. [20/2012. EMMI rendelet 51.§ (7) a) pont]

 

 

Hoppá! 

.

Ha a tanulónak csak 250 óra hiányzása van, akkor nem kell osztályozó vizsgát tennie! Simán megbuktathatják vagy felkerekítik a hiányzásainak számát?

Melyik megoldás jobb a tanulónak? 

Az osztályozó vizsga megtagadása (évfolyamismétlés) 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott  értesítési kötelezettségének. Lásd fentebb. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Hoppá!

Magántanulói jogviszony

Ha a tanuló tankötelezettségét magántanulóként teljesíti, akkor 180-182 napig igazoltan van távol az iskolától. 

.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum