PISA jelentésről szülőknek

ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA 2013

Szakközépiskola

Szakiskola

"Felsőoktatási" szakképzés (Új)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Hídprogramok

Gyakorlati képzés

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Tanulószerződés

Tanulói juttatások

Közösségi szolgálat

KERETTANTERVEK

Erkölcstan vagy hitoktatás .

Tanfelügyelet

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nemzetközi egyezményeket sért az iskoláztatási támogatásról szóló törvényjavaslat


Módosítják a családi pótlékról szóló törvényeket.

 

Megtorlás jellegű büntetést kaphat a szülő, ha gyermeke tíz napnál többet mulaszt egy tanévben igazolatlanul.  De ki mondja meg, hogy mi az igazolatlan óra? Nincs jogi garancia arra, hogy az iskola vagy az önkormányzat nem manipulálja az igazolatlan órák számát.

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa) szerint:

 

Új 15. §

„Ha a tanköteles gyermek, a közoktatási intézmény, kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján, a gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzője  gyámhatóságként eljárva

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – amennyiben a védelembevétel még nem áll fenn – elrendeli, a gyermek védelembe vételét , továbbá a gyermekre tekintettel járó iskoláztatási támogatás teljes összegének hat hónapra időtartamra természetbeni formában történő nyújtását”

Megjegyzés:

-  Igazgató helyett „vezetőt” kell írni, mert nem minden közoktatási intézmény élén áll igazgató.

- Törvény értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A kötelező óvodába járás esetén az igazolatlan mulasztást miért nem szankcionálja a tervezet?

 

A gyermekeik iskoláztatását veszélyeztető hanyag szülőkkel szemben valóban fel kell lépni, de ki kell kerülni az iskola és az önkormányzatok által jelenlegi alkalmazott koncepciós eljárásokat, amihez pontosítani kell a törvényi meghatározásokat.


Szülői és tanulói panaszok alapján javasoljuk az igazolatlan óra pontos meghatározását (definiálását) és a gyermeke érdekében törvényesen eljáró szülők számára jogorvoslati lehetőség biztosítását az iskola döntésével szemben.

 

Jogszabály értelmében:

„Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, illetve a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,

b) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.”

 

Javaslatok az mulasztás igazolásának szabályozására

(jogszabályi garanciák)

 

Az igazolatlan óra definíciója

Először pontosan meg kell határozni az „igazolatlan óra” fogalmát, jelenleg ahány nevelési, nevelési-oktatási intézmény van, annyiféle házirend szerint igazolható a gyermek és a tanuló mulasztása.

Mulasztási napló

Minden iskolában be kell vezetni a mulasztási naplót (az óvodában rendszeresítve van), amelyet naponta le kell zárni, hogy ne legyen lehetőség utólagos javításra.

 

Késés a tanóráról

A tanuló óráról való késés nem lehet az igazolatlan mulasztás tárgya. Ha a tanuló az óraközi szünet után nem megy be a tanórára az a szülői felügyeletet átvállaló iskola felelőssége.  A tanulót azonnal meg kell keresni, az is lehet, hogy rosszul lett, vagy kimászott az ablakon, de mindenképpen az iskola a felelős érte, nem a szülő. Ha a tanár késik az óráról, őt a munkajogi szabályok figyelembe vételével lehet "büntetni".

A szülői igazolás

Az alkotmány szerint elsősorban a szülő felel gyermeke taníttatásáért, ezért biztosítani kell, hogy minden szülő tanévenként egységesen minimum tíz nap hiányzást igazolhasson!

Az iskolai fegyelmi eljárás jelenlegi formája garancia a tanuló védelmére

Javasoljuk, hogy kerüljön be a törvénybe, ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri az ötven órát, akkor iskolai fegyelmi eljárás keretében kell bizonyítani, hogy az igazolatlan mulasztás ténye megvalósult-e és az veszélyezteti a tanuló előrehaladását vagy nem (pl. megfelelő-e tanulmányi előmenetele). A fegyelmi eljárás keretében biztosítani kell a tanuló és a szülő védelmében eljáró szakértői képviseletet.

A büntetés oldása

Biztosítani kell egy határidőt, amelynek elteltével oldani kell a szülő és a gyermek elleni szankciókat, pl. ha 3 hónapig nincs igazolatlan órája.

 

MSZOE álláspontja szerint meg kell különböztetni a szülő, a tanuló és az iskola felelősségét az iskolai mulasztásért!

A szülő tudtán kívüli iskolakerülésért a szülőt nem lehet felelősségre vonni. Ha a gyermek iskolatáskával elindul az iskolába, de nem megy be a kapun, akkor az a tanuló vétsége, amiért fegyelmi büntetést kell alkalmazni vele szemben, nem igazolatlan órával elintézni az ügyet.

 

Azt is vizsgálni kel, hogy a tanuló miért nem akar bemenni az iskolába!

Gyermekeink akarnak iskolába járni, kortársaikkal együtt lenni. Nem kell őket piszkálni, megoldhatatlan feladatok elé állítani, akkor szívesen vesznek rész az órai munkában!


 A "lukasórák" problémája

 

Ha a lukas órára nem megy be szaktanár, vagy egyáltalán magukra hagyják a tanulókat, az ugyanolyan súlyú kérdés, mint az igazolatlan óra. Az elmaradt tanórai foglalkozások száma iskolánként elég jelentős, amelynek pótlása sokszor nem megoldott vagy a tanulónak kell behozni a lemaradást, minden segítség nélkül.

 

A hatályos jogszabályok alapján eddig is kellő szigorral lehetett fellépni a hanyag szülőkkel szemben

 

Védelembe vétel

Jelenleg  ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.  Bővebben a védelembe vételről itt!

 

Eddig az összes alapellátás felvevő gyermekét elhanyagoló szülővel szemben lépett fel a jogalkotó, most havi 12 000 forintért?

Szabálysértési eljárás

Az egyes szabálysértésekről szóló Korm. rendelet szerint, ha a tanuló ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ez a büntetés is túlzott, de teljesen eredménytelen azokkal szemben, akik be sem íratkoztak az iskolába. Hivatalos felmérések szerint az elmúl tíz évben több tízezer tanköteles gyermek egyáltalán nem járt semmilyen oktatási intézménybe !

 

Figyelem! Csak a bíróság alkalmazhatja a legmagasabb büntetést, az önkormányzati szabálysértési tétel csak húszezer forintig terjedhet.

 

Az eddiginél jóval magasabb iskoláztatási támogatás az egyik leghatékonyabb állami befektetés lehet a gyermekeiket felnevelő (eltartó) szülők számára, ha az iskolák nem kérnének hozzájárulást az ingyenes közoktatási szolgáltatásokért. és ha egy rossz törvény nem okoz  jóvátehetetlen károkat a szülők, gyermekek  és az iskola kapcsolatában.

 

Sajtószóvivők: Keszei Sándor (06-30/433-8754) és Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253)

 

 

 
Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend

ÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

Tanulók, óvodások IINGYENES UTAZTATÁSA 2014

SZÜLŐPOLITIKA

Ingyenesség a köznevelésben

CSALÁDI PÓTLÉK

Tanulók felügyelete az iskolában

Igazolatlan óra

TANKÖTELEZETTSÉG 2015.

Osztályzás az iskolában

Gyermekvédelem

Beiratkozás az első évfolyamra

Beiskolázás 2015.

KÜLÖNÓRÁK

Érettségi vizsga

Testnevelés mindennap

Iskolai szünetek VAKÁCIÓ

TANKÖNYV

Óvoda 2015,

INTÉZMÉNYI TANÁCS

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum