Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: ÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

A kedvezményes gyermekétkeztetés költségvetési támogatása 2015.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (Nkt.) 89. § (4) bekezdés szerint:

„Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet a fenntartó vagy a települési önkormányzat kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott normatív kedvezményeket.”

Ez a bekezdés 2015. évben még benne volt a köznevelési törvényben. Úgy  látszik itt nincs szükség rá. Törölve: 2016. LXII tv. alapján

 

A költségvetési törvény szerint:

„A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.”

Az állami fenntartású iskolákban, kollégiumokban és az önkormányzat által fenntartott óvodákban a gyermekek, tanulók étkeztetése annak a települési önkormányzatnak a kötelező feladata, amelyik az adott nevelési oktatási intézményt működteti.

A nem állami, nem önkormányzati iskolákban (egyházi és magániskolákban) az étkeztetés biztosítása az intézmény fenntartók feladata.

Az étkezési napok száma a köznevelési intézményekben

Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2015. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető.

Az étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított.

A költségvetési törvény szerint az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal.

Óvodai étkeztetés megtagadása

Az óvoda egész évben - szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig) nyitva tartó köznevelési intézmény (250 munkanap). Ha az étkeztetés csak 220 napig biztosítják, akkor kódolva van a 30 nap illegális óvodai szünet. Ráadásul az óvodák évente öt nap nevelés nélküli szünetet tartanak (zárva tartanak), ami azt jelenti, hogy azokon a napokon szünetel az óvodai gyermekétkeztetés.

Kollégiumi étkeztetés megtagadása

A kollégiumoknak nyári iskolai szünetekben is biztosítani kell a tanulók ellátását felügyeletét, étkeztetését.

Kollégiumok többsége akkor is haza küldik a tanulókat nyáron, ha nincs hová menniük vagy nincs mit enniük. Lényeg, hogy ne maradjanak a kollégiumba, ne kelljen felügyelni őket és ki lehessen adni a szobákat a turistáknak.

Hivatkozási alap, hogy nem tudják étkeztetni a tanulókat, mert a költségvetés csak 200 napra biztosítja az étkeztetési normatívát.

Iskolai étkeztetés megtagadása a tanítási szünetekben

Az iskolai tanítási napok száma a 2014-2015. tanévben 181 nap volt. A nyári iskolai szünet 54 munkanap. Az őszi, téli tavaszi szünet tanítás nélküli munkanapjainak száma 6 munkanap. Ezeken kívül az iskolában még évi 5 vagy 6 tanítás nélküli munkanap van előírva.

Kérdés az, hogy hol és mit esznek az ingyenes étkeztetésre jogosult tanulók az úgynevezett tanítási szünetekben, ha az államilag finanszírozott az étkeztetési napok száma 184.?

A gyermekétkeztetés kötött felhasználású költségvetési támogatásai Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerint

1. Központi költségvetési előirányzat

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT:

61 080,0 millió forint, azaz 61 milliárd 80 millió forint

A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el.

Feladatátadás másik önkormányzatnak

Az ellátottak arányában kell megosztani:  támogatást a gyermekétkeztetési feladat települési önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.

Ha a települési önkormányzat körön kívüli szervezetnek ad át gyermekétkeztetési feladatot, úgy kötött felhasználású támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le kell mondania.

A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az fenti kötött felhasználású támogatás (61,08 milliárd forint) a számításokban nem vehető figyelembe.

Figyelem!

Mit esznek nyáron a rászoruló tanulók, ha a központi támogatást nem ehetik meg? Na, mit? Semmit.

2. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Előirányzat:

3 000,0 millió forint

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának pályázati úton történő támogatására szolgál. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben” részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.

A támogatásról a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter dönt.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Amennyiben az előirányzat a pályázat keretében nem kerül teljes egészében felhasználásra, illetve év közben a megállapított támogatásokból legkésőbb 2015. szeptember 30-áig visszafizetés történik, az így keletkezett maradvány azon települési önkormányzatok egyösszegű támogatására fordítható, amelyek saját forrás felhasználásával szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést.

A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.

Figyelem!

Hivatalos adatok szerint „Gyermekszegénység elleni program” keretében biztosítása nyári étkeztetésben 142 000 tanuló vett részt. És a többi rászoruló mit evett nyáron?

További költségvetési támogatások

3. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez.

4. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

Előirányzat:     1 000,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló

–    új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,

–    az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,

valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2015. január 5-éig döntenek.

Azt hogy milyen mértékű támogatásról van szó, még nem tudtuk feldolgozni.

 
Térítésmentes és kedvezéményes gyermek étkeztetés

Diétás étkeztetés

Az óvodai, iskolai étkeztetés hatósági vizsgálata

Tanulók nyári étkeztetése (vagy éheztetése?)

Gyermekétkeztetés költségvetési támogatása 2015.

Az étkeztetési rendelet magyarázata

Sótlan gyermekétkeztetés

Tiltott élelmiszerek a gyermekétkeztetésben

Szülői igények a gyermekétkeztetésben

Szülői kérdőív a gyermekétkeztetésről

Szakmai felelősség a "rosszízű" gyermekétkeztetésért


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum