ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA 2013

Szakközépiskola

Szakiskola

"Felsőoktatási" szakképzés (Új)

Szakiskolai ösztöndíj

Szakképesítések szintje (OKJ)

Hídprogramok 2014.

Gyakorlati képzés

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Tanulószerződés

Tanulói juttatások

KERETTANTERV 2013.

Erkölcstan vagy hitoktatás 2014..

Tanfelügyelet 2013.

PEDAGÓGUS SZAKMA

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankötelezettség

 

A Magyar Köztársaságban - törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik.

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 18. életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti.

A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

 

A 18 éves korig tartó tankötelezettség bevezetése felmenő rendszerben történik.

 

Annak a gyermeknek, aki tanulmányait az általános iskola első évfolyamán az 1997/98. tanévben, illetve azt megelőzően kezdte meg, tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a 16. életévét betölti.

 

Az a gyermek, akit szülei 1998/99. tanévben vagy utána írattak be az általános iskola 1. évfolyamára, már 18 éves koráig köteles iskolába járni.

 

Azok a tanulók, akiket 1998/99. tanévben 6 éves korukban írattak be az 1. évfolyamra, jelenleg a középfokú iskola 12. évfolyamra járnak, ha nem ismételtek évfolyamot.

 

A tankötelezettség megszűnése idő előtt

16. életévének betöltése után kérelmére megszűnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és - a nagykorúvá vált tanuló kivételével - a szülő közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi.

 

Az általános iskolában csak 16 éves koráig járhat a tanuló

 

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti 8 évfolyamos általános iskola esetén a 16. életévét.

 

Az a tanuló kinek tankötelezettsége 18 éves koráig tart, de 16 éves koráig nem tudja befejezni az általános iskolát, köteles továbbtanulni, vagyis köteles jelentkezni a kötelező felvételt biztosító szakiskolába vagy a felzárkóztató oktatásba vagy a felnőttoktatásba.

 

Felzárkóztató oktatás

A szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhető azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett - a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét.

 

Ha a szülő úgy látja jónak, hogy betegség, bukás vagy más okból év vesztes gyermeke, ne az általános iskolába szerezze meg alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványát, akkor jelentkezhet a felzárkóztató oktatásba.

(Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a 16. életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba.)

 

Ha a tanuló az általános iskola 7. évfolyamát sikeresen befejezte, az egyéves (tíz hónapos), aki csak a 6. évfolyamát tudta sikeresen befejezni, a kétéves (húsz hónapos), felzárkóztató oktatásba szerezhet alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt.

 

Ha a tanuló az általános iskola 6. évfolyamánál kevesebb évfolyamot fejezett be sikeresen, a kétéves (húsz hónapos) felzárkóztató oktatás után alapfokú iskolai végzettség hiányában is megkezdheti tanulmányait az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítés megszerzése céljából, feltéve, hogy a szakképzési évfolyamok számát eggyel megnövelik, és minden szakképzési évfolyamon legalább 350 órában biztosítják az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza követelményeinek az elsajátítását. Az alapfokú iskolai végzettség meglétéhez kötött szakképesítést igazoló bizonyítvány ebben az esetben alapfokú iskolai végzettséget is tanúsít.

 

Ha a tanuló nem szerezhet, vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.

 

Kötelező felvételt biztosító szakiskola

A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást.

 

Ha a tanuló betöltötte a 16. életévét, és nem végezte el az általános iskola 6. évfolyamát, az általános iskola a tanítási év végén kérelem hiányában is kezdeményezi a tanuló átvételét a kötelező felvételt biztosító szakiskolába, amennyiben az iskolában nem folyik felnőttoktatás, illetve a tanuló nem kívánja ott folytatni a tanulmányait.

 

Felnőttoktatás

Az, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, attól a tanévtől kezdve, amelyben a 16. életévét betölti, a munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait.

 

A felnőttoktatás megszervezhető a nappali rendszerű iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnőttoktatási tagozatán, osztályában, csoportjában.

 

Az iskolai tanulmányok attól az évtől kezdődően, amelyben a tanuló 8 évfolyamos általános iskola esetén 17. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatás keretében folytatható

 

A felnőttoktatásban a tizenhat-húsz éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport szervezhető.

.

 

'ÚJ" A tanköteles életkor leszállítása 2010.!

 

A tankötelezettség kezdete 1777 Mária Terézia

 

Gyermekmunka cikk

 

 

 
Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

INTÉZMÉNYI TANÁCS

Házirend 2014.

Tanulói szakszervezet

Tanulói munka

Tankötelezettség

Tanulói biztosítások

SZÜLŐPOLITIKA

Tanulók utaztatása 2014

Ingyenesség a köznevelésben

CSALÁDI PÓTLÉK

Tanulók felügyelete az iskolában

Igazolatlan óra

Osztályzat vagy érdemjegy

Gyermekvédelem

Beiratkozás az első évfolyamra

Beiskolázás 2014.

KÜLÖNÓRÁK

TESTNEVELÉS

TANKÖNYV 2013.

Óvoda 2014,

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum